Kritiky.cz > Speciály > Deadpool 2 - VZHLED

Deadpool 2 - VZHLED

D2

             „Deadpool 2“ má hvězd­ný tým nejen na plát­ně, ale i mimo něj – někte­ří z nich již dří­ve s Leitchem spo­lu­pra­co­va­li, tře­ba kame­ra­man Jonathan Sela, kte­rý nato­čil s Leitchem fil­my „John Wick“ a „Atomic Blonde: Bez lítos­ti“; archi­tekt David Scheunemann také s Leitchem pra­co­val na „Atomic Blonde: Bez lítos­ti“ i na dal­ších fil­mech. V „Deadpool 2“ vytvá­řel obrov­ské věze­ní pro mutan­ty i sirot­či­nec pro zmu­to­va­né děti.

            Rozvodna Port Mann v Surrey neda­le­ko Vancouveru byla pře­mě­ně­na ve věze­ní pro mutan­ty. „Vězení je nej­tem­něj­ší čás­tí svě­ta mutan­tů, kte­ré si vůbec může­te před­sta­vit. Rozhodli jsme se pro jed­no­du­chý kon­cept. Vše je zalo­že­no na fukč­nos­ti a na tom, jak udr­žet tyto lidi stra­nou.“

            Ústav pro reha­bi­li­ta­ci mutan­tů v Essexu byl vybu­do­ván v Riverview, v his­to­ric­ké budo­vě pro dušev­ně cho­ré neda­le­ko Vancouveru. „Protože jsme se pohy­bo­va­li ve svě­tě komik­su, nemu­se­li jsme na 100 pro­cent vystih­nout to, jak by daná insti­tu­ce vypa­da­la. Měli jsme více svo­bo­dy a já se sna­žil najít archi­tek­to­nic­ký kon­cept a vzhled z jiných dob, kte­rý by pří­bě­hu po vizu­ál­ní strán­ce lépe poslou­žil. Riverview je pře­krás­ná loka­li­ta, ale samot­né budo­vy nepo­sky­to­va­ly vhod­né pro­stře­dí, kte­ré jsme potře­bo­va­li pro natá­če­ní tře­tí sek­ven­ce.“

            O vizu­ál­ní efek­ty se posta­ral Dan Glass, kte­rý se s reži­sé­rem Leitchem setkal již při fil­mech „Matrix: Reloaded“ a „Matrix Revolutions“, kde byl Leitch jako kaska­dér, spo­lu­pra­co­va­li na fil­mech „V jako Vendetta“ a „Jupiter vychá­zí“.

            Andre Tricoteux má ve fil­mu mo-cap oblek, kte­rý umož­ňu­je sní­má­ní pohy­bu. Herec je vyso­ký, ale nemá přes dva met­ry jako posta­va, kte­rou hra­je, tak­že při natá­če­ní nosil hel­mu, aby se při­blí­žil Colossusově výš­ce. Udělat cho­re­o­gra­fii boje dvou obrov­ských postav, z nichž Juggernaut měří 2,9 m a Colossus 2,3 m, byla vel­ká výzva. Větší posta­vy se pohy­bu­jí jinak, a to vyža­do­va­lo hod­ně prá­ce s gra­fic­kým zpra­co­vá­ním i sní­má­ním pohy­bu. „Je to nároč­ný, ale úžas­ný úkol zpra­co­vat vše tak, aby vše půso­bi­lo věro­hod­ně“, říká Glass.

            V „Deadpool 2“ se před­sta­ví řada nových postav včet­ně Firefista. „Nechtěli jsme vytvo­řit posta­vu, kte­rá by pří­mo vystře­lo­va­la pla­me­ny ze svých rukou. To by bylo až pří­liš fan­tas­tic­ké a jen stě­ží uvě­ři­tel­né. Připadalo nám mno­hem věro­hod­něj­ší, že z jeho rukou bude sálat žár. A tak to je – je to tako­vý žhnou­cí výbuch.“

