Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Decibely lásky – Recenze – 20%

Decibely lásky – Recenze – 20%

Decibely 1
Decibely 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Decibely lás­ky jsou let­ním muzi­ká­lem plným roman­ti­ky a pís­ni­ček Michala Davida, kte­rý film spo­lu­pro­du­ko­val a hra­je v něm sám sebe ve scé­ně, kte­rá se ode­hrá­vá na jeho kon­cer­tu. V pod­sta­tě jde o jakési vol­né pokra­čo­vá­ní Discopříběhů, kdy Rudolf Hrušínský nejml. si zopa­ko­val svou roli po pět­a­dva­ce­ti letech a Rudolf Hrušínský ml. hra­je de fac­to posta­vu Ladislava Potměšila – sice se ve fil­mu (jenž se opět ode­hrá­vá v Plzni) jme­nu­jí jinak, leč je tu dost názna­ků, že jde o ty samé posta­vy. („Bydleli jsme s tátou v pane­lá­ku na síd­liš­ti.“ „Byl jsem na výcho­vu syna sám a pak jsme se odci­zi­li.“). Tvůrci sice srov­ná­ní s Discopříběhem odmí­ta­jí, leč přes­to lze na sní­mek nahlí­žet při­nejmen­ším jako na mul­ti­ge­ne­rač­ní nos­tal­gic­ké ohléd­nu­tí a pří­bě­ho­vou nad­stav­bu pro teh­dej­ší divá­ky Discopříběhů, jejich rodi­če, jejich děti a vůbec pro všech­ny, co si občas rádi poslech­nou Michala Davida.

Decibely lásky – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz
Ačkoli oba muži nalez­nou v prů­bě­hu fil­mu lás­ku, tak ten­to­krát nejsou jedi­ný­mi hlav­ní­mi hrdi­ny – těmi se zdá být úpl­ně jiná mla­dá zami­lo­va­ná dvo­ji­ce. Snímek, kte­rý byl zřej­mě kon­ci­po­ván jako roman­tic­ká sto­ry tří růz­ných gene­ra­cí, však nabí­zí ješ­tě mno­hem vět­ší množ­ství postav.
Když to vez­mu od pod­la­hy, tak ve fil­mu jde zhru­ba o toto (pro zjed­no­du­še­ní budu fil­mo­vé posta­vy nazý­vat jmé­ny těch, kte­ří je hra­jí): Rudolf Hrušínský nejml. dělá šéfa pope­lá­řů na Plzeňském magis­trá­tu a jeho dce­ra Marika Šoposká je zaměst­na­ná v nemoc­ni­ci, kde pra­cu­je i jeho nej­lep­ší kama­rád­ka Lucka Vondráčková. S tou se kama­rá­dí model­ky a taneč­ni­ce Alžběta Bartošová a Aneta Vrzalová. Alžbětu balí mla­dý umě­lec Filip Cíl, kte­rý si odpy­ká­vá u Rudolfa a jeho kole­gy Pavla Horvátha veřej­ně pro­spěš­né prá­ce. S Anetou zas cho­dí Jakub Grafnetr, syn Rudolfova býva­lé­ho kama­rá­da Roberta Vojtka, záro­veň ale Jakub poku­ku­je i po Alžbětě, což se žár­li­vé Anetě nelí­bí. Filipova sest­ra Petra Svoboda pra­cu­je v Robertově fir­mě a Robert ji neú­spěš­ně uhá­ní, zatím­co ona roz­jíž­dí romá­nek s Rudolfem. A Rudolfův táta se v láz­ních (nebo kde) sezna­mu­je s Ivou Janžurovou, kte­rá je sho­dou okol­nos­tí Alžbětina teta.
Ve sku­teč­nos­ti je to ale ješ­tě o něco kom­pli­ko­va­něj­ší. Např. jsem opo­mněl zmí­nit, že Filip Cíl zachrá­ní Rudolfovi život, když mu zavo­lá sanit­ku po potyč­ce s Jakubem Grafnetrem, a on ho za to nechá zkou­šet na roli v muzi­ká­lu v bytě své­ho táty, v býva­lém poko­ji své dce­ry (po kte­ré Filip také hodí očkem). Opravdu to je tak straš­li­vě zamo­ta­né a kom­pli­ko­va­né, jak to zní. Graficky by se to dalo ztvár­nit např. tak­to:
Decibely lásky - Grafická analýza vztahů mezi postavami
Zoufalá pře­lid­ně­nost a mimo­řád­ná zapekli­tost vzta­hů mezi posta­va­mi ale nejsou ani zda­le­ka jedi­ným pro­blé­mem fil­mu. Tím asi nej­vět­ším zádrhe­lem je scé­nář, resp. neu­vě­ři­tel­né sce­náris­tic­ké kon­struk­ty slou­ží­cí k tomu, aby se hrdi­no­vé moh­li osu­do­vě potká­vat a nějak spo­leč­ně inter­a­go­vat. Tudíž dojde např. k tomu, že Rudolf Hrušínský ml. se domlu­ví s Janžurovou, že ji odve­ze na Moravu na něja­ký pohřeb. Ta z něja­ké­ho důvo­du pře­svěd­čí svou neteř Alžbětu, aby jela taky. Nezávisle na tom pozve Rudolf z ješ­tě mno­hem uje­těj­ší­ho důvo­du na ces­tu i Filipa (kte­ré­ho namát­ko­vě zná jenom díky tomu, že má v jeho bytě zku­šeb­nu). Samozřejmě netu­ší, že Filip se s Alžbětou zná, natož že spo­lu dokon­ce téměř cho­dí. Tím pádem dojde k tomu, že ti dva jsou „náho­dou“ nuce­ni strá­vit spo­lu víkend, což je pocho­pi­tel­ně vel­mi sblí­ží.
