Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Delta Force - Black Hawk Down: Team Sabre

Delta Force - Black Hawk Down: Team Sabre

n200905131037 BHD
n200905131037 BHD
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

BHDDatadisk k váleč­né 3D akci Delta Force: Black Hawk Down od spo­leč­nos­ti Novalogic, kte­rý nabíd­ne dvě nové sin­glepla­ye­ro­vé kam­pa­ně.

 

 

 

n200905131043_SASSAS vznik­la jako sku­pi­na dob­ro­vol­ní­ků, vesměs býva­lých pří­sluš­ní­ků brit­ských Commandos, sesta­ve­ná poru­čí­kem skot­ské gar­dy Davidem Stirlingem. Tato jed­not­ka měla půso­bit v sever­ní Africe, kde měla pro­vá­dět výsad­ky za linií fron­ty a pře­pa­dat nacis­tic­ká letiš­tě. V roce 1944 se jed­not­ka SAS zúčast­ni­la inva­ze do Francie a poz­dě­ji se podí­le­la i na řadě dal­ších ope­ra­cí až do kon­ce vál­ky. Brigáda SAS byla ofi­ci­ál­ně roz­puš­tě­na v říj­nu 1945.

Malajský „výji­meč­ný stav“, kte­rý začal v červ­nu roku 1948, měl za násle­dek zalo­že­ní jed­not­ky, kte­rá by moh­la kon­ku­ro­vat par­ty­zá­nům v džun­g­li. Tato jed­not­ka byla zná­má jako Malajští skau­ti. V roce 1952 bylo upuš­tě­no od názvu Malajští skau­ti a jed­not­ka byla pře­jme­no­vá­na na 22. pluk SAS. Následujících osm let pluk zdo­ko­na­lo­val svo­je váleč­né umě­ní v džun­g­li. Po Malajské vál­ce 1950-1960, se pří­sluš­ní­ci SAS pře­su­nu­li z vlh­kých Malajských džun­glí do hor­na­té oblas­ti sever­ní­ho Ománu, kde dosáh­li skvě­lé­ho vítěz­ství. Další boha­té bojo­vé zku­še­nos­ti zís­ká­va­la SAS na Borneu 1963-1966, v Adenu 1964-1967, v Severním Irsku, ve Válce o Falklandy 1982, ve Válce v záli­vu 1991, Afghánistánu 2001 a od roku 2003 i v Iráku. Wikipedie ote­vře­ná ency­klo­pe­die (cs)

Vytvořit data­disk je zále­ži­tost poměr­ně jed­no­du­chá, obzvláš­tě jedná-li se o data­disk k akci Delta Force: Black Hawk Down. V původ­ní hře jsme pro­če­sá­va­li zaprá­še­né ulič­ky Mogadiša, na ven­ko­vě kro­pi­li vyschlou zem krví pro­tiv­ní­ků, brá­ni­li kon­vo­je s huma­ni­tár­ní pomo­cí a stří­le­li, stří­le­li, stří­le­li... Tak v čem je pro­blém? Dopřejte nám roz­ší­ře­ný zbra­ňo­vý arse­nál, něko­lik kusů tech­ni­ky navíc, desít­ku nových misí a o něco inte­li­gent­něj­ší spo­lu­bo­jov­ní­ky a nepřá­te­le!

Vystřízlivění nastu­pu­je hned po insta­la­ci hry, kdy zjiš­ťu­je­me, že do Somálska se již nevrá­tí­me. Místo toho nás posí­la­jí do hus­té kolum­bij­ské džun­gle, kde po dobu trvá­ní 5 misí bude­me pro­vá­dět „výchov­nou prá­ci“ s nar­ko­ba­ro­ny.

Pokud se ale nám pře­ce jenom zachce slu­níč­ka a pís­ku pod noha­ma, může­me zvo­lit Íránskou kam­paň v dél­ce 6 misí, kde nás čeká výlet na rop­nou plo­ši­nu a pře­pa­dy poušt­ních zákla­den. Každou z kam­pa­ní může­te hrát zvlášť. Jediným ome­ze­ním je nut­nost spl­ně­ní urči­té mise, aby se vám zpřístup­ni­la dal­ší. Tím pádem omrzí-li vás žhnou­cí slun­ce, může­te se na něko­lik misí scho­vat v buj­né vege­ta­ci jiho­a­me­ric­ké­ho kon­ti­nen­tu.

Otázkou je, proč byl zvo­len název obsa­hu­jí­cí slo­va Black Hawk. Co mají dvě napros­to odliš­né kam­pa­ně spo­leč­né­ho s Černým jes­třá­bem? Marketingový tah. A ne zrov­na féro­vý vůči hrá­čům. Každopádně život je změ­na, a tak nemá­me nic pro­ti tomu, abychom navští­vi­li jiná pro­stře­dí. Jistě se vývo­já­ři z Ritual Entertainment pou­či­li z chyb původ­ní hry a dopře­jí nám o to kva­lit­něj­ší zába­vu.

Poučili, i nepo­u­či­li.

 • Správně pocho­pi­li, že výhled z pozi­ce palub­ní­ho střel­ce vrtu­l­ní­ku během pře­su­nu k cíli mise - je víta­ným zpes­t­ře­ním. Takže dosta­ne­me šan­ci si to zopa­ko­vat.
 • Ona „fil­mo­vost“ původ­ní­ho Black Hawk se čas­to vyu­ží­vá i v data­dis­ku - např. scé­na, kdy máte za úkol nedo­pus­tit, aby odstar­to­va­lo paše­rác­ké leta­dlo s nákla­dem drog, se dá bez nad­sáz­ky před­sta­vit v někte­rém z fil­mů z poli­cej­ní­ho či vojen­ské­ho pro­stře­dí.

