Kritiky.cz > Recenze knih > Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi

Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi

darky z prirody 100 napadu na tvoreni s detmi
darky z prirody 100 napadu na tvoreni s detmi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všechny roč­ní obdo­bí jsou krás­né a boha­té na růz­né pří­rod­ni­ny, kte­ré nalez­ne­te při vašich pro­cház­kách pří­ro­dou. Celá rodi­na se může podí­let na výro­bě zají­ma­vých a krás­ných deko­ra­cí, ale tře­ba i dár­ků pro vaši rodi­nu, zná­mé i kama­rá­dy. Helena Arendtová je autor­kou úžas­né pub­li­ka­ce Dárky z pří­ro­dy, kte­rou vyda­lo Nakladatelství KAZDA v Brně. 

Většina pří­kla­dů je urče­na dětem od pěti let, ale také star­ším dětem a stej­ně tak jejich rodi­čům, peda­go­gům či vycho­va­tel­kám. Výrobky mohou slou­žit jako deko­ra­ce, dárek, k jídlu, k pití, ale také jako kos­me­ti­ka.

Každý pří­rod­ní mate­ri­ál je spe­ci­fic­ký, půvab­ný a fas­ci­nu­jí­cí. Nikdy nena­jde­te úpl­ně stej­nou větev, kůru či list. Příroda ský­tá nád­her­né pří­rod­ni­ny. Některé lze sbí­rat po celý rok, někte­ré se vli­vem růz­ných roč­ních obdo­bí mění. V pří­ro­dě se cho­vej­te ohle­du­pl­ně, zby­teč­ně netrhej­te vel­ké množ­ství, sbí­rej­te, jen to co potře­bu­je­te. Nikdy netrhej­te chrá­ně­né rost­li­ny, vší­mej­te si, že někte­ré pří­rod­ni­ny ješ­tě vyu­ži­jí zví­řa­ta jako potra­vu nebo úkryt.

Hned na začát­ku pub­li­ka­ce nalez­ne­te cen­né rady, jak v pří­ro­dě postu­po­vat, u kaž­dé kapi­to­ly je uve­den rejstřík výrob­ků pro jed­no­duš­ší ori­en­ta­ci v kni­ze. Na kon­ci kni­hy je k dis­po­zi­ci jmen­ný rejstřík, pokud hle­dá­te něco kon­krét­ní­ho. Každý námět na tvo­ře­ní obsa­hu­je boha­tou foto­ga­le­rii, jak při prá­ci postu­po­vat, také zají­ma­vé tri­ky, jak vykouz­lit ty nej­krás­něj­ší deko­ra­ce, kte­ré vám udě­la­jí obrov­skou radost. Knihu si samo­zřej­mě detail­ně pro­hléd­ne­te, ale věř­te, pokud při­dá­te to své, nebu­de­te lito­vat. O to úžas­něj­ší pocit bude­te mít, když popus­tí­te uzdu své fan­ta­zie a nako­nec vznik­ne úpl­ně jiný výro­bek, než jste původ­ně zamýš­le­li. A o tom to vlast­ně je.

Co si z pří­ro­dy může­te donést? Jsou to např. lis­ty, šíp­ky, kašta­ny, kvě­ty růz­ných rost­lin, bylin­ky, bez, fazo­le, mochy­ně, dře­vo, vět­ve, kla­cí­ky, kůru, obláz­ky, kame­ny, mušlič­ky, šne­čí uli­ty, mech, bukvi­ce, šiš­ky a mno­ho dal­ších půvab­ných mate­ri­á­lů.

Co si z těch­to suro­vin může­te vyro­bit? Třeba věneč­ky, sáč­ky s bylin­ka­mi, mas­ti, sůl do kou­pe­le, různá přá­níč­ka, dár­ko­vý papír, sádro­vé reli­éfy, mýdla, také čaje, pes­to, bylin­ko­vé octy, ole­je, mar­me­lá­dy a mno­ho dal­ších deko­ra­cí i dob­rot.

