Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > David Ondříček: Chtěl jsem, aby ten film byl co nejopravdovější

David Ondříček: Chtěl jsem, aby ten film byl co nejopravdovější

Ondricej

Čím je pro Vás Dukla 61? Je to kata­stro­fic­ký film, rodin­ný film na poza­dí kata­stro­fy, nebo his­to­ric­ké dra­ma?

První díl je rodin­né dra­ma, dru­hý spíš kata­stro­fic­ký film.

Co pro Vás bylo roz­ho­du­jí­cí, když při­šla nabíd­ka Duklu 61 reží­ro­vat?

Přečetl jsem si synop­si a rea­go­val jsem spíš emo­ci­o­nál­ně než raci­o­nál­ně. Pamatuji si, že mě hlu­bo­ce zasáh­lo téma. V novi­nách čte­me kaž­dý den o kata­stro­fách a neho­dách, kde umí­ra­jí stov­ky lidí. Jíme u toho chle­ba s más­lem a popí­jí­me kávu. Jsme napros­to imun­ní, emoč­ně oploš­tě­lí. Tady jsem najed­nou viděl kon­krét­ní lidi, jako bych je znal. Dojímali mě. To bylo roz­ho­du­jí­cí. Zvláštní je, že i po nato­če­ní Dukly mám pocit, že jsem potkal nové přá­te­le, i když to byly fil­mo­vé posta­vy.

Jak chce­te, aby film na divá­ky zapů­so­bil? Co je jeho posel­ství a hlav­ní myš­len­ka?

Chtěl bych, aby divá­ci sami pocho­pi­li hlav­ní myš­len­ku a posel­ství. Abych jim to nemu­sel sdě­lo­vat písem­ně v roz­ho­vo­ru.

Po „Ve stí­nu“ je Dukla 61 dal­ší dobov­kou, při­čemž před­cho­zí jme­no­va­ný film nasa­dil lať­ku hod­ně vyso­ko. Jak se Vám daři­lo vytvo­řit atmo­sfé­ru Havířova šede­sá­tých let?

Film Ve stí­nu vzni­kal dlou­ho. Psali jsme ho něko­lik let, točil se déle než oba díly Dukly dohro­ma­dy a stří­hal se sko­ro rok opro­ti třem měsí­cům Dukly. Prostředky byly nesrov­na­tel­né. Přesto má Dukla díky nasa­ze­ní celé­ho štá­bu a urči­té naší uma­nu­tos­ti extrém­ně vyso­kou tzv. pro­ducti­on value. Zní to nama­chro­va­ně, ale váž­ně je to tak.

Bylo to oprav­du nesmír­ně slo­ži­té a kom­pli­ko­va­né natá­če­ní. Třetí den jsme toči­li 100 met­rů pod zemí v chod­bě asi kilo­me­tr dlou­hé, dva met­ry vyso­ké a dva met­ry širo­ké. Bylo tam 40 lidí štá­bu, kte­ří do sebe nará­že­li a mač­ka­li se. Na zemi seděl zku­še­ný gri­pák s kame­rou v ruce a zasle­chl jsem, jak říká, že nic extrém­něj­ší­ho neza­žil. To je kluk, kte­rý točí 300 dní v roce 15 let, všu­de mož­ně. Měli jsme asi 20 dní v dole před sebou. Tam jsem zapo­chy­bo­val, jest­li to zvlád­ne­me.

Byl pro Vás jako pro rodi­lé­ho Pražáka, kte­rý se navíc ve své dosa­vad­ní prá­ci věno­val spí­še ryze praž­ským gene­rač­ním pro­blé­mům, skok do hor­nic­ké komu­ni­ty 60. let kul­tur­ním šokem? Co Vás nej­ví­ce pře­kva­pi­lo?

