Kritiky.cz > Recenze knih > Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným

Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným

DanovTipy

Pokud pod­ni­ká­te pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti s ruče­ním ome­ze­ným nebo uva­žu­je­te o jejím zalo­že­ní, tato pub­li­ka­ce vám poskyt­ne vel­mi dob­rý návod, jak začít.

Daňový porad­ce Mgr. Ing. Miloslav Hnátek, mimo jiné autor knih Daňové a neda­ňo­vé nákla­dy 2017 a Zcela legál­ní daňo­vé tri­ky 2016, se zamě­řu­je na práv­ní pomoc a finanč­ně eko­no­mic­ké rady ve věcech daní, odvo­dů a poplat­ků.

V úvo­du pozna­me­ná­vá, že se zří­ze­ní spo­leč­nos­ti s ruče­ním ome­ze­ným sta­lo v posled­ních letech nej­žá­da­něj­ší for­mou pod­ni­ká­ní, jeli­kož má řadu před­nos­tí. Výhodou je ome­ze­né ruče­ní, ochra­na majet­ku spo­leč­ní­ků a kle­sa­jí­cí daňo­vé zatí­že­ní na sou­čas­nou sazbu daně z pří­jmů práv­nic­kých osob ve výši 19%.

Cílem pří­ruč­ky je při­nést co nej­ví­ce infor­ma­cí  týka­jí­cích se správ­né­ho a opti­mál­ní­ho vyu­ži­tí záko­na o daních z pří­jmů při pod­ni­ká­ní pro­střed­nic­tvím této práv­ní for­my.

Začíná téma­tem Zdanění spo­leč­nos­ti s ruče­ním ome­ze­ným, jež se řídí záko­nem č. 563/1991 Sb., o účet­nic­tví, pro­vá­dě­cí vyhláš­kou č. 500/2002 Sb. a Českými účet­ní­mi stan­dar­dy pro pod­ni­ka­te­le. Při výpo­čtu zákla­du daně se v daňo­vém při­zná­ní k dani z pří­jmů práv­nic­kých osob vychá­zí z hos­po­dář­ské­ho výsled­ku pře­vza­té­ho z účet­nic­tví. V pod­ka­pi­to­le Podíl na zis­ku a jeho zda­ně­ní je důraz kla­den zejmé­na na usta­no­ve­ní § 34 až § 36 a § 161 záko­na o obchod­ních kor­po­ra­cích, jenž Mgr. Ing. Hnátek vyklá­dá.

Kapitola Podnikání fyzic­ké oso­by a pod­ni­ká­ní pro­střed­nic­tvím s.r.o. srov­ná­vá tyto dru­hy pod­ni­ká­ní a radí při pře­cho­du z fyzic­ké oso­by na spo­leč­nost s ruče­ním ome­ze­ným. Jmenuje úska­lí, s nimiž se mohou lidé setkat a zabý­vá se pro­de­jem obchod­ní­ho závo­du i daňo­vý­mi dopa­dy sou­bě­hu pod­ni­ká­ní fyzic­ké oso­by a čin­nos­ti s.r.o.

Dále autor roze­bí­rá pří­jmy jed­na­te­lů a spo­leč­ní­ků s.r.o., jejich odmě­ňo­vá­ní, daňo­vé výho­dy,  osvo­bo­ze­ní pří­jmů z pře­vo­du obchod­ní­ho podí­lu spo­leč­ní­ka fyzic­ké oso­by, podí­ly na zis­ku spo­leč­ní­ka zda­ňo­va­né i nezda­ňo­va­né a pří­jem pro­ku­ris­ty spo­leč­nos­ti.

Řeší pří­jmy zaměst­nan­ců, jejich zda­ně­ní, zaměst­na­nec­ké výho­dy, finanč­ní odmě­ny zaměst­nan­ců mimo režim veřej­no­práv­ní­ho pojiš­tě­ní a nechy­bí ani vzor doho­dy o pro­ve­de­ní prá­ce. Jak může zaměst­na­va­tel zvý­še­ním mzdy ušet­řit na pojist­ném? I na to odpo­ví­dá ten­to odbor­ný sva­zek.