            Tak jako u před­cho­zí­ho fil­mu, i u „Deadpool 2“ se natá­če­la řada sek­ven­cí v cen­t­ru Vancouveru. Location manager Ann Goobie a pro­duk­ce tři měsí­ce spo­lu­pra­co­va­li s měs­tem na vhod­ném naplá­no­vá­ní. „Město Vancouver nám oprav­du vyšlo hod­ně vstříc“, říká Ann Goobie. Při jed­né z natá­če­cích sek­ven­cí byly uza­vře­ny čty­ři nej­ruš­něj­ší blo­ky a pro­duk­ce naja­la 32 poli­cis­tů z van­cou­ver­ské­ho poli­cej­ní­ho sbo­ru a 90 dal­ších lidí coby asi­s­ten­tů pro­duk­ce, aby s  uza­vír­kou pomoh­li. „Tento den byl jed­nou z nej­vět­ších, pokud ne rov­nou ta nej­vět­ší, uza­ví­rek ve van­cou­ver­ské fil­mo­vé his­to­rii“, říká Ann Goobie. „Byla to mat­ka všech měst­ských uza­ví­rek.“

            Natáčení fil­mu „Deadpool 2“ trva­lo 75 dnů, od červ­na do říj­na 2017 v kanad­ské pro­vin­cii Britská Kolumbie, plus v dal­ších loka­cích jako van­cou­ver­ském měst­ském cen­t­ru, v nemoc­ni­ci v Riverview, v roz­vod­ně Port Mann a také natá­če­ní v ate­li­é­rech stu­dia Mammoth Studios v Burnaby. Scény X-Mansion se natá­če­ly v Royal Roads University neda­le­ko Victoria na Vancouver Island.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • DEADPOOL 2 - O produkci18. května 2018 DEADPOOL 2 - O produkci             Padly rekordy návštěvnosti a Ryan Reynolds se vrací jako Deadpool a tentokrát je ukecaný žoldák ještě větší drsňák než kdy dřív. David Leitch, režisér filmů „John Wick” nebod […]
  • Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY18. května 2018 Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY             Jack Kesy hraje Black Tom Cassidy, jednoho ze spoluvěznů ve vězení pro mutanty, kde všichni mutanti musí nosit speciální obojek, aby nemohli používat své schopnosti. Má dredy a […]
  • Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA18. května 2018 Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA             Morena Baccarin se vrací jako Vanessa, životní láska Wadea Wilsona. „Stejně jako první film je i tento zábava, akce a láska. Je to krásný příběh o životě a smrti, o lásce a o […]
  • Deadpool 2 - AKCE!18. května 2018 Deadpool 2 - AKCE!             Koordinátor kaskadérských kousků Jonathan “Jojo” Eusebio se setkal s Davidem Leitchem před lety ve škole bojových umění. Když se Leitch přidal ke kaskadérům, Eusebio ho […]
  • Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL18. května 2018 Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL             Eddie Marsan hraje ředitele Ústavu pro rehabilitaci mutantů v Essexu který je považován za „genetického fundamentalistu“, který říká „Škola se snaží naučit zmutované děti […]
  • Deadpool 2 - BRIANNA HILDEBRAND coby NEGASONIC TEENAGE WARHEAD18. května 2018 Deadpool 2 - BRIANNA HILDEBRAND coby NEGASONIC TEENAGE WARHEAD             Brianna Hildebrand se znovu objeví v roli NTW. „Negasonic od předchozího filmu vyrostla a dozrála“, říká Hildebrand. „Poznala lépe sebe samu. Předtím byla velmi rebelská a […]
  • Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO18. května 2018 Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO             Stejně jako Deadpoola a Cablea vyvořil Rob Liefeld postavu Domino, která se objevila v New Mutants #98, v témže vydání, kde se poprvé objevil i Deadpool. „Během 10 stránek […]
  • Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER18. května 2018 Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER             Karan Soni je zpátky jako řidič taxíku Dopinder. „Mám tu postavu rád. Vyrůstal jsem v Indii a pro mě je Dopinder spojení několika různých lidí, které jsem znal. Komické je, že […]
  • Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK18. května 2018 Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK             Ani během produkce „Deadpool 2“ nepřestali Reynolds, Reese a Wernick psát. „Neskončilo to s finální verzí“, říká Reese s tím, že během postprodukce prvního „Deadpoola“ došlo k […]
  • Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA18. května 2018 Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA             „Deadpool“ je komedie, ale je i o citech. Tajnou přísadou „Deadpoola“ jsou emoce. Je to chlápek, který schytal pár kopanců, padnul na kolena, život se s ním opravdu nemazlil, […]