Nebo máte za úkol zlik­vi­do­vat vysí­lač umís­tě­ný na věži. Po likvi­da­ci agre­siv­ních pozem­ních cílů z vrtu­l­ní­ku, jsme vysa­ze­ni na zem a ničí­me posled­ní zbyt­ky odpo­ru. Vyhazujeme do vzdu­chu vysí­lač a už na nás skript chr­lí z džun­gle dav roz­zu­ře­ných opo­nen­tů. Jsou v pře­va­ze, my chvat­ně ustu­pu­je­me, zkou­ší­me se krýt, koneč­ně se dostá­vá­me do čeka­jí­cí­ho UH a odlé­tá­me za zvu­ků nepřá­tel­ských výstře­lů. Ještě sal­va pozdra­vů smě­rem k nepřá­te­li zno­vu­ob­sa­zo­va­né základ­ně, něko­lik explo­zí zasa­že­ných bare­lů s pali­vem a posled­ní zamá­vá­ní. V tako­vých chví­lích zapo­mí­ná­te na nedo­stat­ky a vychut­ná­vá­te si atmo­sfé­ru kon­flik­tu.

 • Zarážejícím dojmem půso­bí jaká­si zvlášt­ní prázd­no­ta obyd­lí nepřá­tel. Je sice pocho­pi­tel­né, že tako­vý zlo­syn si neži­je na ven­ko­vě v kdo­ví­ja­kém pře­py­chu a že vyba­ve­ní poko­jů na rop­né plo­ši­ně rov­něž není prvo­řa­dým zájmem osa­zen­stva, ale když po likvi­da­ci pro­tiv­ní­ka v poko­ji obje­ví­te, že jedi­ným nábyt­kem je stůl a skříň...? Pohrát si s designem míst­nos­tí by neby­lo od věci.
 • Do rány nabí­ha­jí­cí a AK-47 potřá­sa­jí­cí nepřá­te­lé mohou poba­vit jed­nou, dva­krát, ale když nemu­sí­te dělat nic jiné­ho, než se scho­vat za pře­káž­kou a pomo­cí pře­nos­né­ho kulo­me­tu likvi­do­vat tyto „zom­bie“ (roz­díl je pou­ze v absen­ci kýva­vé chůze), už se moc neba­ví­te.

Zatímco hanit AI vlast­ních spo­lu­bo­jov­ní­ků nemo­hu (tře­ba je to tím, že nedo­stá­va­li pří­le­ži­tost, aby pro­je­vi­li zápor­né kva­li­ty, neboť vět­ši­nu prá­ce musí dělat hráč), do nepřá­tel si kopnu. Je až kou­zel­né, jak se u náklad­ní­ho auto­mo­bi­lu sro­tí něko­lik ozbro­jen­ců, kte­ří po vás meta­jí zlý­mi pohle­dy, stří­le­jí si pod nohy a v dovr­še­ní vše­ho dob­ré­ho i zlé­ho pou­ži­jí na vás gra­nát, kte­rým se ve výsled­ku sami vyho­dí do vzdu­chu.

Je zábav­né sle­do­vat napros­tou apa­tii, když z urči­té vzdá­le­nos­ti (s pomo­cí odstře­lo­va­cí puš­ky) zastře­lí­te jejich spo­lu­bo­jov­ní­ka - neu­dě­la­jí nic. Skript po nich nic nechce (jste pod­le vše­ho pří­liš dale­ko), tak proč by se vzru­šo­va­li?

Jaký je tedy Team Sabre? Pojďme si to spo­čí­tat! Na data­disk sluš­ný počet misí a neu­rá­že­jí­cí her­ní doba - +, fil­mo­vé poje­tí z původ­ní­ho Black Hawk bylo zacho­vá­no - +, růz­no­ro­dost pro­stře­dí - +, zbra­ně navíc - +, mož­nost hrát za brit­ské SAS - +, gra­fic­kou strán­ku hod­no­tit nebu­de­me.

Teď důvod, proč nemám ze hry dob­rý pocit - napros­to zane­dba­ná AI pro­tiv­ní­ků, kte­rá od Delta Force: BHD neu­dě­la­la ani půl­krok k lep­ší­mu. Zatímco v Delta Force: Black Hawk Down se to někdy „ztrá­ce­lo“ díky desig­nu jed­not­li­vých misí, v Team Sabre o to víc bije do očí, jeli­kož až pří­liš čas­to po sluš­ně odve­de­ném naskrip­to­vá­ní úrov­ní nám auto­ři před­ve­dou čer­nou skvr­nu v podo­bě (čas­to na rovi­na­tém teré­nu) prou­dí­cích zástu­pů „tupou­nů“.

 • Název: Delta Force - Black Hawk Down: Team Sabre
 • Rok: 2004
 • Výrobce: Ritual Ent.
 • Distributor: Novalogic
 • Distributor v ČR: Cenega
 • Multiplayer: ano
 • Minimální kon­fi­gu­ra­ce: CPU 733 MHz,128 MB RAM, 32 MB video

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,30833 s | počet dotazů: 230 | paměť: 58091 KB. | 11.08.2022 - 13:36:26