Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi

darky z prirody 100 napadu na tvoreni s detmi

Všechny roč­ní obdo­bí jsou krás­né a boha­té na růz­né pří­rod­ni­ny, kte­ré nalez­ne­te při vašich pro­cház­kách pří­ro­dou. Celá rodi­na se může podí­let na výro­bě zají­ma­vých a krás­ných deko­ra­cí, ale tře­ba i dár­ků pro vaši rodi­nu, zná­mé i kama­rá­dy. Helena Arendtová je autor­kou úžas­né pub­li­ka­ce Dárky z pří­ro­dy, kte­rou vyda­lo Nakladatelství KAZDA v Brně. 

Většina pří­kla­dů je urče­na dětem od pěti let, ale také star­ším dětem a stej­ně tak jejich rodi­čům, peda­go­gům či vycho­va­tel­kám. Výrobky mohou slou­žit jako deko­ra­ce, dárek, k jídlu, k pití, ale také jako kos­me­ti­ka.

Každý pří­rod­ní mate­ri­ál je spe­ci­fic­ký, půvab­ný a fas­ci­nu­jí­cí. Nikdy nena­jde­te úpl­ně stej­nou větev, kůru či list. Příroda ský­tá nád­her­né pří­rod­ni­ny. Některé lze sbí­rat po celý rok, někte­ré se vli­vem růz­ných roč­ních obdo­bí mění. V pří­ro­dě se cho­vej­te ohle­du­pl­ně, zby­teč­ně netrhej­te vel­ké množ­ství, sbí­rej­te, jen to co potře­bu­je­te. Nikdy netrhej­te chrá­ně­né rost­li­ny, vší­mej­te si, že někte­ré pří­rod­ni­ny ješ­tě vyu­ži­jí zví­řa­ta jako potra­vu nebo úkryt.

Hned na začát­ku pub­li­ka­ce nalez­ne­te cen­né rady, jak v pří­ro­dě postu­po­vat, u kaž­dé kapi­to­ly je uve­den rejstřík výrob­ků pro jed­no­duš­ší ori­en­ta­ci v kni­ze. Na kon­ci kni­hy je k dis­po­zi­ci jmen­ný rejstřík, pokud hle­dá­te něco kon­krét­ní­ho. Každý námět na tvo­ře­ní obsa­hu­je boha­tou foto­ga­le­rii, jak při prá­ci postu­po­vat, také zají­ma­vé tri­ky, jak vykouz­lit ty nej­krás­něj­ší deko­ra­ce, kte­ré vám udě­la­jí obrov­skou radost. Knihu si samo­zřej­mě detail­ně pro­hléd­ne­te, ale věř­te, pokud při­dá­te to své, nebu­de­te lito­vat. O to úžas­něj­ší pocit bude­te mít, když popus­tí­te uzdu své fan­ta­zie a nako­nec vznik­ne úpl­ně jiný výro­bek, než jste původ­ně zamýš­le­li. A o tom to vlast­ně je.

Více na Kritiky.cz
TRAILER: mother! V září letošního roku se dočkáme nového filmu od režiséra Darrena Aronofskyho (Černá lab...
Star Trek: Discovery - Brother (S02E01) - znovu tam, kam se člověk ještě nevydal Po více a roce je v televizích (i online) nový díl ze seriálu Star Trek: Discovery. Prvních 1...
Román pro ženy Laura si jako obvykle jen tak zaběhne ke své oblíbené kadeřnici a jí, jejím kolegyním a vše...
Kane & Lynch 2 Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox 360 + Xbox One) -Dostupné: 07/01-07/15....
Rozhovor s Bolkem Polívkou (Šerif) - k filmu Auta - Cars ...

Co si z pří­ro­dy může­te donést? Jsou to např. lis­ty, šíp­ky, kašta­ny, kvě­ty růz­ných rost­lin, bylin­ky, bez, fazo­le, mochy­ně, dře­vo, vět­ve, kla­cí­ky, kůru, obláz­ky, kame­ny, mušlič­ky, šne­čí uli­ty, mech, bukvi­ce, šiš­ky a mno­ho dal­ších půvab­ných mate­ri­á­lů.

Co si z těch­to suro­vin může­te vyro­bit? Třeba věneč­ky, sáč­ky s bylin­ka­mi, mas­ti, sůl do kou­pe­le, různá přá­níč­ka, dár­ko­vý papír, sádro­vé reli­éfy, mýdla, také čaje, pes­to, bylin­ko­vé octy, ole­je, mar­me­lá­dy a mno­ho dal­ších deko­ra­cí i dob­rot.

