Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag 2,sa začne natáčať budúci rok!

Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag 2,sa začne natáčať budúci rok!

kurva hosi3
kurva hosi3

Nakrúcať sa začne bud­úci rok v Olšanoch u Vyškova a v Brne,“ vyja­d­ril sa pre čes­ké médiá pred­sta­vi­teľ Bohuša Bolek Polívka (62). Druhý diel by mal byť po-dľa neho opäť „obra­zom súčas­nos­ti s kúskom vnútor­né­ho folk­ló­ru“.
V prvom die­le hlav­ný hrdi­na zbo­ha­tol vďaka dedičstvu. Film úsmev­nou for­mou neo­pi­so­val iba osu­dy Bohuša, ale aj zme­ny v spo­loč­nos­ti spo­je­né s nástupom trho­vej eko­no­mi­ky. „Aj tá súčas­ná doba bude poza­dím, teré­nom, na kto­rom sa hlav­ný hrdi­na pohy­bu­je. Je to však aj o citoch, star­nu­tí, o alko­ho­liz­me, kto­ré­mu z rôz­nych dôvo­dov pre­pa­dá a boju­je s ním,“ pove­dal Polívka.

Hlavná časť sa bude odo­hrá­vať v Bohušovom síd­le v Olšanoch. „Veľa vecí sa zme­ni­lo, veľa osta­lo,“ dodal herec. Účasť na nakr­úca­ní predbež­ne potvr­di­li Dagmar Havlová či Jitka Čvančarová. Bolek by tam však chcel mať opäť aj Karla Gotta, kto­ré­ho chce osloviť.Ako sa bude fil­mu dariť a či bude mať rov­na­ko kva­lit­ný sce­nár plných hlášok,sa doz­vi­e­me prav­de­po­dob­ne v roku 2014.

Zdroj: Nový čas


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,96586 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56187 KB. | 29.05.2022 - 04:16:26