Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Dárky – zkuste to doma sami

Dárky – zkuste to doma sami

darky zkuste to doma sami
darky zkuste to doma sami
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Více než 100 prak­tic­kých nápa­dů na vlast­no­ruč­ně vyro­be­né dár­ky

Darovat dárek vlast­no­ruč­ně vyro­be­ný od srd­ce je krás­né. A že se na to necí­tí­te? Nebojte, s tou­to báječ­nou pří­ruč­kou vám to půjde oprav­du od ruky. Pojďte se spo­leč­ně se mnou inspi­ro­vat či poko­chat, co všech­no lze doma vyro­bit a věř­te, že je toho hod­ně a je to snad­né a není ani pří­liš náklad­né. 

Na začát­ku kni­hy nalez­ne­te seznam pou­ži­tých zkra­tek, úvod – proč vlast­ně dává­me dár­ky a na jaké slav­nos­ti lze dár­ky vlast­ně vyro­bit. Dále zde najde­te návo­dy, námě­ty, či tipy na růz­né dár­ky, jak je jed­no­du­še vyro­bit. Dárky jsou roz­dě­le­ny do 9 kapi­tol, pod­le toho, kde vzni­ka­jí, ať už je to v kuchy­ni, z pří­ro­dy, či jak jsou vyro­be­ny např. pomo­cí ruč­ních pra­cí, ale také komu tj. tře­ba pro děti, ale pře­de­vším s lás­kou, pro toho, koho chce­me obda­ro­vat. Recepty a návo­dy jsou detail­ně popsa­né s podrob­ným postu­pem pří­pra­vy i výsled­nou foto­gra­fií.

Na webo­vé strán­ce smarticular.net/geschenke najde­te nej­ak­tu­ál­něj­ší infor­ma­ce k této pub­li­ka­ci, může­te také napsat svo­je při­po­mín­ky, chvá­lu, pří­pad­ně kri­ti­ku, na coko­li se zeptat a pře­číst si pří­pad­ná vylep­še­ní jed­not­li­vých tipů a nápa­dů. Najdete zde i jed­not­li­vé tipy a nápa­dy, pří­pad­ně dopl­ně­ní k nim, a také aktu­ál­něj­ší infor­ma­ce.

Smarticualar.net – por­tál s nápa­dy pro jed­no­du­chý a udr­ži­tel­ný život

Kniha se mně moc líbi­la a bude pro mě vel­kou inspi­ra­cí. Jelikož moc ráda vyrá­bím růz­né dár­ky z byli­nek, ale tře­ba i z papí­ru, roz­hod­ně zde najdu mno­ho inspi­ra­cí. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ná. Je vhod­ná i pro začá­teč­ní­ky, kte­ří s tvo­ře­ním nema­jí pří­liš zku­še­nos­tí a mož­ná si doteď netrou­fa­li pus­tit se do výro­by. Díky této pří­ruč­ce to bude snad­né. Krok za krok je tato pří­ruč­ka pro­ve­de, aby zvlád­li vyro­bit krás­ný dárek pro své blíz­ké. Materiály, kte­ré bude­te k výro­bě dár­ků potře­bo­vat nejsou pří­liš dra­hé nebo těž­ko dostup­né. Lze je kou­pit v obcho­dech s tvo­ře­ním, ale tře­ba i na inter­ne­tu. Velice mě zau­jal návod na výro­bu Inhalační tyčin­ky při rýmě a také vyu­ži­tí éte­ric­kých olejů při výro­bě růz­ných dáreč­ků. Z této edi­ce smar­ticu­lar mám již něko­lik knih a musím říci, že jsou veli­ce pove­de­né. Příručku dopo­ru­čím všem tvo­ři­vým duším, ale i těm, kte­ří tepr­ve začí­na­jí a mož­ná mají tro­chu oba­vy. Rozhodně neměj­te. Je to tak snad­né.

Ukázka z kni­hy:

Éterické ole­je pro klid­ný spá­nek

Níže uve­de­né éte­ric­ké ole­je mají uvol­ňu­jí­cí a uspá­va­cí účin­ky. Proto jsou do roz­pra­šo­va­če vel­mi vhod­né.

 • Vanilka – zklid­ňu­je, pomá­há pro­ti stre­su a vnitř­ní­mu nekli­du
 • Heřmánek – sni­žu­je úzkost a roz­jas­ňu­je mysl
 • Pomerančový květ – má uklid­ňu­jí­cí a posi­lu­jí­cí úči­nek
 • Levandule – pod­po­ru­je spá­nek a uvol­ňu­je
 • Mandarinka – zklid­ňu­je a sni­žu­je úzkost, vhod­ný i pro děti
 • Pelargonie – má har­mo­ni­zu­jí­cí a povzbu­zu­jí­cí účin­ky
 • Majoránka – pomá­há pro­ti nespa­vos­ti a ner­vo­zi­tě
 • Chmel – pod­po­ru­je spá­nek a uklid­ňu­je
 • Meduňka - sni­žu­je úzkost a pod­po­ru­je spá­nek
 • Borovicový olej – uvol­ňu­je a roz­jas­ňu­je mysl

Do indi­vi­du­ál­ní smě­si na dobrou noc může­te dát buď jeden jedi­ný éte­ric­ký olej, nebo jich může­te zkom­bi­no­vat něko­lik.

Inhalační tyčin­ka pro­ti rýmě

Inhalování je při leh­kém nachla­ze­ní nej­e­fek­tiv­něj­ším způ­so­bem, jak se rych­le zase vol­ně nadech­nout. S inha­lač­ní tyčin­kou a správ­ný­mi pro­ti­zá­nět­li­vý­mi éte­ric­ký­mi ole­ji, kte­ré zklid­ní otok, to bude hrač­ka i na cestách nebo kdy­ko­li je potře­ba. Proto bude tako­vá tyčin­ka vhod­ným dár­kem zejmé­na v zimě, tedy v hlav­ní sezó­ně one­moc­ně­ní hor­ních cest dýcha­cích.

Na výro­bu inha­lač­ní tyčin­ky potře­bu­je­me:

 • Uzavíratelnou úzkou lah­vič­ku s obsa­hem cca 10 ml
 • Trochu vatič­ky nebo čtve­re­ček celu­ló­zy nebo bio bavl­ny, na kte­rý ole­je nane­se­te

Následující éte­ric­ké ole­je se obzvlášť osvěd­či­ly, pro­to­že pod­po­ru­jí vylu­čo­vá­ní hle­nu, zabí­je­jí zárod­ky bak­te­rií a přes­to zklid­ňu­jí­cí nos­ní sliz­ni­ci.

10 kapek smr­ko­vé­ho jeh­li­čí

10 kapek euka­lyp­tu

3 kap­ky jem­né levan­du­le

Postup pří­pra­vy:

Do lah­vič­ky opa­tr­ně vsuň­te vatič­ku nebo sro­lo­va­ný bavl­ně­ný čtve­re­ček. Případně si pomoz­te dře­vě­nou špej­lí. Použijte tako­vé množ­ství, aby byla lah­vič­ka plná, ale vatič­ka ne pří­liš stla­če­ná.

Éterické ole­je doka­pá­vej­te, aby jimi vatič­ka nebo lát­ka nasák­la. Nakonec nádob­ku pev­ně uza­vře­te.

Přeložila: Markéta Kliková

Žánr: pří­ruč­ka

Počet stran: 194

Vydáno: 2022, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-7670-088-8

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde: https://www.knihykazda.cz/o-nakladatelstvi/

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,93634 s | počet dotazů: 256 | paměť: 58682 KB. | 05.02.2023 - 09:12:12