Přiznám se, že tako­vé­to situ­a­ce milu­ji. Nerad vstu­pu­ji dva­krát do stej­né řeky. Snažil jsem se pocho­pit kraj a míst­ní lidi. Ty nor­mál­ní, jako jsou hor­ní­ci, děl­ní­ci, lidi v tram­va­ji. Ty jsem se sna­žil poslou­chat a oni mě inspi­ro­va­li. Nechtěl jsem, aby Dukla byla inte­lek­tu­ál­ním fil­mem, kte­rý zahl­cu­je divá­ka infor­ma­ce­mi. Chtěl jsem nato­čit sil­ný, emo­tiv­ní film, kde se doslo­va pře­ne­se­me do pro­stře­dí haví­řů v roce 1961. Chtěl jsem, aby to byl film co nej­o­prav­do­věj­ší.

Marka Taclíka jste na fil­mo­vé plát­no popr­vé při­ve­dl Vy ve fil­mu Jedna ruka net­les­ká a pak se obje­vil i v dal­ších Vašich fil­mech. Byl i v Dukle Vaší prv­ní vol­bou pro hlav­ní roli?

Ano a jsem za to moc rád.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Podívejte se které televizní projekty budou usilovat o Českého lva27. února 2019 Podívejte se které televizní projekty budou usilovat o Českého lva Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) zveřejnila nominované televizní projekty, které se umístily na třech nejvyšších příčkách hlasování akademiků ve dvou televizních kategoriích. V […]
  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]
  • Filmová cena Český lev má novou podobu16. února 2018 Filmová cena Český lev má novou podobu Slavnostní odhalení nové podoby filmové ceny Český lev, se konalo v prodejně sklárny Rückl v centru Prahy, kterého se vedle českého designéra Rona Plesla, účastnil i majitel sklárny Martin […]
  • Samotáři – "…lidi málo hulej."1. července 2019 Samotáři – "…lidi málo hulej." „To je skvělá muzika! Tyo, co to je za muziku?“ „To je státní hymna, ty vole.“ „A jo, vlastně, státní hymna. Já jenom, že ji nehráli dlouho takhle instrumentálně, tak jsem na ni […]
  • JANA PLODKOVÁ (Zelenková)14. března 2018 JANA PLODKOVÁ (Zelenková) „Aby to bylo ještě lepší“   Jak herečka přijímá, když je jí nabídnuta role žárlivé, a ne právě příjemné ženské? Také v takových situacích režisér herečce říká: Mám pro tebe roli na […]
  • Klára Melíšková BEDŘIŠKA26. dubna 2017 Klára Melíšková BEDŘIŠKA Jaká je vaše Bedřiška, kterou ztvárňujete v trilogii Zahradnictví? Je to nejstarší ze sester Rohnových. Nemá děti, zůstala sama a má na starost celou rodinu. Je to takový chlap v sukni. […]
  • Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM6. prosince 2017 Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM Co je Přání k mání za žánr? Pohádka? Komedie? Přání k mání je vykročení směrem k filmům našeho dětství. Je to vánoční rodinná komedie s magickými prvky. Také je to dobrodružný příběh plný […]
  • ELIŠKA BALZEROVÁ31. března 2016 ELIŠKA BALZEROVÁ Narodila se ve Vsetíně. Lásku k divadlu v ní probudila její maminka, která byla nadšenou ochotnicí. Po absolvování herectví na brněnské konzervatoři a JAMU v Brně v roce 1971 nastoupila do […]
  • Jakub Železný: Nabídneme originální pohled na dramatické dění dne 21. srpna15. srpna 2018 Jakub Železný: Nabídneme originální pohled na dramatické dění dne 21. srpna Jak bude pořad Dnes před 50 lety koncipován? Stejně jako u minulého dílu, který jsme vysílali k výročí komunistického převratu, uvidí diváci během dne několik dvouminutových vstupů. […]
  • Do budoucna bychom chtěli dát prostor i autorům z okolních zemí, říká o festivalu ředitelka Zuzana Stejskalová9. října 2016 Do budoucna bychom chtěli dát prostor i autorům z okolních zemí, říká o festivalu ředitelka Zuzana Stejskalová Letos na konci prázdnin, tedy přesně od 30.8 do 3.9 2016 se konal první ročník festivalu Marienbad Film Festival, který svým prvním ročníkem připomněl návštěvníkům festivalu a milovníkům […]