Kritiky.cz > Pro domov > Dekorace dříve a dnes

Dekorace dříve a dnes

img a283431 w1996 t1490728301

 

I deko­ra­ce pod­lé­ha­jí mód­ním tren­dům. V sou­čas­né době je vel­mi popu­lár­ní napří­klad malo­vá­ní na hed­vá­bí, pedig nebo­li koší­kář­ství, kdy se mís­to prou­tí vyu­ží­va­jí papí­ro­vé rulič­ky, deku­páž nebo­li ubrous­ko­vá meto­da, patchwork, kdy se seší­va­jí malé kous­ky, aby vytvá­ře­ly geo­me­t­ric­ké vzo­ry. Samozřejmě oblí­be­ných metod bychom našli pod­stat­ně více.

Dříve byly popu­lár­ní doce­la jiné meto­dy, kdy pou­ži­tí mate­ri­á­lů bylo vel­mi impro­vi­zo­va­né, pro­to­že neby­lo k dis­po­zi­ci tolik spe­ci­ál­ních pro­de­jen, kde bylo mož­né zakou­pit potřeb­ný  mate­ri­ál na výro­bu. Určitě si obli­bu mno­hé z nich udr­žu­jí ješ­tě dnes. Pojďme na někte­ré z nich zavzpo­mí­nat.

velikonoční dekorace
Vzpomínání

·         Drhání– vel­mi zají­ma­vá meto­da, kde jste v pod­sta­tě nepo­tře­bo­va­li žád­né pomůc­ky, jen kus ten­ké­ho pro­váz­ku, hrubé vlny nebo motou­zu. Metoda fun­go­va­la na prin­ci­pu růz­ně pro­po­je­ných uzlů. Opakování uzlí­ků pak vytvá­ře­lo růz­né vzo­ry a obraz­ce. Metody se vyu­ží­va­lo na závěsy, obraz­ce na zdi, nebo vel­mi oblí­be­né byly závěsy na kvě­ti­ny.
vánoční háčkované ozdoby)
·         Tapico– sys­tém spe­ci­ál­ních gobe­lí­nů byl vel­mi oblí­be­ný. Koberce se netka­ly, ale spe­ci­ál­ním háč­kem se vytvá­ře­ly spe­ci­ál­ní uzlí­ky. Základ tvo­ři­la vel­mi hru­bá síťo­vi­na, ke kte­ré se uzlí­ko­va­ly barev­né kous­ky vlny, kte­ré časem vytvá­ře­ly urči­té obraz­ce. Gobelíny se vyu­ží­va­ly zvláš­tě na zdo­be­ní zdí, ale bylo mož­né vytvá­řet i spe­ci­ál­ní ozdob­né pol­štá­ře.
·         Háčkování– háč­ko­vá­ní je oblí­be­ná meto­da dodnes, dají se tou­to tech­ni­kou vytvo­řit zají­ma­vé mód­ní doplň­ky, ale své­ho času se vytvá­ře­ly také růz­né byto­vé doplň­ky, pře­de­vším ozdob­né ubru­sy, deč­ky, pro­stí­ra­cí sady a podob­ně.
dekorační provázky
·         Paličkování – vel­mi jem­ná tech­ni­ka, kdy se růz­ným pro­plé­tá­ním nití vytvá­ře­ly kraj­ky. Tyto kraj­ky se pak umis­ťo­va­ly do paspart a skle­ně­ných rámů a slou­ži­ly jako obra­zo­vá deko­ra­ce, nebo se jimi obší­va­ly ubru­sy. Jednalo se o mis­trov­skou až umě­lec­kou prá­ci.
·         Vyšívání– vyší­va­né ubru­sy dří­ve tvo­ři­ly základ kaž­dé domác­nos­ti. Dnes bychom ten­to trend asi pří­liš neo­ce­ni­li. Každá hos­po­dy­ně totiž měla umět krás­ně vyší­vat. Pokud to snad neu­mě­la, krás­né vyší­va­né ubru­sy se daly poří­dit za dra­hé pení­ze v pro­dej­ně umě­lec­kých řeme­sel.

  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […] Posted in Pro domov
  • Nový a moderní domov za pár kaček13. února 2020 Nový a moderní domov za pár kaček Máte pocit, že váš domov by si zasloužil změnu? Necítíte se dobře ve svém domě a působí na vás depresivně? Chtěli byste se naopak cítit lehce, svěže a moderně? To půjde jen těžko, pokud […] Posted in Pro domov
  • Krásné vnitřní i venkovní prostory8. ledna 2020 Krásné vnitřní i venkovní prostory Samotná rekonstrukce, není žádný med. My to víme a tak vám nabízíme dokonalou a velmi moderní pomoc, kde vědět, jak hledat odborníky, jak si ušetřit čas i samotné finance. Máte rodinný […] Posted in Pro domov
  • Rekonstrukce není žádná legrace29. února 2020 Rekonstrukce není žádná legrace Nejen stavba celého domu, ale i následná rekonstrukce po několika letech, si žádá dohled odborníka. Ten nejprve připraví koncepci budoucích oprav. Pokud jde o rekonstrukci, která je […] Posted in Pro domov
  • Kouzlete se starým nádobím29. května 2020 Kouzlete se starým nádobím Jestli vám přebývá nějaký starý jídelní servis, protože jste si pořídili nový, a nevíte si rady, co se starými talíři, miskami, podšálky, hrnky a šálky a dalším porcelánovým, nebo […] Posted in Pro domov
  • Každý volný centimetr se počítá12. prosince 2019 Každý volný centimetr se počítá I když si to neumíme představit, se stejným prostorovým problémem má starosti většina domácností. Za život se nám nashromáždí spoustu a spoustu věcí, které ani už třeba nevyužíváme, nebo […] Posted in Pro domov
  • Jak obléci dům14. února 2020 Jak obléci dům Inspirací v různých magazínech o bydlení najdete zajisté dost a dost. Důležité je takový zásah a úpravy pořádně načasovat a naplánovat. Není to úplně levná záležitost, zvlášť […] Posted in Pro domov
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […] Posted in Pro domov
  • Umělé květiny jako dekorace25. listopadu 2019 Umělé květiny jako dekorace Pro někoho můžou být umělé květiny stále představou lapače prachu. Pro jiné naopak nepostradatelná dekorace bytu či interiéru. Pryč jsou doby, kdy umělou květinu rozeznalo od té živé i […] Posted in Pro domov
  • Rekonstrukce bez stavebního povolení9. června 2020 Rekonstrukce bez stavebního povolení Všichni, kteří někdy nějakou tu rekonstrukci prováděli, ví, že vše vyžaduje velmi důkladnou přípravu. Rekonstrukce není totiž spojena pouze s výběrem vybavení nebo firmy, jak si mnozí […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...