Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > „Das Filmfest“ v Praze a v Brně

„Das Filmfest“ v Praze a v Brně

DDF
DDF
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmovou tvor­bu němec­kých, švý­car­ských a rakous­kých reži­sé­rů, při­blí­ží „Das Filmfest“, kte­rý pro­běh­ne v Praze od 16. do 20. říj­na v kinech Lucerna a Atlas, v Brně pak 23. do 27. říj­na v kině Art.

Slavnostní zahá­je­ní fes­ti­va­lu v kině Lucerna ve stře­du 16. říj­na bude pat­řit fil­mo­vý­mi cena­mi ověn­če­né­mu sním­ku Hannah Arendt. Příběh němec­ké filo­so­f­ky, kte­rá vstou­pi­la do pově­do­mí svě­to­vé veřej­nos­ti kon­tro­verz­ní sérií repor­tá­ží o pro­ce­su s nacis­tic­kým pohla­vá­rem, kte­rá poz­dě­ji vyšla kniž­ně pod názvem Eichmann v Jeruzalémě, při­je­de divá­kům osob­ně před­sta­vit reži­sér­ka Margarethe von Trotta.

Festival nabíd­ne ve čtyřech sek­cích (Generace Y, Das Filmfest Spezial, Die Doku, DEFA, 300´Shorts) cel­kem 28 sním­ků.

Hlavní fes­ti­va­lo­vá sek­ce, Generace Y, při­ne­se obraz gene­ra­ce lidí naro­ze­ných v 80. a 90. letech. Mezi uvá­dě­né fil­my pat­ří např. Volný pád, Noční křik, Za všech­no můžou ostat­ní.

Sekce Das Filmfest Spezial před­sta­ví vel­ko­fil­my a nezá­viské sním­ky, kte­ré tema­tic­ky či este­tic­ky vyni­ka­jí. Jedná se např. o fil­my Ludvík II. Bavorský, Silvi, Dva živo­ty.

Sekce fil­mů z archi­vu výcho­do­ně­mec­ké­ho stu­dia DEFA uve­de fil­my, kte­ré se věnu­jí fil­mo­vým adap­ta­cím zná­mých lite­rár­ních děl. Jedná se o fil­my Till Enšpígl, Goya a Jakub Lhář. Hlavní roli v tom­to fil­mu ztvár­nil Vlastimil Brodský, kte­rý byl oce­něn Stříbrným med­vě­dem na Berlinare.

Série krát­kých fil­mů, 300′ Shorts, pak ve třech blo­cích po 100 minu­tách před­sta­ví to nej­lep­ší z krát­ko­me­tráž­ní pro­duk­ce. Diváci, kte­ří budou mít zájem shléd­nout všech­ny tři blo­ky, mají mož­nost vyu­žít spe­ci­ál­ní ceny 200 Kč pro celou sek­ci 300′ Shorts.

Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu najde­te na www.dasfilmfest.cz nebo na www.facebook.com/dasfilmfest. Festival spo­lupo­řá­da­jí Goethe-Institut, Rakouské kul­tur­ní fórum v Praze a Velvyslanectví Švýcarské kon­fe­de­ra­ce v Praze. 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,12587 s | počet dotazů: 236 | paměť: 58084 KB. | 11.08.2022 - 13:10:59