Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > David Bowie se před smrtí podíval na filmový Warcraft

David Bowie se před smrtí podíval na filmový Warcraft

Tittle1

Režisér fil­mo­vé­ho Warcraftu, Duncan Jones, se v roz­ho­vo­ru pro The Daily Beast podě­lil o krás­ný pří­běh ze své­ho sou­kro­mé­ho živo­ta. Syn hudeb­ní­ka Davida Bowieho v roz­ho­vo­ru vzpo­mí­nal na oka­mžik, kdy těs­ně před hudeb­ní­ko­vou smr­tí otci uká­zal roz­pra­co­va­nou ver­zi fil­mu Warcraft spo­lu s něko­li­ka scé­na­mi, zamě­řu­jí­cí­mi se na zvlášt­ní efek­ty. Dle Jonesových slov měl Bowie vel­kou radost z toho, že syn násle­du­je svůj sen a své prá­ci se věnu­je napl­no a s váš­ní. Úmrtí otce však není jedi­nou smut­nou udá­los­tí, kte­rá dopro­vá­zí reži­sé­ro­vu prá­ci na fil­mu. Jeho man­žel­ka se během pro­duk­ce zota­vo­va­la z pro­dě­la­né rako­vi­ny prsu. Podle reži­sé­ra byly posled­ní tři roky, strá­ve­né pra­cí na fil­mu, plné těž­kých a nároč­ných momen­tů. Nyní se v reži­sé­ro­vě osob­ním živo­tě vra­cí vše k nor­má­lu, v červ­nu totiž s man­žel­kou oče­ká­va­jí naro­ze­ní potom­ka, a v červ­nu bude také do kin uve­den jeho nej­no­věj­ší fil­mo­vý počin - Warcraft.

1

Zdroj: GameSpot

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74777 s | počet dotazů: 227 | paměť: 51554 KB. | 24.10.2021 - 21:33:40