Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Dcera války

Dcera války

dcera války
dcera války

Desetiletá Ana Jurićová bez­sta­rost­ně pobí­há uli­ce­mi Zagrebu, jez­dí na kole, hra­je fot­bal a ze vše­ho nej­ra­dě­ji trá­ví čas se svým nej­lep­ším kama­rá­dem. Když vypuk­ne občan­ská vál­ka, její život se změ­ní od zákla­dů. Nedostatek jíd­la, vody a kaž­do­den­ně pro­bí­ha­jí­cí nále­ty ale nejsou to nej­hor­ší. Anina malá sestřič­ka Rahela je nemoc­ná a Jurićovi jsou odhod­lá­ni udě­lat všech­no pro to aby se uzdra­vi­la. Pomoc najdou až ve Slovinsku, kde zjis­tí, že nej­lep­ším řeše­ním pro Rahelu je poslat ji do Ameriky k pěs­toun­ské rodi­ně.

Na ces­tě domů se však při­ho­dí tragé­die, při kte­ré zahy­nou její rodi­če. Samotná Ana pře­ži­je jen šťast­nou náho­dou. Náhodou se dosta­ne i k povsta­lec­kým jed­notkám, kde se nau­čí zachá­zet se zbra­ní. O něko­lik let poz­dě­ji žije Ana ve  stej­né ame­ric­ké rodi­ně jako její sest­ra Rahela a stu­du­je lite­ra­tu­ru v New Yorku. Svou minu­lost pře­de vše­mi tají. V její rod­né zemi však zůsta­lo mno­hé nedo­ře­še­né, a tak se Ana roz­hod­ne, že strá­ví léto v Chorvatsku.

Sara Novićová, ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka s chor­vat­ský­mi koře­ny, napsa­la str­hu­jí­cí pří­běh o vál­ce a vyrov­ná­vá­ní se s ní a s její­mi násled­ky. Víc než na samot­nou Anu se však zamě­ři­la na její oko­lí. Výborně pro­pra­co­va­la cha­rak­te­ry jejich rodi­čů i spo­lu­bo­jov­ní­ků, rea­lis­tic­ky popsa­la hrů­zy vál­ky i trau­ma z ní, kte­ré se s nešťast­nou Anou táh­ne dlou­hé roky.

O samot­né Aně se ale kro­mě jejích váleč­ných zážit­ků moc nedo­zví­dá­me. Autorka ve sna­ze uká­zat vnitř­ní svět dív­ky ovliv­ně­né vál­kou až moc tla­čí na pilu, a tak Ana občas půso­bí prvo­plá­no­vě. To se ale v sil­ném pří­bě­hu ztrá­cí, tak­že si to mož­ná ani nevšim­ne­te. Jen ško­da, že pří­běh zůstal nedo­vyprá­vě­ný. Ano, Ana se vrá­tí do Zagrebu, zno­vu se setká se svým nej­lep­ším kama­rá­dem, najde mís­to, kde jsou pocho­va­ní její rodi­če a ves­ni­ci, ve kte­ré bojo­va­la, dozví­dá se o osu­du rodin­ných přá­tel. To všech­no ale smě­ru­je do ztra­ce­na a stej­ně jako Ana se se svou minu­los­tí nako­nec úpl­ně nevy­rov­ná, i když někte­rým věcem poro­zu­mí, ani čte­nář nedo­sta­ne odpo­vě­di na všech­ny své otáz­ky.

Hodnocení: 80%

Dcera vál­ky

Autorka: Sara Novićová

Originální název: Girl at War

Překlad: Martina Šímová

Vydáno: Plus, 2018

Počet stran: 320


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl15. června 2018 Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl Během druhé světové války ze zámku u Lublaně jedné lednové noci beze stopy zmizela okouzlujúcí žena z vysoké společnosti. Co se s ní stalo? Ona a její manžel byli nuceni stýkat se s […] Posted in Recenze knih
  • Recenze: Zlověstné vlny11. června 2018 Recenze: Zlověstné vlny Ostrov kdesi na severu Skotska, neklidné moře, temná obloha a ještě temnější rodinná historie, kterou má za úkol objasnit mladý svérázný oceánograf. Toho času působící jako soukromý […] Posted in Recenze knih
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
  • Tatérka – Alison Belsham9. listopadu 2020 Tatérka – Alison Belsham Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Asi jste si všimli, že nějakou dobu jsem teď na blog nepřidávala. Rozhodla jsem se dát si na chvíli od blogování pauzu. Začínala […] Posted in Recenze knih
  • Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert23. prosince 2019 Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert Někteří omezují význam sametové revoluce jen na ekonomické a sociální změny. Jiný vyzdvihují její široký celospolečenský, humanistický a evropský kontext. Další v ní spatřují především […] Posted in Recenze knih
  • Pražské jaro očima britského spisovatele20. srpna 2019 Pražské jaro očima britského spisovatele V létě roku 1968, v roce Pražského jara a studené války, se dva studenti Oxfordu, James Borthwick a Eleanor Pike, rozhodnout projet stopem Evropu. Netuší, že tahle cesta zkomplikuje jejich […] Posted in Recenze knih
  • Na hranice nikdy více20. srpna 2019 Na hranice nikdy více Michal Kunc vystudoval vojenskou medicínu. Když dostudoval, počítal s tím, že bude léčit hlavně vojáky, to ano... ale pořád by šlo o léčení. To bychom ale nemohli být v Československu 70. […] Posted in Recenze knih
  • Mezi láskou a povinností24. června 2019 Mezi láskou a povinností Kestrel svolila ke sňatku s korunním princem. Díky tomuhle rozhodnutí zajistila herranskému lidu svobodu a autonomii. Sama sa však ocitla ve zlaté kleci císařského paláca. Rozhodla se ale, […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,49117 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56651 KB. | 02.07.2022 - 00:57:04