Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!

c l taylor utek

Jo Blackmoreová trpí psy­chic­kou nemo­cí, ale sna­ží se žít nor­mál­ní život.Pracuje a svě­do­mi­tě se sta­rá o svou milo­va­nou dvou­le­tou dce­ru Elisu. Její život by byl skvě­lý, nebýt toho, že její man­žel­ství smě­ru­je ke kon­ci. Může ale opus­tit man­že­la, kte­rý kro­mě ní a dce­ry už niko­ho nemá? Nebo je sna­ha udr­žet nefunkč­ní man­žel­ství zby­teč­ná a roz­vod by byl to nej­lep­ší řeše­ní pro všech­ny? Navíc by se pak Jo s dce­rou moh­la odstě­ho­vat k mámě a pomoct jí s péčí o umí­ra­jí­cí­ho otce... Když Jo jed­no­ho dne odchá­zí z prá­ce, požá­dá jí cizí žena o sve­ze­ní. Tahle zdán­li­vě nevin­ná pros­ba však obrá­tí Join život vzhů­ru noha­ma.

Neznámá žena totiž zná nejen její­ho man­že­la, ale má taky infor­ma­ce o její dce­ři - a co hůř, i dce­ři­nu ruka­vi­ci. A pokud jí Join man­žel nevrá­tí to, co jí ukra­dl, bude Elisa v nebez­pe­čí. Join man­žel ale tvr­dí, že tu cizí ženu nezná, neví, o čem mlu­vi­la, a radí Jo, aby na celý inci­dent zapo­mně­la. To by Jo ráda udě­la­la, jen­že zra­zu jako by se pro­ti ní spik­ly poli­cie, soci­ál­ka i vlast­ní man­žel. Všichni pro­hla­šu­jí, že je špat­ná mat­ka, kte­rá není způsobi­lá plnit rodi­čov­ské povin­nos­ti. Jediným řeše­ním je útěk. Jo s dcer­kou nachá­zí úto­čiš­tě na mís­té, odkud pochá­d­zí její máma, no netu­ší, že se zde ukrý­va­jí tajem­ství, kte­ré mohou  celý její záchran­ný plán zni­čit.

C. L. Taylor je brit­ská spi­so­va­tel­ka, kte­rá se nejdřív věno­va­la psa­ní poví­dek. Opakované úspě­chy, kte­ré skli­di­la za povíd­ko­vou tvor­bu, ji pod­ní­ti­ly k napsá­ní romá­nu. Bylo to vel­mi dob­ré roz­hod­nu­tí, pro­to­že její psy­cho­lo­gic­ké thrille­ry pat­ří mezi to nej­lep­ší, co v tom­to žán­ru momen­tál­ně vychá­zí.

To doka­zu­je i její kni­ha Útěk, ve kte­ré nám před­sta­vu­je sil­nou a hou­žev­na­tou mla­dou ženu, kte­rá se odmí­tá nechat ome­zo­vat svou psy­chic­kou nemo­cí. Její sna­ha o začle­ně­ní se do nor­mál­ní­ho živo­ta je popsá­na vel­mi pře­svěd­či­vě - kro­mě úspěchů, kte­ré jsou pro psy­chic­ky zdra­vé lidi samo­zřej­mos­tí, se dozví­te i o stra­chu a nejis­to­tě, kte­ré Jo pro­vá­ze­jí na kaž­dém kro­ku a neu­stá­le ji nutí o sobě pochy­bo­vat. Když křeh­kou rov­no­váhu v její duši naru­ší nejdřív výhrůž­ka nezná­mé ženy a pak div­né udá­los­ti, kte­ré se kolem ní dějí, je nuce­na zmo­bi­li­zo­vat všech­ny své síly, aby ochrá­ni­la to  nej­cen­něj­ší, co má.

Skvělým kon­tras­tem ke kapi­to­lám vydě­še­né Jo jsou kapi­to­ly psa­né z pohle­du sebe­vě­do­mé a zákeř­né cizin­ky - ta si hru na koč­ku a myš, kte­rou zača­la hrát s Jo, vyslo­ve­ně uží­vá a neza­sta­ví se před ničím, dokud nezís­ká to, co chce. Při čte­ní vás může zmást, když zra­zu zjis­tí­te, že stej­ným sty­lem písma, kte­rým jsou psá­ny cizin­či­ny kapi­to­ly, jsou psá­ny i kapi­to­ly z pohle­du jiné posta­vy. Tato neob­vyk­lá změ­na při­ne­se důleži­té odha­le­ní a díky ní taky nahléd­ne­te do hla­vy toho, kdo má na svě­do­mí všech­no zlo. A kdo ví, tře­ba ho i pocho­pí­te.

Propletení minu­los­ti a pří­tom­nos­ti na kon­ci kni­hy při­ne­se něko­lik napí­na­vých zvratů a odha­lí nejen všech­na tajem­ství, kte­rá jsou v ději nazna­če­na, ale i dal­ší sku­teč­nos­ti. Konfrontace a vyrov­ná­ní se postav s minu­los­tí je dob­ře zpra­co­vá­no a hez­ky celý pří­běh uza­ví­rá. C.L. Taylor zkrát­ka ví, jak zaujmout čte­ná­ře, a pokud máte její psy­cho­thrille­ry rádi, jis­tě vás potě­ší, že již brzy vyjde její nová kni­ha s názvem Strach.

Hodnocení: 90%

ÚTĚK

Autorka: C.L. Taylor

Originání název: The Escape

Překlad: Zuzana Pernicová

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 368


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […]
  • Malé temné lži a jejich následky16. dubna 2019 Malé temné lži a jejich následky Catrin Quinnová před několika lety přišla o své dva syny. Teď žije téměř poustevnickým životem. Ona i její bývalá kamarádka Ráchel, která je za smrt Catrininých synů zodpovědná, se snaží […]
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […]
  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […]
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […]
  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […]
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […]
  • Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem19. května 2018 Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem Kate strávila posledních patnáct let ve válečné zóně. Pracovala jako válečná reportérka. Teď se vrací domů, protože jí zemřela matka. Pohřeb už nestihla, její sestra Sally jí dala vědět […]
  • Byly tady. Ale už nejsou...25. ledna 2018 Byly tady. Ale už nejsou... Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě konečně našla dost odvahy na to, aby […]
Další naše články...