Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dárek - Simon a Robin začínají být z Gordova chování a slov znepokojení.

Dárek - Simon a Robin začínají být z Gordova chování a slov znepokojení.

DarHl
DarHl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Manželé Simon a Robyn se roz­hod­li, že se odstě­hu­jí z vel­ko­měs­ta. Rozhodnou se pro dům, kte­rý je neda­le­ko mís­ta, kde Simon pro­žil své dět­ství a dospí­vá­ní. Nový dům je potře­ba zaří­dit, čehož se ujme Robyn. Při uklí­ze­ní se sezná­mí se sou­sed­kou, se kte­rou se spřá­te­lí. Simon je ale vel­mi pra­cov­ně vytí­že­ný, tak­že nemá moc času na zaři­zo­vá­ní a na Robyn, tak­že ta je vět­ši­nu času doma sama. Při jed­né návštěvě obcho­du je oslo­ví muž, kte­rý se před­sta­ví jako sta­rý kama­rád Simona z dět­ství, Gordo. Simon si ho ale nepa­ma­tu­je a nechce se s nezná­mým mužem bavit. Naopak Robyn je více přá­tel­ská a tak si vzá­jem­ně vymě­ní kon­tak­ty. Gordon dokon­ce při­jde na návště­vu, ale Simon mu stá­le nedů­vě­řu­je a pode­zí­rá ho ze špat­ných úmys­lů. To se sice potvr­dí, ale ani Simon není bez­ú­hon­ný muž a jeho minu­lost ho může kdy­ko­liv dostih­nout.

Darek1Autorem scé­ná­ře k fil­mu je Joel Edgerton, kte­rý je záro­veň reži­sé­rem sním­ku a také si zahrál tajem­né­ho Gordona. Dárek je jeho režij­ní prvo­ti­nou, dosud je Edgerton zná­mý jen jako herec (Warrior, 30 minut po půl­no­ci). Edgerton napsal scé­nář s tem­nou a psy­cho­lo­gic­kou záplet­kou, kte­rá se může stát komu­ko­liv a kdy­ko­liv. Jeho fil­mo­vé zpra­co­vá­ní má poma­lej­ší tem­po, ve kte­rém se poma­lu odkrý­va­jí pod­stat­né sku­teč­nos­ti, až se roz­ple­te celá dějo­vá záplet­ka. Vypadá to, jako by se scé­náris­ta nechal inspi­ro­vat ze sku­teč­nos­ti, vždyť ani sku­teč­ný život není vždy jed­no­znač­ný a jas­ný.

Darek2Do hlav­ních rolí Simona a Robyn byli obsa­ze­ni Jason Bateman (Šéfové na zabi­tí) a Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona). Bateman dodá­vá Simonovi pat­řič­nou  solid­nost, kte­rá mu pomá­há v pra­cov­ním pro­stře­dí  i v sou­kro­mí. Ale je zají­ma­vé pozo­ro­vat, jak mu dochá­zí trpě­li­vost a začí­ná se pro­je­vo­vat i jeho skry­té vlast­nos­ti. Opakem je pak Hallová, kte­ré se daří hrát cit­li­vou, ale záro­veň prag­ma­tic­kou ženu s jas­ným cílem. Jejich vzá­jem­né roz­ho­vo­ry a násled­né akce mohou uka­zo­vat, jak mohou man­že­lé řešit závaž­ný pro­blém, se vše­mi jeho kla­dy i zápo­ry. Postavu Gorda si zahrál Joel Edgerton. Navenek klid­né­ho kama­rá­da jis­tě neby­lo těž­ké zahrát, zají­ma­vé je sle­do­vat jeho psy­cho­lo­gic­kou hru. Až do posled­ní­ho obra­zu pak není zce­la jas­né, co tato posta­va zamýš­lí. Závěrečné scé­ny pak nejen že vše vysvět­lí, ale dovo­lí divá­ko­vi pocho­pit motiv Gordonova činu.

Filmové scé­ny dotvá­ří hud­ba, kte­rou napsal Danny Bensi a Saunder Jurriaans. Jemná hud­ba se pro­lí­ná s dra­ma­tic­kou pod­le toho, co se prá­vě ode­hrá­vá, a nechá­vá divá­ko­vi pro­stor na vní­má­ní jed­not­li­vých scén vizu­ál­ně i slu­cho­vě.

