Dárky inspirované přírodou

Dárky z přírody obálka

Knížek a bro­žu­rek zabý­va­jí­cích se výro­bou deko­ra­cí z pří­rod­ních mate­ri­á­lů stej­ně tak jako kucha­řek věnu­jí­cí se zpra­co­vá­ní byli­nek a ostat­ních jed­lých darů pří­ro­dy je na trhu ohrom­né množ­ství. Tato kníž­ka němec­ké autor­ky Anne Rogge v sobě spo­ju­je obo­jí, mno­ho obsa­že­ných návo­dů je navíc sku­teč­ně neotře­lých.

Je libo ostru­ži­no­vou hoř­či­ci?

Knížka je plná neo­kou­ka­ných recep­tů a návo­dů na to, jak vyu­žít dary, kte­ré nám pří­ro­da celý rok posky­tu­je. Najdete, jak tipy na domá­cí zava­ře­ni­ny či bylin­ko­vé ole­je, pří­pra­vu domá­cí kos­me­ti­ky včet­ně něko­li­ka návo­dů popi­su­jí­cích podrob­ně výro­bu domá­cí­ho mýdla, tak i nápa­dy na deko­ra­ce z pří­rod­nin nasbí­ra­ných v lese nebo na lou­ce. Co mně osob­ně potě­ši­lo, je roz­ma­ni­tost zařa­ze­ných recep­tů a návo­dů. Bábovka z jed­lých kašta­nů, pěni­vé kou­le do kou­pe­le, kvě­to­va­ný ruč­ní papír nebo jitro­ce­lo­vá tink­tu­ra na komá­ří štípnu­tí, žalu­do­vá mou­ka, hou­bo­vé más­lo, mast ze smr­ko­vé prys­ky­ři­ce, poma­zán­ka ze smr­ko­vých výhon­ků nebo voňa­vé bylin­ko­vé smě­si do kou­pe­le … to je všech­no je jen skrom­ný výběr něko­li­ka zají­ma­vých nápa­dů na dár­ky, kte­ré v této kníž­ce najde­te.

Nápady na celý rok

Knížka je roz­čle­ně­ná na čty­ři kapi­tol­ky pod­le jed­not­li­vých roč­ních obdo­bí. Kromě návo­dů najde­te v kaž­dé kapi­tol­ce krát­ké vsuv­ky zamě­ře­né na sběr sezón­ních darů pří­ro­dy a dal­ších tipů na jejich zpra­co­vá­ní. Slovní postup je také ve vět­ši­ně pří­pa­dů dopl­něn názor­ný­mi foto­gra­fie­mi uka­zu­jí­cí­mi podrob­ně­ji postup při prá­ci i ukáz­ko­vý výro­bek.

Anne s pří­pra­vou kni­hy pomá­hal Jan Jankovic, kte­rý s ní v němec­kém Düsseldorfu vede uzná­va­né foto­gra­fic­ké stu­dio Rogge a Jankovic Fotografen, kte­ré se zamě­řu­je pře­de­vším na jíd­lo a zají­ma­vá mís­ta. Jak se jim spo­leč­né dílo daří, může­te posou­dit prá­vě v této kníž­ce.


  • Autor: Anne Rogge
  • Překlad: Andrea Fajkusová
  • Rok vydá­ní: 2014
  • Nakladatelství: Grada
  • Počet stran: 144

Knihu si kup­te na Grada.cz za 349 Kč.Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,01944 s | počet dotazů: 191 | paměť: 43048 KB. | 04.12.2020 - 11:57:24