Kritiky.cz > Filmové recenze > Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 %

Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 %

Deb

Steven Soderbergh a George Clooney si nej­spíš u sklen­ky řek­li, že už bylo dost par­ťá­ků a je potře­ba uká­zat, že i ženy umí lou­pit s vti­pem a šar­mem. Rozhodli se nato­čit film, kte­rý před­sta­ví krás­né ženy v nových rolích důmy­sl­ných zlo­dě­jek. Garry Ross a Olivia Milch napsa­li scé­nář, kte­rý zachy­cu­je pří­pra­vu a prů­běh lou­pe­že vzác­ných kle­no­tů. Aby toho neby­lo málo, pak nebu­de lou­pit hlav­ní hrdin­ka Debbie sama ani se svou pří­tel­ky­ní  Lou, ale zapo­jí i své par­ťač­ky. To všech­no pěk­ně v luxus­ním pro­stře­dí a v náklad­ných toa­le­tách a šper­cích, aby bylo co obdi­vo­vat.

Jenže přes veš­ke­rou sna­hu zná­mých i méně zná­mých here­ček, se nepo­da­ři­lo reži­sé­ro­vi Garry Rossovi navo­dit potřeb­né napě­tí ani odleh­čit slov­ním vti­pem nebo kome­di­ál­ní situ­a­cí. Naopak se poda­ři­lo dát k sobě co do vizá­že a cha­rak­te­ru růz­no­ro­dou smě­si­ci čle­nek lou­pež­né­ho kla­nu. Jsou to výraz­né a kon­trast­ní osob­nos­ti.

Kamera se hod­ně věnu­je zábě­rům na krás­né ženy nebo zají­ma­vě řeše­ným mód­ním mode­lům. Hlavní hrdin­ky se neu­stá­le pro­mě­ňu­jí a uka­zu­jí se v růz­ných pře­vle­cích. Všechny jsou půvab­né a krás­né, zejmé­na na kon­ci fil­mu, kdy mají radost úspěš­ně pro­ve­de­né lou­pe­že. A to ješ­tě neví, že je čeká milé pře­kva­pe­ní.

Debbie a její par­ťač­ky je mož­né chá­pat jako eman­ci­pač­ní vari­an­tu úspěš­ných fil­mů Dannyho par­ťá­ci.  Když se poda­ří nato­čit film s dobrou divác­kou ode­zvou, hned je potře­ba ten­to úspěch opa­ko­va­ně zpe­ně­žit. V tom­to ohle­du jsou kri­mi kome­die vděč­ným žánrem, pro­to­že napě­tí lou­pe­že lze dob­ře oko­ře­nit vtip­ným dia­lo­gem. A když se pře­mlu­ví k natá­če­ní zná­mé herec­ké osob­nos­ti, tak by to mělo fun­go­vat. To si nej­spíš řekl reži­sér Steven Soderbergh, kte­rý v roce 2001 nato­čil film Dannyho par­ťá­ci s Georgem Clooney v hlav­ní roli. Film měl švih, výbor­né herec­ké obsa­ze­ní a pře­de­vším humor, kte­rý jed­not­li­vé posta­vy oko­ře­nil vlast­ní cha­rak­te­ris­ti­kou. Film měl úspěch a násle­do­va­ly ješ­tě dal­ší dva ve stej­ném herec­kém slo­že­ní.  Většinu stě­žej­ních postav hrá­li muži a žen­ské posta­vy byly spíš jako dopl­ňu­jí­cí okra­sa. Současná vari­an­ta je nao­pak posta­ve­na na žen­ských hrdin­kách a uka­zu­je se, že opa­ko­va­ný vtip už nemu­sí být vtip­ný. Ano, fil­mo­vý žánr je zacho­ván. Kriminální záplet­ka je roze­hrá­na, ale komic­ké situ­a­ce se někam vytra­ti­ly, nebo pros­tě nevy­zně­ly. Ale upo­zor­ňu­ji, že je to jen můj pocit. Možná je ve fil­mu tolik legra­ce, že jsem ji při sou­stře­dě­ní na bar­vy a buja­ré tva­ry pře­hléd­la.

Každopádně dopo­ru­ču­ji ten­to „čina­ný“ fil­me­ček pro hol­ky bez roz­dí­lu věku a klu­ky, kte­ří je dopro­vo­dí do kina. Není to nároč­né, občas se usmě­je­te a z kina odchá­zí­te s čis­tou hla­vou, a to není málo. Jen mi líto, že hereč­kám Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter a Sandra Bulloc, nedal ten­to film vel­kou šan­ci uká­zat, jak jsou dob­ré. Nejspíš do pro­jek­tu šly, pro­to­že kaž­dý dolar se počí­tá a chtě­ly pro­du­cen­tům udě­lat radost, jinak to nevi­dím.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zoolander No. 2 [20%]24. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […]
  • Kolo zázraků - 70 %22. prosince 2017 Kolo zázraků - 70 % Tento nejnovější film Woodyho Allena se odehrává v 50. letech 20. století v zábavním parku na Comey Islandu. Do kulis pestrobarevných atrakcí spolu s přeplněnou pláží zasadil Allen […]
  • Tenkrát v Hollywoodu20. března 2019 Tenkrát v Hollywoodu Dnes se objevil první trailer na 9. film Quentina Tarantina - Tenkrát v Hollywoodu. Je plný hereckých hvězd a bude mít premiéru 8. srpna 2019.
  • Tenkrát v Hollywoodu16. srpna 2019 Tenkrát v Hollywoodu OBSAH V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) se svým dlouholetým kaskadérem Cliffem Boothem (Brad Pitt) rozhodnou […]
  • Hollywood je místo práce i nesplněných snů2. září 2019 Hollywood je místo práce i nesplněných snů Tarantinův nový film Tenkrát v Hollywoodu dokáže přenést diváka do města filmového průmyslu šedesátých let lehce a bez zbytečných řečí. Je to živé město, kde jedni se snaží prostřednictvím […]
  • Interstellar – Nolanova devátá symfonie12. listopadu 2014 Interstellar – Nolanova devátá symfonie Na kinematografii je krásné, že nás ještě stále dokáže překvapovat. I když podle upoutávek čekáte něco jako „Vesmírnou odyseu“ kříženou s „Gravigací“, "Vetřelcem" a většinou […]
  • Brad Pitt a Leonardo DiCaprio září v novém filmu Quentina Tarantina10. srpna 2019 Brad Pitt a Leonardo DiCaprio září v novém filmu Quentina Tarantina Ve filmu Tenkrát v Hollywoodu režisér známý drsnými scénami vsadil na dvojici skvělých herců a bláznivou atmosféru Hollywodu. Brad Pitt v roli kaskadéra Cliffa Bootha neodolatelně rozdává […]
  • Kolo zázraků - O filmu9. ledna 2018 Kolo zázraků - O filmu Pro Woodyho Allena měl Coney Island odjakživa zvláštní kouzlo, této lokace využil již při natáčení filmu Annie Hallová (1977). Na toto místo má mnoho šťastných vzpomínek, když tam chodil […]
  • Bídníci (2012) - 80 %21. prosince 2012 Bídníci (2012) - 80 % Recenze na nový muzikál Les Misérables je na světě. Jaké je novodobé zpracování románu od Viktora Huga v podání oscarového tvůrce Královi řeči Toma Hoppera, který projekt režíroval s […]
  • Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana29. září 2018 Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana Nolanův Interstellar patří mezi filmy, které neškodí vidět na velkém monitoru a televizi. Příběh je to jednoduchý, Země je na pokraji smrti, celou Zemi ohrožují prašné bouře. Vládnoucí […]