Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dědictví aneb Kurvahošigutntág

Dědictví aneb Kurvahošigutntág

Dedictvi
Dedictvi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlavní hrdi­na má veli­ce pro­měn­ný cha­rak­ter a nut­no říci, že Bolek Polívka se role Bohumila ujal oprav­du skvě­le. Na počát­ku zde byl pou­ze laj­dák a napros­to fleg­ma­tic­ký ves­ni­čan, kte­rý nedal na alko­hol dopus­tit a kte­rý taj­ně cho­dil za hos­pod­skou Vlastičkou. Klasické lid­ské hod­no­ty mu nic neří­ka­ly a žil jen úze­mím svých Olšan a blíz­ké­ho oko­lí. Avšak Bůh vidí oprav­du všu­de a neza­po­mněl poslat Bohumilovi malý zázrak v podo­bě dědic­tví po otci, kte­ré, jak se poz­dě­ji dozví­me ve fil­mu, je vět­ší, než­li šes­ti­míst­né.

Dědictvím se odstar­to­val sled veli­ce rych­le na sebe nava­zu­jí­cích udá­los­tí, pro­to­že Bohumilova prv­ní reak­ce vypa­da­la, jako kdy­by malé děc­ko dosta­lo lízát­ko, po kte­rém už dlou­ho tou­ži­lo. Jenže jak se dalo oče­ká­vat, fleg­ma­tic­ký Bohouš má teď v „ruce“ balík pěnez o jehož hod­no­tě má jen myl­né poně­tí. Klasický pro­jev se odha­lí už v době, kdy ho „dok­tor“ vez­me na prv­ní zastáv­ku, jeho cihel­nu. Z flá­ka­če se jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku sta­ne aro­gant­ní šéf a celá scé­na půso­bí doce­la vtip­ně. Proměna se potvr­dí v momen­tě, kdy se Bohouš dosta­ne do Brna a s ote­vře­nou „hubou“ si pro­hlí­ží nemo­vi­tos­ti, kte­ré čítá jeho nový maje­tek. Suverénímu pří­cho­du do jed­no­ho z jeho obcho­dů dá koru­nu tím, když vle­ze za pult a má v plá­nu si vzít „fla­šu sli­vo­vi­ce“. Moc hez­ké je kama­rád­ství s „Kájou“, kte­rý je násled­ně paso­ván na „hňu­pa“.

Další zastáv­ka je v Bohoušově restau­ra­ci, kam jdou jako „taj­ní“ a situ­a­ce se nato­lik vyhro­tí, že číš­ník se s Bohoušem dokon­ce veřej­ně pohá­dá, číš­ník opus­tí své mís­to a naštva­ně ode­jde. V této scé­ně se poměr­ně čas­to opa­ku­je slo­vo „hňup“ a Bohouš si dokon­ce najde kama­rá­dy z řad čer­noš­ských spoluobčanů.Následně se Bohouš zase pro­mě­ní, ten­to­krát veli­ce těž­ce nese smrt své kozy Lízinky a popr­vé za sní­mek je vidět, že Bohouš není zas tak bez­cit­ný, jak vypa­dal. Ale pro­mě­na netr­vá dlou­ho, chví­li na to už je zas v hos­po­dě a zve ostat­ní pova­le­če na světác­ký výlet, kte­rý samo­zřej­mě zapla­tí on. Do vsi při­je­de dvou­poscho­ďo­vý auto­bus a chla­pi vyrá­že­jí vstříc nové­mu povy­ra­že­ní. V restau­ra­ci se pot­ka­jí s paní „dok­to­ro­vou“ Ulrychovou a zrov­na tady pro­běh­ne památ­ná věta o Bohovi, kte­rou zná kaž­dý, kdo film viděl aspoň jed­nou. Celá situ­a­ce je dost komic­ká, číš­ní­ci pro­tá­če­jí oči, Bohoušova sku­pi­na se uká­že jako ban­da křu­pa­nů a sleč­na Irenka se zčis­ta­jas­na zje­ví jako dal­ší zázrak, kte­rý byl Bohoušovi seslán.

V Marion  klu­bu se pře­kva­pi­vě již zmi­ňo­va­ná Irenka obje­ví a Bohoušovi zajis­kří oči. Hned po ní sko­čí a zare­zer­vu­je si ji na služ­by. Za chví­li je ruka v ruká­vě a „šikov­ná dcé­reč­ka“ je za chví­li jako doma v Bohoušově sta­ve­ní.
Ve fil­mu se uka­zu­jí všech­ny lid­ské vlast­nos­ti a nemá je na tri­ku pou­ze Bohouš. Vlastička, kte­rou mimo­cho­dem skvě­le zahrá­la Dagmar Veškrnová Havlová, se musí vyrov­nat s pří­cho­dem Irenky a záro­veň tak kon­ku­ren­ce, kolem kte­ré se doce­la dlou­ho Bohouš točí. A že se jí to zpo­čát­ku doce­la daří. („Nech ňa, nic nebu­de!“)
Irenka, kte­rá je vidi­tel­ně zne­chu­ce­na prv­ním pří­cho­dem mezi bura­ny, si musí zvyk­nout na to, že Bohouše neošku­be o všech­ny pení­ze, i když by si to hod­ně přá­la a kupo­di­vu se její měst­ská snobská krev neza­pře a Bohouše ke kon­ci opus­tí.
Jinak oby­va­tel­stvo obce se taky s peně­zi vyrov­ná­vá po svém, chví­li jim je Bohouš dob­rý a násled­ně závist stří­dá nená­vist a zase nao­pak.

