Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!

Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!

c l taylor utek

Jo Blackmoreová trpí psy­chic­kou nemo­cí, ale sna­ží se žít nor­mál­ní život.Pracuje a svě­do­mi­tě se sta­rá o svou milo­va­nou dvou­le­tou dce­ru Elisu. Její život by byl skvě­lý, nebýt toho, že její man­žel­ství smě­ru­je ke kon­ci. Může ale opus­tit man­že­la, kte­rý kro­mě ní a dce­ry už niko­ho nemá? Nebo je sna­ha udr­žet nefunkč­ní man­žel­ství zby­teč­ná a roz­vod by byl to nej­lep­ší řeše­ní pro všech­ny? Navíc by se pak Jo s dce­rou moh­la odstě­ho­vat k mámě a pomoct jí s péčí o umí­ra­jí­cí­ho otce... Když Jo jed­no­ho dne odchá­zí z prá­ce, požá­dá jí cizí žena o sve­ze­ní. Tahle zdán­li­vě nevin­ná pros­ba však obrá­tí Join život vzhů­ru noha­ma.

Neznámá žena totiž zná nejen její­ho man­že­la, ale má taky infor­ma­ce o její dce­ři - a co hůř, i dce­ři­nu ruka­vi­ci. A pokud jí Join man­žel nevrá­tí to, co jí ukra­dl, bude Elisa v nebez­pe­čí. Join man­žel ale tvr­dí, že tu cizí ženu nezná, neví, o čem mlu­vi­la, a radí Jo, aby na celý inci­dent zapo­mně­la. To by Jo ráda udě­la­la, jen­že zra­zu jako by se pro­ti ní spik­ly poli­cie, soci­ál­ka i vlast­ní man­žel. Všichni pro­hla­šu­jí, že je špat­ná mat­ka, kte­rá není způsobi­lá plnit rodi­čov­ské povin­nos­ti. Jediným řeše­ním je útěk. Jo s dcer­kou nachá­zí úto­čiš­tě na mís­té, odkud pochá­d­zí její máma, no netu­ší, že se zde ukrý­va­jí tajem­ství, kte­ré mohou  celý její záchran­ný plán zni­čit.

C. L. Taylor je brit­ská spi­so­va­tel­ka, kte­rá se nejdřív věno­va­la psa­ní poví­dek. Opakované úspě­chy, kte­ré skli­di­la za povíd­ko­vou tvor­bu, ji pod­ní­ti­ly k napsá­ní romá­nu. Bylo to vel­mi dob­ré roz­hod­nu­tí, pro­to­že její psy­cho­lo­gic­ké thrille­ry pat­ří mezi to nej­lep­ší, co v tom­to žán­ru momen­tál­ně vychá­zí.

To doka­zu­je i její kni­ha Útěk, ve kte­ré nám před­sta­vu­je sil­nou a hou­žev­na­tou mla­dou ženu, kte­rá se odmí­tá nechat ome­zo­vat svou psy­chic­kou nemo­cí. Její sna­ha o začle­ně­ní se do nor­mál­ní­ho živo­ta je popsá­na vel­mi pře­svěd­či­vě - kro­mě úspěchů, kte­ré jsou pro psy­chic­ky zdra­vé lidi samo­zřej­mos­tí, se dozví­te i o stra­chu a nejis­to­tě, kte­ré Jo pro­vá­ze­jí na kaž­dém kro­ku a neu­stá­le ji nutí o sobě pochy­bo­vat. Když křeh­kou rov­no­váhu v její duši naru­ší nejdřív výhrůž­ka nezná­mé ženy a pak div­né udá­los­ti, kte­ré se kolem ní dějí, je nuce­na zmo­bi­li­zo­vat všech­ny své síly, aby ochrá­ni­la to  nej­cen­něj­ší, co má.

Skvělým kon­tras­tem ke kapi­to­lám vydě­še­né Jo jsou kapi­to­ly psa­né z pohle­du sebe­vě­do­mé a zákeř­né cizin­ky - ta si hru na koč­ku a myš, kte­rou zača­la hrát s Jo, vyslo­ve­ně uží­vá a neza­sta­ví se před ničím, dokud nezís­ká to, co chce. Při čte­ní vás může zmást, když zra­zu zjis­tí­te, že stej­ným sty­lem písma, kte­rým jsou psá­ny cizin­či­ny kapi­to­ly, jsou psá­ny i kapi­to­ly z pohle­du jiné posta­vy. Tato neob­vyk­lá změ­na při­ne­se důleži­té odha­le­ní a díky ní taky nahléd­ne­te do hla­vy toho, kdo má na svě­do­mí všech­no zlo. A kdo ví, tře­ba ho i pocho­pí­te.

Propletení minu­los­ti a pří­tom­nos­ti na kon­ci kni­hy při­ne­se něko­lik napí­na­vých zvratů a odha­lí nejen všech­na tajem­ství, kte­rá jsou v ději nazna­če­na, ale i dal­ší sku­teč­nos­ti. Konfrontace a vyrov­ná­ní se postav s minu­los­tí je dob­ře zpra­co­vá­no a hez­ky celý pří­běh uza­ví­rá. C.L. Taylor zkrát­ka ví, jak zaujmout čte­ná­ře, a pokud máte její psy­cho­thrille­ry rádi, jis­tě vás potě­ší, že již brzy vyjde její nová kni­ha s názvem Strach.

Hodnocení: 90%

ÚTĚK

Autorka: C.L. Taylor

Originání název: The Escape

Překlad: Zuzana Pernicová

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 368

  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […] Posted in Recenze knih
  • Malé temné lži a jejich následky16. dubna 2019 Malé temné lži a jejich následky Catrin Quinnová před několika lety přišla o své dva syny. Teď žije téměř poustevnickým životem. Ona i její bývalá kamarádka Ráchel, která je za smrt Catrininých synů zodpovědná, se snaží […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […] Posted in Recenze knih
  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […] Posted in Recenze knih
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […] Posted in Recenze knih
  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […] Posted in Recenze knih
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […] Posted in Recenze knih
  • Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse14. listopadu 2018 Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse Tom Hanks je známý americký herec a držitel Oscara za role Forresta Gumpa a právníka Andrewa v dramatu Philadelphia. Kromě toho je i režisérem a producentem... a vášnivým sběratelem […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,00483 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53265 KB. | 30.11.2021 - 10:11:44