Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > David Ebershoff: Dánská dívka

David Ebershoff: Dánská dívka

DanskaDivka
DanskaDivka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Proč se někdo namá­hal a napsal kni­hu o dív­ce z Dánska? Určitě neby­la oby­čej­ná a její život­ní pří­běh sto­jí za při­po­me­nu­tí. I Greta Wegenerová a její muž Einar,mladí man­že­lé, kte­ří  spo­lu tvo­ří zají­ma­vou dvo­ji­ci výtvar­ní­ků.  Einar je uzná­va­ným kra­ji­ná­řem a Greta se sna­ží pro­sa­dit malo­vá­ním por­trétů. Při tvor­bě jed­no­ho z por­trétů zaujme Einar roli mode­lu. U jed­no­ho seze­ní však nezů­sta­ne a Einar se do žen­ských šatů začne oblé­kat čas­tě­ji. V pře­vle­ku se pre­zen­tu­je jako dív­ka Lilly. Hra ho zaujme a Gretě začí­ná obdo­bí sta­ros­tí.  Je začá­tek 20. sto­le­tí a muži, kte­ří se oblé­ka­jí do žen­ských šatů, nema­jí ve spo­leč­nos­ti dobrou pověst. Lékaři hle­da­jí mar­ně dia­gnos­tic­ké meto­dy i léčeb­né postu­py tako­vé­ho zvlášt­ní­ho cho­vá­ní. Ale Greta vidí pro­blém jinak a nechce své­ho muže ome­zo­vat. Snaží se hle­dat řeše­ní, kte­ré by Lilly v muž­ském těle Einara, uleh­či­lo život. Po dlou­hém obdo­bí hle­dá­ní a pře­vlé­ká­ní se obje­ví mož­nost uni­kát­ní ope­ra­ce, kte­rou by se Lilly defi­ni­tiv­ně roz­lou­či­la se svou muž­skou minu­los­tí. Lilly pod­stou­pí řadu ope­ra­cí na žen­ské kli­ni­ce v Drážďanech, ale její nový život jako Lilly Elbe v ope­ro­va­ném  žen­ském těle nemá dlou­hé trvá­ní.

Jedná se o smyš­le­ný pří­běh, kte­rý je vol­ně inspi­ro­va­ný živo­tem Lilli Elbe (Einar Wegener) a její  part­ner­ky Grety Wegener. Dvojice tvo­ři­la a žila stří­da­vě v Dánku a ve Francii. Výtvarně se pro­sa­di­la Greta, a to díky por­trétům Lilly.  Ta se do his­to­rie zapsa­la jako prv­ní oso­ba, kte­rá pod­stou­pi­la prv­ní ope­ra­ci změ­ny pohla­ví.

Životní pří­běh Lilly Elbe, včet­ně uni­kát­ní ope­ra­ce, byl ve své době zce­la oje­di­ně­lou udá­los­tí. S Lilly je však spo­jen i život­ní pří­běh malíř­ky Grety Wegener.  Po celou dobu jejich spo­leč­né­ho živo­ta, i po ope­ra­ci, je Greta pro Lilly vel­kou opo­rou. Zaujalo mě, jak se autor sna­žil zdů­raz­nit vzá­jem­né pocho­pe­ní a respekt.  Greta je vykres­le­na jako sil­ná a sebe­vě­do­má žena, kte­ré sice ztrá­cí hod­né­ho man­že­la, ale nachá­zí dobrou pří­tel­ky­ni, kte­ré je ochot­na obě­to­vat svou pozor­nost a lás­ku. Naopak Lilly je pře­cit­li­vě­lá a půso­bí nejis­tě i v době, kdy se ješ­tě na veřej­nos­ti pre­zen­tu­je jako Einar.