Ukázka z kni­hy:

“ Věř mi, v lesích nalez­neš víc než­li v kni­hách. Stromy a kame­ny tě nau­čí, co od žád­né­ho uči­te­le neu­sly­šíš.“ (Bernard z Clairvaux, význam­ný mnich 12. sto­le­tí)

Už jako malá hol­ka jsem sbí­ra­la kaž­dý kla­cík, vět­vič­ku či kamí­nek a věři­la, že jej urči­tě někdy budu potře­bo­vat. Ráda jsem cho­di­la do lesa, k ryb­ní­ku, hrá­la si na naší zahra­dě. Jelikož jsme žili na ves­ni­ci, měli jsme malé hos­po­dář­ství a vel­kou zahra­du, brzy jsem se do pra­cí zapo­ji­la a v pod­sta­tě mě to zůsta­lo až do dneška. Ráda sbí­rám a suším bylin­ky, zpra­co­vá­vám pro­duk­ty z naší zahrád­ky, vyrá­bím růz­né deko­ra­ce a také milu­ji tvo­ře­ní vše­ho dru­hu. Takže kni­ha Dárky z pří­ro­dy byla jas­nou vol­bou. Okamžitě jsem se do této kni­hy zami­lo­va­la a jen tak jí nepus­tím z ruky. Je plná námě­tů na růz­né deko­ra­ce, ale i dár­ky pro vaše blíz­ké či zná­mé. Ať už jsou k deko­ra­ci, tak k jídlu i pití. Co k tomu bude­te vlast­ně potře­bo­vat? Nejprve vyra­zit na pro­cház­ku do lesa, k ryb­ní­ku, na lou­ku a mít u toho oči jak se říká „na šťop­kách“, aby vám nic neu­teklo a našli jste ty nej­krás­něj­ší skvos­ty, kte­ré pří­ro­da roz­hod­ně ský­tá. Pak už jen při­jít domů, pus­tit se do prá­ce a popus­tit uzdu své fan­ta­zie. Na ces­tě může­te najít růz­né kvě­ti­ny, rost­li­ny, lis­ty, seme­na, plo­dy, dře­vo, kamín­ky, hlí­nu a mno­ho dal­ších mate­ri­á­lů.

Kniha se mě od prv­ní stra­ny moc líbi­la. Rozhodně bych jí dopo­ru­či­la všem, co mají rádi tvo­ře­ní vše­ho dru­hu, těm co hle­da­jí inspi­ra­ce pro svou prá­ci pro růz­né zájmo­vé krouž­ky, všem, co si chtě­jí z darů pří­ro­dy vyro­bit krás­né deko­ra­ce i dob­ro­ty, kte­ré vám budou moc chut­nat a potě­ší vaše blíz­ké. Budete mít obrov­skou radost z dob­ře vyko­na­né prá­ce, jak jste šikov­ní a doká­že­te si z darů pří­ro­dy vykouz­lit ty nej­krás­něj­ší deko­ra­ce a dár­ky.

Více na Kritiky.cz
Salon filmových klapek ...
Na co nezapomenout tento týden? Určitě na smrt Vinnetoua, na Bažanty a na film od režiséra Supermana Dalších 14 filmů, které stojí k připomenutí během těchto prázdninových veder. Od další ...
Vyrobte si doma šampon, zubní pastu nebo prací prášek Alena Thomas má na svém kontě už dvě knížky věnující se výrobě domácí kosmetiky, droge...
Podzim v New Yorku - So 9. 4. 2005 - ČT1 22:05 Will (Richard Gere) je šarmantní záletník (…a majitel restaurace), jehož milostné vztahy net...
Sedmikráskový med Sedmikrásky všude krásně kvetou, děti rády z nich zaplétají náramky na ruku, tak proč ty...

Helena Arendtová - S psa­ním popu­lár­ně nauč­ných knih zača­la Helena Arendtová ve svých 55 letech. Předtím stu­do­va­la umě­ní a peda­go­gi­ku, vyu­čo­va­la na ško­lách a půso­bi­la jako lek­tor­ka v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní dospě­lých. Je malíř­ka a sochař­ka. Při své prá­ci vyu­ží­vá bohat­ství pří­ro­dy; zvlášť inten­ziv­ně se zabý­vá mine­rál­ní­mi a rost­lin­ný­mi bar­vi­vy, kte­rá se vyzna­ču­jí jedi­neč­nou krá­sou. Od začát­ku své umě­lec­ké tvor­by se věnu­je i kera­mic­ké plas­ti­ce, kte­rou vypa­lu­je sta­ro­dáv­nou tech­ni­kou v ohni a kou­ři.

Autor: Helena Arendtová

Přeložila: Monika Řezníčková

Žánr: pro děti a mlá­dež

Počet stran: 232

Vydáno: 2018, Nakladatelství KAZDA, Brno, 2. dotisk 1. vydá­ní 2018

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-907197-1-2


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: