David Hidden: Děti boží

Deti

Poutavý detek­tiv­ní román bez jakých­ko­liv příkras drs­né rea­li­ty. Téma zmi­ze­ní něko­li­ka malých chlap­ců nedo­vo­lí čte­ná­ři kni­hu s klid­ným svě­do­mím jen tak odlo­žit. Děj se navíc ode­hrá­vá v nehos­tin­ném pro­stře­dí ame­ric­ké­ho poušt­ní­ho měs­teč­ka a na veš­ke­ré udá­los­ti nahlí­ží­me oči­ma zlo­me­né­ho alko­ho­li­ka, býva­lé­ho detek­ti­va Pé.

Ačkoliv zpr­vu se čte­nář setká s hlav­ní posta­vou jako s pách­nou­cím a špi­na­vým alko­ho­li­kem bez zájmu o koho­ko­liv a o coko­liv v jeho oko­lí, je mu ten­to cha­rak­ter i svým zvlášt­ním způ­so­bem sym­pa­tic­ký. Tomu samo­zřej­mě z vel­ké čás­ti napo­má­há vyprá­vě­ní v prv­ní oso­bě, ale to samo oso­bě by nesta­či­lo. Hlavní hrdi­na se hned zkra­je kni­hy jeví jako out­si­der, kte­rý rezig­no­val na jak­ko­liv spo­řá­da­ný a důstoj­ný život, ale záro­veň se brzy uká­že, že je to i muž, kte­rý má stá­le své zása­dy a smy­sl pro spra­ve­dl­nost.

Autorovou hlav­ní před­nos­tí je schop­nost detail­ně a zce­la rea­lis­tic­ky vykres­lit pro­stře­dí. Ve chví­li, kdy čte­te o vyprah­lé a nepřá­tel­ské pouš­ti, máte pocit, jako kdy­bys­te na ní sku­teč­ně stá­li a umí­ra­li žíz­ní. Stejně tak popis poci­tů hlav­ní posta­vy je veli­ce reál­ný a nezříd­ka ozvlášt­ně­ný uži­tím neotře­lých při­rov­ná­ní. Jazyk je čas­to vul­gár­ní, což pří­mo sou­vi­sí se zvo­le­ným způ­so­bem vyprá­vě­ní i se samot­ným téma­tem kni­hy. Autor se nevy­hý­bá nepří­jem­ným a pro něko­ho snad i pohor­šu­jí­cím téma­tům úno­sů, zná­sil­ně­ní, vražd a homose­xu­ál­ní i pedo­fil­ní ori­en­ta­ce. I přes tuto ote­vře­nost však urči­té momen­ty nepo­pi­su­je a nechá jed­no­du­še čte­ná­ře, aby si zby­tek domys­lel sám.

Knihu dopl­ňu­jí gra­fic­ky oddě­le­né tzv. mezi­hry, ve kte­rých je pou­ži­ta er for­ma a nejsou tedy vyprá­vě­ny z pohle­du hlav­ní posta­vy. Je to spíš tako­vá pří­le­ži­tost pro čte­ná­ře nahléd­nout o kou­sek dál a zjis­tit, co se s une­se­ný­mi chlap­ci děje. Je jen tro­chu ško­da, že díky tomu je vní­ma­vé­mu čte­ná­ři hned od počát­ku jas­né, kdo je únoscem a proč. Napětí tak tedy zůstá­vá pře­de­vším v tom, zda (a pří­pad­ně jak) se Pé poda­ří chlap­ce najít. To ovšem nezna­me­ná, že by čte­nář nebyl v prů­bě­hu vyprá­vě­ní pře­kva­po­ván a čas­to i šoko­ván. Spíš nao­pak nás autor neu­stá­le tak nějak udr­žu­je ve stře­hu.

Tato kni­ha roz­hod­ně není pro něko­ho, kdo nechce číst o nepří­jem­ných udá­los­tech a poci­tech. Prakticky celý začá­tek uka­zu­je pře­de­vším bytost­ně nešťast­né­ho a zlo­me­né­ho alko­ho­li­ka, kte­rý není schop­ný ovlá­dat svůj vlast­ní život a dost čas­to ani své tělo. A ačko­liv se dozví­me pád­ný důvod hlav­ní posta­vy pro tak­to sebe­de­struk­tiv­ní život­ní styl, nic to nemě­ní na nevy­bí­ra­vém způ­so­bu vyprá­vě­ní, kte­rý by lec­ko­mu nemu­sel být pří­jem­ný. Na dru­hou stra­nu ale autor vykres­lu­je tako­vé situ­a­ce, kte­ré by šli jen těž­ko vyjá­d­řit jem­ně­ji a je to prá­vě způ­sob vyprá­vě­ní, kte­rý dává kni­ze jedi­neč­nou oprav­do­vost a schop­nost vtáh­nout vás do děje.


 • Autor:David Hidden
 • Žánr:belet­rie
 • Nakladatelstvi:XYZ
 • Datum vydá­ní:08.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Uvězněná královna14. července 2019 Uvězněná královna Rou, horňanku z Rodu Písní, pojí s její sestrou Essie magické pouto. Dívky spolu dokážou mluvit beze slov a umí sdílet své myšlenky a pocity. Když se dívky zlobí, jejich pouto dokáže ničit […]