Děj jako tako­vý ale film nemá a spíš jde jen o mozai­ku stříp­ků z osu­dů něko­li­ka hrdi­nů, kte­ří se sem tam nacho­mýt­nou k něja­ké­mu názna­ku záplet­ky. Nebo spíš hůř – jde o nepří­liš pře­hled­né vzta­ho­vé hem­že­ní spous­ty postav bez znám­ky jaké­ho­ko­li jed­no­tí­cí­ho pří­bě­ho­vé­ho oblou­ku, kdy někte­ří z nich tře­ba i nalez­nou lás­ku, ale je to k niče­mu, pro­to­že o vět­ši­ně z nich se téměř nic nedo­zví­me.
Decibely lásky – Recenze

Další věc jsou dia­lo­gy a prken­né výko­ny vět­ši­ny her­ců. Legendy jako Hrušínský ml. a Janžurová se ješ­tě dej­me tomu sna­ží (ačko­li jejich roz­ho­vo­ry plné sta­řec­ké­ho mudro­vá­ní a lamen­to­vá­ní nad dáv­ný­mi ztra­ce­ný­mi lás­ka­mi jsou téměř k nepře­ži­tí a z pohle­du na Janžurovou s ber­lí a křikla­vým líče­ním jsem měl depre­se), ale tře­ba už Hrušínský nejml. se celý film prak­tic­ky jen zhu­le­ně culí a jací­ko­li mlad­ší her­ci ve ved­lej­ších rolích jsou také dost hroz­ní (mož­ná s výjim­kou Šoposké). Nejlepší a nej­při­ro­ze­něj­ší z nich je nako­nec Pavel Horváth, kte­rý není herec, nýbrž býva­lý fot­ba­lo­vý zálož­ník FC Viktoria Plzeň.
No a koneč­ně se dostá­vá­me k těm pís­nič­kám Michala Davida, kte­ré jsou z hudeb­ní­ho hle­dis­ka sice vyda­ře­né, ale mají straš­né tex­ty, mnoh­dy nesmy­sl­né, navíc s podiv­ný­mi rýmy (jde o nové pís­ně, niko­li o sta­ré slav­né flá­ky). Kvůli jejich zby­teč­ně pře­hna­né kom­pli­ko­va­nos­ti (a snad ambi­ci­óz­nos­ti) nehro­zí, že bys­te si z nich po skon­če­ní fil­mu zapa­ma­to­va­li byť jedi­nou řád­ku, natož si tři dny v kuse brou­ka­li celé jejich refré­ny, tak jako u star­ších Davidových hitů. Z muzi­ká­lo­vé­ho hle­dis­ka pak Decibely lás­ky půso­bí znač­ně zao­sta­le a nemo­der­ně – tan­ce mnoh­dy postrá­da­jí jakou­ko­li slo­ži­těj­ší cho­re­o­gra­fii (spíš jde jen o tako­vé roz­ju­cha­né pohy­bo­vé dová­dě­ní) a zpí­va­jí­cí posta­vy jsou zabí­rá­ny sta­tic­kou kame­rou ve scé­nách s veli­ce málo stři­hy, jak poma­lu vychá­ze­jí z baru, nebo sto­jí u poste­le, nebo vysy­pá­va­jí popel­ni­ci.
Pravděpodobně to bude sou­vi­set s tím, že Decibely lás­ky jsou režij­ním, sce­náris­tic­kým a pro­du­cent­ským debu­tem Miloslava Halíka, jemuž bylo nedáv­no jed­na­še­de­sát let, a kte­rý kro­mě nedo­stat­ku fil­mař­ských schop­nos­tí oprav­du nemá prst na tepu doby, což se odrá­ží mimo jiné např. ve scé­ně, kdy se hrdi­no­vé roz­hod­nou něko­mu nahac­ko­vat počí­tač – při­čemž reži­sé­ro­va před­sta­va o tom, jak to vypa­dá v hac­kar­ském dou­pě­ti a jak pro­bí­há hac­ko­vá­ní, je sil­ně za hra­ni­cí paro­die.