Osvobozené výno­sy spo­leč­nos­ti s ruče­ním ome­ze­ným s pod­ka­pi­to­la­mi zabý­va­jí­cí­mi se osvo­bo­ze­ním podí­lů na zis­ku vypla­ce­né dce­ři­nou spo­leč­nos­tí, osvo­bo­ze­ním výno­su z pře­vo­du podí­lu v dce­ři­né spo­leč­nos­ti a tím, jak si zacho­vat osvo­bo­ze­ní při nedo­dr­že­ní pod­mín­ky drž­by podí­lu po dobu 12 měsí­ců.

Vybrané nákla­dy v zákla­du daně z pří­jmů posky­tu­jí pra­vi­dla pro uplat­ňo­vá­ní nákla­dů v zákla­du daně, daňo­vou účin­nost odměn jed­na­te­le a spo­leč­ní­ků, nákla­dy na vzdě­lá­vá­ní zaměst­nan­ců, nákla­dy na pra­cov­ní pro­střed­ky a pra­cov­ní oble­če­ní, daňo­vý režim roč­ních odměn a bonu­sů i vyřa­ze­ní hmot­né­ho a nehmot­né­ho majet­ku. Náklady sou­vi­se­jí­cí s drž­bou podí­lu v dce­ři­né spo­leč­nos­ti celý oddíl zakon­ču­jí.

Osmá kapi­to­la roze­bí­rá pohle­dáv­ky a oprav­né polož­ky.

Finanční pro­střed­ky posky­to­va­né spo­leč­ní­ky, zápůjč­ky, ceny mezi spo­je­ný­mi oso­ba­mi, daňo­vá ztrá­ta a mož­nos­ti její­ho uplat­ně­ní jsou dal­ší téma­ta, jimiž se autor zabý­vá.

Vše zakon­ču­jí rady ohled­ně podá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní k dani z pří­jmů práv­nic­kých osob.

Publikace ve dva­nác­ti kapi­to­lách nabí­zí cen­né návo­dy pro sprá­vu spo­leč­nos­ti s ruče­ním ome­ze­ným. Ocení ji pra­cov­ní­ci účtá­ren, eko­no­mo­vé, spo­leč­ní­ci a jed­na­te­lé spo­leč­nos­tí s ruče­ním ome­ze­ným i samot­ní pod­ni­ka­te­lé. Musím pochvá­lit pře­hled­nost a sro­zu­mi­tel­nost pří­ruč­ky i jed­not­li­vé pří­kla­dy účto­vá­ní, kte­ré pro názor­nost uvá­dí.


 • Datum vydá­ní: 05. 01. 2017
 • Katalogové čís­lo: 4867
 • ISBN: 978-80-905899-5-7
 • Formát / stran: 147×210, 168 stran

Hodnocení: 95%

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Daňové a nedaňové náklady 20174. srpna 2017 Daňové a nedaňové náklady 2017 Vyznat se v problematice daňových a nedaňových nákladů je nezbytné nejen pro podnikatele, nýbrž i pro zaměstnance finančních účtáren a všechny ty, kteří se zabývají daní z příjmů […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Komunikace v ošetřovatelské praxi - 90 %19. června 2016 Komunikace v ošetřovatelské praxi - 90 % Doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D., je autorkou mnoha článků s lékařskou tematikou, mimo jiné i Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry (2009), Význam sociální komunikace […]
 • Snění na polštáři - praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání21. listopadu 2018 Snění na polštáři - praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání Dramatická výchova je nesmírně důležitou součástí života každého dítěte i dospělého. Děti se učí objevovat souvislosti i rozdíly v jejím rozličném zpracování. Pohádky jim umožní hledání […]