Kniha je roz­dě­le­na do čtyř čás­tí, kte­ré zachy­cu­jí různá obdo­bí živo­ta Gerdy a Lilly. V prvé čás­ti se zachy­cu­je obdo­bí živo­ta v Kodani, kdy se obdo­bí umě­lec­ké­ho sou­ži­tí pro­lí­ná se vzpo­mín­ka­mi dět­ství a dospí­vá­ní.  V samot­ném pří­bě­hu se pak pro­po­jí minu­lost se sou­čas­nos­tí pou­ze v posta­vě Hanse. Většina situ­a­cí je popi­so­vá­na z pohle­du nestran­né­ho pozo­ro­va­te­le, kte­rý však nejde do hloub­ky pro­blé­mů.  Část dru­há se ode­hrá­vá v Paříži po roce 1928, kdy se ode­hrá­vá mno­ho změn v cho­vá­ní Einara a Gerda hle­dá pomoc u růz­ných léka­řů. Do pří­bě­hu vstu­pu­je Hans, Einarův kama­rád z dět­ství, kte­rý má se stá­vá pro Gretu i Einara opo­rou. To se však nedá říci o posta­vě  Carlise, bra­t­ra Gerdy. Tato posta­va, kte­rá je bez minu­los­ti a vyjas­ně­né­ho vzta­hu ke Gretě i Lilly, půso­bí jako neu­r­či­tá náhraž­ka Grety v roz­ho­du­jí­cích situ­a­cích.

Samotný pří­běh je zají­ma­vý pře­de­vším neob­vyk­lým námě­tem a vel­kou ote­vře­nos­tí, se kte­rou se autor sna­ží při­blí­žit myš­len­ky a cho­vá­ní hlav­ní dvo­ji­ce. Oběma věnu­je stej­nou pozor­nost, ale nehod­no­tí jejich roz­hod­nu­tí ani jed­ná­ní. Většina situ­a­cí je popi­so­vá­na struč­ně a poměr­ně věc­ně. To však neu­bí­rá kni­ze na zají­ma­vos­ti.

Kniha je dopl­ně­na o doslov auto­ra, kde objas­ňu­je své důvo­dy, proč a s jakým úmys­lem kni­hu napsal. Za doslo­vem je ješ­tě zve­řej­něn roz­ho­vor s auto­rem kni­hy, ale není uve­de­no jmé­no novi­ná­ře, kte­rý kla­de otáz­ky ani ter­mín usku­teč­ně­ní roz­ho­vo­ru. A ješ­tě je tu Poznámka auto­ra, kde jsou opět zopa­ko­vá­ny inspi­rač­ní zdro­je a zdů­raz­ně­na odliš­nost kniž­ní­ho pří­bě­hu od sku­teč­né­ho živo­ta Gerdy Wegener a Lilly Elbe. Vypadá to, že autor potře­bo­val hod­ně zdů­raz­nit svou umě­lec­kou fan­ta­zii. Kniha není živo­to­pi­sem Lilly Elbe ani Grety a tak je potře­ba román vní­mat.

Spisovatel David Ebershoff napsal román The Danish Girl kte­rý vyda­lo nakla­da­tel­ství Penguin Books v roce 2001. Pro čes­ké čte­ná­ře kni­hu pře­lo­ži­la Hana Čapková a v roce 2016 ji vyda­lo nakla­da­tel­ství DOMINO.

Kniha se sta­la před­lo­hou pro scé­nář fil­mu se stej­ným názvem. Na obál­ce kni­hy je foto­gra­fie před­sta­vi­te­lů hlav­ních rolí, kte­ré hra­je Eddie Redmayne  a Alicia Vikander .


  • EAN: 9788074981388
  • ISBN: 978-80-7498-138-8
  • Nakladatel: Domino
  • Vazba: Pevná bez pře­ba­lu lesk­lá
  • Počet stran: 376
  • Rok vydá­ní: 2016
  • Rozměry: 135,0x210,0x35,0mm
  • Váha: 473g

Knihy k recen­zi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si může­te kni­hu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,83934 s | počet dotazů: 274 | paměť: 60540 KB. | 24.03.2023 - 10:53:01