Ukázka z kni­hy:

“ Věř mi, v lesích nalez­neš víc než­li v kni­hách. Stromy a kame­ny tě nau­čí, co od žád­né­ho uči­te­le neu­sly­šíš.“ (Bernard z Clairvaux, význam­ný mnich 12. sto­le­tí)

Už jako malá hol­ka jsem sbí­ra­la kaž­dý kla­cík, vět­vič­ku či kamí­nek a věři­la, že jej urči­tě někdy budu potře­bo­vat. Ráda jsem cho­di­la do lesa, k ryb­ní­ku, hrá­la si na naší zahra­dě. Jelikož jsme žili na ves­ni­ci, měli jsme malé hos­po­dář­ství a vel­kou zahra­du, brzy jsem se do pra­cí zapo­ji­la a v pod­sta­tě mě to zůsta­lo až do dneška. Ráda sbí­rám a suším bylin­ky, zpra­co­vá­vám pro­duk­ty z naší zahrád­ky, vyrá­bím růz­né deko­ra­ce a také milu­ji tvo­ře­ní vše­ho dru­hu. Takže kni­ha Dárky z pří­ro­dy byla jas­nou vol­bou. Okamžitě jsem se do této kni­hy zami­lo­va­la a jen tak jí nepus­tím z ruky. Je plná námě­tů na růz­né deko­ra­ce, ale i dár­ky pro vaše blíz­ké či zná­mé. Ať už jsou k deko­ra­ci, tak k jídlu i pití. Co k tomu bude­te vlast­ně potře­bo­vat? Nejprve vyra­zit na pro­cház­ku do lesa, k ryb­ní­ku, na lou­ku a mít u toho oči jak se říká „na šťop­kách“, aby vám nic neu­teklo a našli jste ty nej­krás­něj­ší skvos­ty, kte­ré pří­ro­da roz­hod­ně ský­tá. Pak už jen při­jít domů, pus­tit se do prá­ce a popus­tit uzdu své fan­ta­zie. Na ces­tě může­te najít růz­né kvě­ti­ny, rost­li­ny, lis­ty, seme­na, plo­dy, dře­vo, kamín­ky, hlí­nu a mno­ho dal­ších mate­ri­á­lů.

Kniha se mě od prv­ní stra­ny moc líbi­la. Rozhodně bych jí dopo­ru­či­la všem, co mají rádi tvo­ře­ní vše­ho dru­hu, těm co hle­da­jí inspi­ra­ce pro svou prá­ci pro růz­né zájmo­vé krouž­ky, všem, co si chtě­jí z darů pří­ro­dy vyro­bit krás­né deko­ra­ce i dob­ro­ty, kte­ré vám budou moc chut­nat a potě­ší vaše blíz­ké. Budete mít obrov­skou radost z dob­ře vyko­na­né prá­ce, jak jste šikov­ní a doká­že­te si z darů pří­ro­dy vykouz­lit ty nej­krás­něj­ší deko­ra­ce a dár­ky.

Helena Arendtová - S psa­ním popu­lár­ně nauč­ných knih zača­la Helena Arendtová ve svých 55 letech. Předtím stu­do­va­la umě­ní a peda­go­gi­ku, vyu­čo­va­la na ško­lách a půso­bi­la jako lek­tor­ka v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní dospě­lých. Je malíř­ka a sochař­ka. Při své prá­ci vyu­ží­vá bohat­ství pří­ro­dy; zvlášť inten­ziv­ně se zabý­vá mine­rál­ní­mi a rost­lin­ný­mi bar­vi­vy, kte­rá se vyzna­ču­jí jedi­neč­nou krá­sou. Od začát­ku své umě­lec­ké tvor­by se věnu­je i kera­mic­ké plas­ti­ce, kte­rou vypa­lu­je sta­ro­dáv­nou tech­ni­kou v ohni a kou­ři.

Autor: Helena Arendtová

Přeložila: Monika Řezníčková

Žánr: pro děti a mlá­dež

Počet stran: 232

Vydáno: 2018, Nakladatelství KAZDA, Brno, 2. dotisk 1. vydá­ní 2018

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-907197-1-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,91701 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61767 KB. | 24.09.2023 - 06:42:22