Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Dějiny násilí - když se spojí David Cronenberg a Viggo Mortensen

Dějiny násilí - když se spojí David Cronenberg a Viggo Mortensen

DejinyNasili

Vážení čte­ná­ři, při­chá­zí­me s repor­tá­ží o ame­ric­kém hrdi­no­vi Tomovi Stallovi, kte­rý se nevá­hal posta­vit ban­di­tům, kte­ří při­šli do jeho baru, a doká­zal se s nimi vypo­řá­dat. Nastavujeme zrca­dlo a při­ná­ší­me zaru­če­ně jedi­nou správ­nou a objek­tiv­ní recen­zi!


Když ke sklon­ku prv­ní půl­ho­di­ny fil­mu nechá reži­sér hlav­ní­ho hrdi­nu Toma Stalla zabít oba dva gau­ne­ry, nezna­me­ná to bohu­žel o moc víc vzru­chu v tom­to poma­lém, nudí­cím a prak­tic­ky nic neře­ší­cím fil­mu. Obrat to ale zna­me­ná pro Toma. Namísto idy­lic­ké­ho rodin­né­ho živo­ta, s jehož vykres­lo­vá­ním se reži­sér patlal v úvo­du, vtrh­nou do jeho sou­kro­mí mafi­á­ni z Philadelphie. Zahlédli ho v tele­vi­zi, když ho vychva­lo­va­li coby hrdi­nu, a pozna­li v něm své­ho býva­lé­ho kum­pá­na. Je ale otáz­kou, jest­li je to omyl, ane­bo jest­li má Tom za sebou oprav­du zabi­jác­kou minu­lost…

Přiznám se, že jsem od Dějin nási­lí čekal pod­stat­ně víc než klid­né ply­nu­tí děje až do momen­tu zvra­tu a násled­né klid­né ply­nu­tí děje až do kon­ce bez výraz­něj­ší­ho výky­vu (nepočítám-li něja­kou tu bit­ku, u kte­ré bez­tak víte, jak dopad­ne).


Cronenberg schvál­ně nad­sa­zu­je a dělá si legra­ci: napří­klad pocti­vě budu­je atmo­sfé­ru idy­lic­ké­ho vzta­hu a uta­hu­je si z gau­ne­rů. Jsou to ale momen­ty, kte­ré by vyzdvih­ly kva­lit­ní film s dějěm, ale ne něco, čehož děj lze shr­nout do dvou vět… Především v jed­nom momen­tě ale Dějiny nási­lí urči­tě poba­ví: když při mafi­án­ské rvač­ce zůsta­ne hlav­ní boss ven­ku, zatím­co se jiní dva perou v domě. Zabouchly se mu dve­ře, kru­ci… no naštěs­tí má klí­če. Pech je, že prá­vě když klí­če vyta­hu­je, dve­ře se samy ote­vřou a na hla­vu mu míří bou­chač­ka…


K „vrcho­lům“ fil­mu bez­po­chy­by pat­ří natu­ra­lis­tic­ky nato­če­né sexu­ál­ní scé­ny. Jsou dvě: při prv­ní kon­čí hlav­ní pro­ta­go­nis­ti fil­mu v polo­ze 69, ve dru­hé násil­nic­ky na scho­dech. Obě jsou nata­ho­va­né přes míru, až si divá­ci vymě­ňu­jí udi­ve­né pohle­dy. Na to nejsme z fil­mů, natož ame­ric­kých, vůbec zvyklí.

Takže sečte­no a pod­tr­že­no: Dějiny nási­lí ne, pošle­te je do pro­pad­liš­tě dějin!


Dějiny násilí - když se spojí David Cronenberg a Viggo Mortensen
Hodnocení: 4.4 - ‎5 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Mumie: Hrob Dračího císaře - Série filmů o oživlé mumii byla rozporuplná už od druhého dílu.26. dubna 2019 Mumie: Hrob Dračího císaře - Série filmů o oživlé mumii byla rozporuplná už od druhého dílu. Zatímco první Mumie bylo veskrze kladně přijímané akční dobrodružství plné skvělého humoru, u pokračování už nebyly názory tak jednotné. Někdo ho považoval za na větší lepší […]
  • X-Men - jak to před 19 lety začalo6. června 2019 X-Men - jak to před 19 lety začalo Před dávnými časy, v předaleké galaxi...(...aha...to sem vlastně napatří...mmm...promiňte). Za devatero horami, za devatero řekami, za devatero kokainovými farmami, žili jednou jedni dva […]
  • Pátá vlna - 45 %11. dubna 2016 Pátá vlna - 45 % Když se šestnáctiletá Cassie Sullivan snaží získat potraviny na opuštěné benzínové pumpě, tuší, že jí nepozornost může stát život. Ztratila už oba rodiče a snaží se najít svého bratra […]
  • 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka29. září 2018 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka O filmu 2012 jste již bezpochyby slyšeli. Je to hit, který zasáhl světová kina rychlostí příchodu tsunami. Pohříchu však - jako ostatně všechny snímky R. Emmericha - je to zábava dosti […]
  • Ohnivý oceán - Viggo Mortensen není jenom Aragorn22. května 2019 Ohnivý oceán - Viggo Mortensen není jenom Aragorn Po tisíc let se v arabské poušti koná 3000 mil dlouhý vytrvalostní závod na koních nebezpečnou a nehostinnou krajinou. Mnohým účastníkům se tento závod stane osudným. Přesto se do tohoto […]
  • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů25. května 2019 Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů Třetí díl Pána prstenů o návratu krále do země Gondor je tady a trilogie o společenstvu, jehož cílem je zničit Prsten moci a tím porazit temného pána Saurona, utlačovatele svobodných […]
  • Tvář vody - 70 %13. února 2018 Tvář vody - 70 % Pohádkové příběhy mají svůj půvab a přitažlivost bez ohledu na věk.  A právě takový je film „Tvář vody“, kde zamilovaná dvojice musí prokázat nejen vzájemné porozumění a sílu svého vztahu, […]
  • Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 20119. února 2012 Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 2011 Nebezpečná metoda je filmem, o kterém se toho docela dost napsalo a mluvilo. Proč? Když je pod něčím podepsán geniální Cronenberg a herci jako Mortensen, Cassels, či Knightley, tak už to […]
  • Prisoners (Zmizení), 20133. března 2014 Prisoners (Zmizení), 2013 Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posadí na zadek" - a že je to pak teda rána... Prisoners rozhodně mezi tyto filmy patří, nění se ale […]