Krasavica se usíd­lí v bará­ku a nako­nec tam skon­čí i Vlastička. Zpočátku se to neo­be­jde bez drob­ných roze­pří, ale z holek se sta­nou „kámoš­ky“ a časem se i spik­nou pro­ti Bohoušovi.Jenže jak je zná­mo, nic netr­vá věč­ně a Bohouše postih­ne rána, kte­rou o všech­no při­jde. Otec, po kte­rém pení­ze zdě­dil, byl nevlast­ní a Bohouš teď dlu­ží poměr­ně vyso­kou část­ku, kte­rou nemů­že dát dohro­ma­dy, ani kdy­by tisíc­krát chtěl. Všichni se k němu oto­či­li zády, i když nechal zavést plyn, i když kou­pil „děc­kám“ kolo­toč a Bohouš zůstal zase sám se svo­jí sta­rou „pří­tel­ky­ní“ sli­vo­vi­cí. Těžko říct, jest­li to mělo evo­ko­vat ránu osu­du jako trest za to, jak s majet­kem nalo­žil nebo jest­li to byla pros­tě špat­ná náho­da. Každopádně, po veli­ce nere­a­lis­tic­ké roz­mluvě s andě­lem se na Bohouše zno­vu usmě­je štěs­tí, práv­ník se ve vsi uká­že podru­hé a kolo­toč se může zno­vu roz­to­čit.
Původní pra­cov­ní název fil­mu byl „Štěstí je krás­ná věc“, poz­dě­ji byl pou­ží­ván název „Dědictví“ a jako posled­ní, jak film zná­me my, byla vybrá­na ver­ze „Dědictví aneb kur­va­ho­ši­gutn­tag“. Snímek je točen jako pore­vo­luč­ní a byl nato­čen v roce 1992 v býva­lém Československu. Režisérkou je Věra Chytilová a na scé­ná­ři se podí­lel také Bolek Polívka. V kinech byl film navští­ven 910 962 divá­ky a cel­ko­vě vyne­sl 15 648 087 Kč.

Vezměte ven­ko­va­na jak hrom, balík peněz, nauč­te ho pár skvě­lých hlá­šek a sle­duj­te, co se bude dít. Na tuto fin­tu vsa­di­la i paní Chytilová a vytvo­ři­la jed­nu z nej­lep­ších čes­kých sati­ric­kých kome­dií.


Foto: Česká tele­vi­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Dědictví


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dědictví aneb Kurva se neříká3. července 2020 Dědictví aneb Kurva se neříká Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před […] Posted in Filmové recenze
  • Kovář z Podlesí - 40 %3. prosince 2021 Kovář z Podlesí - 40 % Vesnička Podlesí je plná malebných dřevěných domečků, kde hospodaří převážně ženské, ale hlavní slovo tady mají muži. Je jich sice jen pár, ale rozumí takřka všemu. Jen s jedním si nějak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […] Posted in Speciály
  • Román pro ženy - Viewegha režíruje Filip Renč3. ledna 2021 Román pro ženy - Viewegha režíruje Filip Renč Laura si jako obvykle jen tak zaběhne ke své oblíbené kadeřnici a jí, jejím kolegyním a všem divákům během stříhání, barvení a foukání poví svůj "životní příběh", ve kterém postupně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vysoká hra přinese na televizní obrazovky napětí a politickou špínu21. ledna 2020 Vysoká hra přinese na televizní obrazovky napětí a politickou špínu Dnes představili tvůrci nový dvojdílný film o velkých finančních machinacích, které propojují zločince s politickou špičkou. Autor scénáře a režisér Jiří Svoboda se nechal inspirovat […] Posted in Filmové premiéry
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka16. června 2019 Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka Máme začátek osmdesátých let, zdánlivě nezničitelný komunismus je právě v posledním desetiletí své existence, ale pranic tomu nenasvědčuje. Džíny nosí jen ti, co sehnali bony a honem s […] Posted in Retro filmové recenze
  • Anděl Páně 219. listopadu 2018 Anděl Páně 2 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze […] Posted in Galerie
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,81715 s | počet dotazů: 264 | paměť: 60874 KB. | 30.09.2022 - 15:57:04