Kritiky.cz > Profily osob > DAVID SPROXTON

DAVID SPROXTON

DAVID SPROXTON (pro­du­cent) je spo­luza­kla­da­te­lem a před­se­dou před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti Aardman. Se svým spo­leč­ní­kem Peterem Lordem byli svěd­kem pro­mě­ny své přá­tel­ské spo­lu­prá­ce dvou kama­rá­dů až na pozi­ci ani­mač­ní­ho stu­dia, kte­ré pat­ří mezi jed­na z nej­vý­znam­něj­ších v obo­ru. David zastá­val úlo­hu pro­du­cen­ta, reži­sé­ra či kame­ra­ma­na na celé řadě ani­mo­va­ných děl spo­leč­nos­ti Aardman.

Sproxton a Lord se setka­li ve ško­le a v roce 1970 nato­či­li svůj prv­ní ani­mo­va­ný film s pomo­cí Davidovy kame­ry Bolex. Jednalo se o neu­mě­lý pokus s vystři­ho­ván­ka­mi a kří­do­vý­mi kresba­mi, ale doka­zo­val jejich nespor­ný talent, kte­rý při­měl pro­du­cen­ta dět­ských pořa­dů pro BBC, aby jim nabí­dl mož­nost vyro­bit dvo­ji­ci krát­kých ani­mo­va­ných fil­mů.

Po dokon­če­ní Durhamské uni­ver­zi­ty se David roz­ho­dl věno­vat tvor­bě fil­mů na plný úva­zek. V roce 1972 SproxtonLordem zalo­ži­li Aardman a v roce 1976 se pře­stě­ho­va­li do své­ho sou­čas­né­ho půso­biš­tě v Bristolu. Jejich prv­ním pro­fe­si­o­nál­ním výtvo­rem byla posta­va Morpha, kte­rá si poslé­ze vyslou­ži­la vlast­ní seri­ál The Amazing Adventures of Morph na sta­ni­ci BBC.

V prů­bě­hu toho­to obdo­bí dvo­ji­ce vytvo­ři­la dva krát­ké ani­mo­va­né fil­my Down and Out a Confessions of a Foyer Girl, při kte­rých vyu­ži­la pře­lo­mo­vou tech­ni­ku uplat­ně­ní živých nahrá­vek roz­ho­vo­rů. Později vznik­lo s pomo­cí této „vox pop“ tech­ni­ky dal­ších pět fil­mů pro sta­ni­ci Channel 4.  Ta byla také pou­ži­ta v sérii Lip Synch pro sta­ni­ci Channel 4, kte­rá zahr­no­va­la osca­ro­vý krát­ký film Nicka Parka Creature Comforts.

Nick je jed­ním z něko­li­ka talen­tů, jejichž pod­po­rou se spo­leč­nost Aardman pro­sla­vi­la. Patří mezi ně napří­klad Steve Box, kte­rý zís­kal cenu BAFTA za režii fil­mu Stage Fright a kte­rý se jako pomoc­ný reži­sér podí­lel na vzni­ku sním­ku Wallace a Gromit: Prokletí krá­lí­kodla­ka v režii Nicka Parka, na osca­ra nomi­no­va­ný drži­tel ceny BAFTA Peter Peake, reži­sér fil­mu HumDrum a řady reklam­ních spo­tů, Richard Goleszowski, kte­rý reží­ro­val pro sta­ni­ci BBC 2 seri­ál Rex the Runt a pro sta­ni­ci ITV seri­ál Creature Comforts, Darren Walsh (Angy Kid) či Stefan Marjoram (pořad Blobs pro BBC či Presentators pro sta­ni­ci Nickleodeon).

Sproxton byl kopro­du­cen­tem prv­ní­ho celo­ve­čer­ní­ho ani­mo­va­né­ho sním­ku spo­leč­nos­ti Aardman Slepičí úlet (2000), celo­ve­čer­ní­ho ani­mo­va­né­ho sním­ku Wallace a Gromit: Prokletí krá­li­kodla­ka (2005) a počí­ta­čo­vě ani­mo­va­né­ho sním­ku Spláchnutej (2006) ve spo­lu­prá­ci s DreamWorks. Aktuálně pro­du­ko­val počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ný sní­mek Velká vánoč­ní jíz­da spo­leč­nos­ti Sony Pictures Animation. Současně se podí­lí na celé řadě tele­viz­ních pro­jek­tů spo­leč­nos­ti Aardman, mezi něž pat­ří Ovečka Shaun, Chop Socky Chooks, Angry Kid, Timmy, film s Wallacem a Gromitem A Matter of Loaf and Death a seri­ál s Wallacem a Gromitem Wallace and Gromit’s World of Invention.

            David Sproxton strá­vil devět let v před­sta­ven­stvu Bristol Old Vic Theatre Trust a tři roky jako člen brit­ské fil­mo­vé rady. V sou­čas­né době je před­se­dou fes­ti­va­lu Encounters (Bristolská osla­va krát­ké­ho fil­mu) a čle­nem před­sta­ven­stva At-Bristol a National Film Television School.

V roce 2006, tři­cá­tém roce exis­ten­ce spo­leč­nos­ti Aardman, obdr­že­li David a Peter Lord titul Commander of the British Empire.

Zdroj: Falcon a.s.

  • PETER LORD29. dubna 2012 PETER LORD PETER LORD (režie, produkce) je spolumajitelem a kreativním vedoucím společnosti Aardman, kterou založil společně se svým dlouholetým spolupracovníkem Davidem Sproxtonem v roce 1972. Jako […]
  • Dobrodružství Marka Twaina - Adventures of Mark Twain, The29. dubna 2012 Dobrodružství Marka Twaina - Adventures of Mark Twain, The Díky Anifestu jsem se podíval na filmy, které nebyly vůbec v česku viděné. V sobotním programu v parku zámku v Duchcově byla projekce filmu od britského tvůrce Willa Vintona, který je […]
  • Alois Nebel - 75 %26. září 2011 Alois Nebel - 75 % Do našich kin se dostává zajímavý film, který si určitě najde své příznivce. Unikátní zpracování hraného filmu s využitím technologie rotoskopie dodává dílu jednotné výtvarné ladění, které […]
  • V hlavě - Obsah/O filmu21. července 2015 V hlavě - Obsah/O filmu OBSAH Období dospívání může být velice komplikované. A pro jedenáctiletou Riley, která se musí se svou rodinou přestěhovat z amerického Středozápadu do San Francisca, kde její tatínek […]
  • Škatuláci - 50 %16. října 2014 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […]
  • Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80%23. března 2015 Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80% Píseň moře byla nominovaná na Oscara za nejlepší animovaný film a nyní doputovala i do našich kin, přičemž se jedná o jeden z nejnetradičnějších animáků poslední doby v české distribuci. […]

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com