Decibely lásky – Recenze
S tím se veze i pří­stup ke scé­nám, kte­ré byly do sním­ku zařa­ze­ny zřej­mě jen pro­to, aby půso­bi­ly oprav­du jen na té nej­zá­klad­něj­ší pudo­vé či emo­ci­o­nál­ní úrov­ni. Jistě bude exis­to­vat nenu­lo­vé množ­ství divá­ků, kte­ří se dojmou u scé­ny s osmi­le­tou hol­čič­kou, kte­rá zpí­vá ope­ru, nebo se vzru­ší u dlou­hé sek­ven­ce foto­sho­o­tingu, při němž se model­ky v plav­kách vyzý­va­vě pro­hý­ba­jí nad nablýska­ným Jaguárem, nebo u scé­ny váš­ni­vé­ho tan­ce s Lucií Vondráčkovou, kte­ré se prsa tva­ru­jí přes trič­ko. Působí to ale straš­li­vě laci­ně, prvo­plá­no­vě a pod­bí­zi­vě.
Některé scé­ny jsou až nechtě­ně komic­ké, vyjma toho hac­ko­vá­ní např. pasáž, kdy jed­na z hrdi­nek zpí­vá před kavár­nou, kte­rá je plná pohled­ných mla­dých blon­ďa­tých děv­čat, nebo když Roman Vojtek krou­tí boky a neu­stá­le domlou­vá své účet­ní, aby s ním šla někam tan­co­vat (asi aby si divá­ci vzpo­mně­li, že vyhrál prv­ní řadu pořa­du Stardance). Alarmující nefunkč­nost ční i ze závě­ru sním­ku, kdy dojde na vel­mi nepři­ro­ze­ně zaim­ple­men­to­va­né cameo jis­té slav­né osob­nos­ti, kte­ré by jis­tě bylo pře­kva­pi­vé, kdy­by se tvůr­ci neroz­hod­li pře­su­nout závě­reč­né titul­ky do úvo­du fil­mu.
Decibely lás­ky při­tom nejsou tak agre­siv­ně straš­né a nepří­jem­né na kou­ká­ní jako Andílek na ner­vy nebo tře­tí Babovřesky, nebo tak extrém­ně řeme­sl­ně nezvlád­nu­té jako fil­my Tomáše Magnuska. Pořád jsou sice veli­ce nechyt­ré a nepo­da­ře­né ve všech mož­ných ohle­dech včet­ně vyprá­vě­ní, stři­hu a prá­ce s posta­va­mi a s moti­vy, ale není to žád­ný divác­ký teror. Jen je úpl­ně zby­teč­né se na ně dívat, pro­to­že jsou pře­plá­ca­né a prázd­né záro­veň a zába­vu ský­ta­jí mini­mál­ní.
Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip […] Posted in Filmové premiéry
  • Se začátkem srpna odstartovalo i natáčení druhé řady oblíbeného seriálu Co ste hasiči. Diváci se mohou těšit na nové příběhy hasičů a obyvatel fiktivní české vesnice Horní.8. srpna 2022 Se začátkem srpna odstartovalo i natáčení druhé řady oblíbeného seriálu Co ste hasiči. Diváci se mohou těšit na nové příběhy hasičů a obyvatel fiktivní české vesnice Horní. Sdružení dobrovolných hasičů z malé obce Horní, v jehož čele stojí svérázný velitel Petr (Petr Rychlý), se vrátí na obrazovky v plné sestavě, včetně Mirka (Marek Holý), Edy (Radim […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Co ste hasiči9. července 2021 Co ste hasiči Posted in Galerie
  • Co ste hasiči9. července 2021 Co ste hasiči ÚVOD Seriál Co ste hasiči se odehrává uprostřed malebného Ladova kraje. Odlehčeně nahlíží do sousedského života obyvatel vesnice Horní. Diváci se mohou těšit na řadu svérázných […] Posted in Speciály
  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 %12. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 % Připravit zajímavé představení s partou mladých lidí je docela dobrá záminka, jak rozehrát aktuální lidské příběhy v kulisách osvědčené divadelní hry nebo muzikálu. Jednak se tak připomene […] Posted in Filmové recenze
  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Dnes proběhla novinářská projekce nového českého filmu, kde v příběhu ze školního soustředění žáků pražské konzervatoře zazní známé melodie z muzikálu Starci na chmelu. Příběh o […] Posted in Filmové premiéry
  • Karel28. července 2022 Karel Celovečerní dokumentární film “KAREL” potěší všechny příznivce a fanoušky zpěváka Karla Gotta a nechá je nahlédnout do jeho soukromí, pod ono “zlaté pozlátko velkého Mistra". Tohoto […] Posted in Dokumenty
  • Karel Svoboda: Šťastná léta26. července 2022 Karel Svoboda: Šťastná léta Tak trochu ze zvědavosti jsme shlédla český filmový dokument o hudebním skladateli a géniovi – Karlu Svobodovi, jehož texty písní, a to i po několik desítek let, se stále ještě zpívají. Já […] Posted in Dokumenty
  • Velká premiéra – Recenze – 40 %23. července 2022 Velká premiéra – Recenze – 40 % Velká premiéra je novým filmem režiséra, scenáristy a herce Miroslava Krobota, který jej stejně jako své předchozí celovečerní počiny Díra u Hanušovic a Kvarteto napsal spolu se […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,86740 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58357 KB. | 11.08.2022 - 13:38:02