Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Dáte si čaj?

Dáte si čaj?

tea drink nettle useful treatment therapy 1449403 pxhere.com

Přichází ten pra­vý čas pro pití vlaž­ných čajů plných byli­nek, plo­dů a suše­né­ho ovo­ce. Mají skvě­lé zdra­vot­ní účin­ky, pod­po­ří vaši imu­ni­tu a hned po vodě pova­žu­ji čaje za nej­lep­ší vol­bu k pití. A pod­zim je nej­lep­ší obdo­bí k tomu, abys­te nau­či­li i vaše děti si vychut­nat tuto dob­ro­tu. Jak na to?

Abyste děti pro něco nadchli, musí­te je zapo­jit do celé­ho pro­ce­su. A hlav­ně musí­te jít VY pří­kla­dem. Pokud bude­te své potom­ky nutit pít nesla­ze­né čaje a vody a bude­te sami popí­jet džu­sy a limo­ná­dy, nikdy dob­ré­ho výsled­ku nedo­sáh­ne­te. Když se ale s elá­nem pus­tí­te do celé­ho pro­ce­su prá­vě s dět­mi, jste na dob­ré ces­tě.

Podzim je obdo­bím skliz­ně. Dozrávají hruš­ky, jablíč­ka, sklí­zí­me bylin­ky, šíp­ky... Vemte děti na pro­cház­ku, vybav­te se košíč­kem a nasbí­rej­te spo­lu krás­ně čer­ve­né šíp­ky. Nechte děti, ať si je samy nasu­ší, při­da­jí nakrá­je­né hruš­ky a jabl­ka, skli­dí ze zahra­dy posled­ní bylin­ky. Máta, meduň­ka, kopři­va nebo lis­ty mali­ní­ku jsou pro děti jako pohla­ze­ní. Usušené plo­dy roz­děl­te do růz­ných skle­nic, kte­ré může­te s dět­mi i ozdo­bit a nech­te je, ať si samy kaž­dé ráno vybe­rou, z čeho se jejich vlast­no­ruč­ně udě­la­ný čajík bude sklá­dat. I vám se čaj bude dělat lépe, pokud to bude váš vlast­ní domá­cí čaj.

plant-fruit-berry-tea-flower-petal-491688-pxhere.com

Teď na pod­zim je výbor­ný také čaj s kous­kem zázvo­ru, ke kte­ré­mu při­dá­te citrón a med. Krásně pro­hře­je a posí­lí vaší imu­ni­tu. Každé ráno začně­te zele­ným čajem, kte­rý je plný anti­o­xi­dan­tů a obsa­hu­je flu­or pro ochra­nu zub­ní sklo­vi­ny. Nebojte se nakou­pit si suše­né ovo­ce a míchat si vlast­ní ovoc­né čaje. Mám ráda slad­ko­ky­se­lou chuť a tako­vá hruš­ka s rakyt­ní­kem a moru­ší je to pra­vé čajo­vé.

A jeden rych­lý recept na domá­cí peče­ný čaj, pokud máte doma pře­by­tek ovo­ce. Čaj sla­dit nemu­sí­te, ovo­ce peče­ním samo hez­ky zeslád­ne.
Připravte si cca 1,5 kg ovo­ce (hruš­ky, jabl­ka, rybíz, třeš­ně,...),  2 cit­ro­ny, 1 svi­tek sko­ři­ce, 3 hvěz­dič­ky bady­á­nu, 2 hře­bíč­ky, 1 vanil­ko­vý lusk a 4 lží­ce medu (není nut­ný).
Ovoce nakrá­jí­me na plát­ky, roz­lo­ží­me do hlub­ší­ho ple­chu, při­dá­me koře­ní, zakáp­ne­me cit­ro­no­vou šťá­vou a může­me při­dat med. Pečeme cca 45 minut, až ovo­ce změk­ne. Rozložíme do čis­tých skle­nic, zavře­me, posta­ví­me na víč­ko a nechá­me zchlad­nout. Uložíme do led­ni­ce nebo může­me zava­řit. Pak jen vyn­dá­me obsah skle­nič­ky do hrneč­ku, zali­je­me hor­kou vodou a popí­jí­me.

tea-glass-food-red-produce-calm-955932-pxhere.com

 


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,55859 s | počet dotazů: 200 | paměť: 53714 KB. | 15.04.2021 - 04:14:32
X