Téma tajem­ství v živo­tě lidí bylo, je a bude stá­le vést člo­vě­ka k zamyš­le­ní, jest­li zná nejen sám sebe, ale jest­li zná i své nej­bliž­ší. Ve sním­ku Dárek se díky ústřed­ní tro­ji­ci ode­hra­je dra­ma, kte­ré má růz­ný dopad. Škoda jen, že neby­lo dáno více pro­sto­ru i ostat­ním posta­vám a spo­leč­né akci s hlav­ní­mi pro­ta­go­nis­ty. Tak půso­bí pří­běh vel­mi komor­ně, mís­ty ve vel­mi poma­lém tem­pu a s neče­ka­ný­mi zvra­ty.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Třináct životů8. srpna 2022 Třináct životů Další velká pecka od Rona Howarda ( Rivalové, v Srdci Moře, Han Solo). Ron Howard si vybral velmi silný námět, který si bez debat zasloužil být natočen. Týden zpátky jsem si chtěl pustit […] Posted in Filmové recenze
  • Obi-Wan Kenobi - recenze23. června 2022 Obi-Wan Kenobi - recenze Obi-Wan Kenobi začal velmi nadějně a skončil na vysoké notě, bohužel prostřední třetina patřila mezi to nejslabší, co nám zatím Star Wars na Disney+ nabídlo. A to je škoda, jde totiž o […] Posted in Filmové recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Část VI22. června 2022 Obi-Wan Kenobi - Část VI V zájmu záchrany obou důležitých dvojčat a budoucnosti galaxie čeká Obi-Wana Kenobiho (Ewan McGregor) nevyhnutelné střetnutí... Když se objevili informace o tom, že se v seriálu Obi-Wan […] Posted in TV Recenze
  • Tropická bouře9. června 2022 Tropická bouře Herecké hvězdy Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black hrají herecké hvězdy a parodují tak sebe sama i průmysl, který je živí, v nové komedii o jednom natáčení, které se trochu zvrtlo. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 228. května 2022 Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 2 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se během svého vyhnanství na pouštní planetě Tatooine snaží vyhnout pozornosti Impéria, v osudný moment ovšem nastává moment, kdy se Obi-Wan Kenobi bude […] Posted in TV Recenze
  • Temný dům – mytologie sebevraždy16. května 2022 Temný dům – mytologie sebevraždy Možná to nevypadá, ale Filmfanatic má rád horory. Tedy kvalitní horory. Což nejspíš dává odpověď na otázku, proč jich ve svých recenzích nemám více. Je to žánr, který byl u nás […] Posted in Filmové recenze
  • Kopačky13. dubna 2022 Kopačky Hrdina komedie z úspěšné producentské stáje Juda Apatowa se vyrovnává se situací, která potkala nebo ještě potká mnoho z nás – dostal košem. A přes neradostné téma je to podívaná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Král Artuš23. prosince 2021 Král Artuš Podle kdysi daného dědičného slibu museli rytíři kulatého stolu 15 let sloužit Římu. Příběh začíná právě po uplynutí této doby, kdy se Artuš se s vými rytíři vrací do pevnosti, aby od […] Posted in Retro filmové recenze
  • Thunder Force - Pouze pro fanoušky Melissy McCarthy.14. dubna 2021 Thunder Force - Pouze pro fanoušky Melissy McCarthy. Když se po dlouhé době potkají dvě dámy v letech, co se znají už od školy, znamená to, že se z nich stanou ještě lepší kamarádky, co mají společná témata, nebo to druhé. V tomto filmu se […] Posted in Filmové recenze
  • Godzilla vs. Kong - Godzilla a Kong se setkávají ve velkolepé bitvě věků a osud světa tak visí na vlásku.31. března 2021 Godzilla vs. Kong - Godzilla a Kong se setkávají ve velkolepé bitvě věků a osud světa tak visí na vlásku. Godzilla postupně ničí planetu a Kong je jediný, kdo Godzillu může zastavit. Je ale Godzilla tou skutečnou hrozbou? A co přesně leží hluboko v jádru Země? Godzilla a Kong se spolu již […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,38642 s | počet dotazů: 256 | paměť: 58231 KB. | 15.08.2022 - 23:31:57