Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Daňové a nedaňové náklady 2017

Daňové a nedaňové náklady 2017

017

Vyznat se v pro­ble­ma­ti­ce daňo­vých a neda­ňo­vých nákla­dů je nezbyt­né nejen pro pod­ni­ka­te­le, nýbrž i pro zaměst­nan­ce finanč­ních účtá­ren a všech­ny ty, kte­ří se zabý­va­jí daní z pří­jmů z hle­dis­ka správ­né­ho uplat­ně­ní nákla­dů v zákla­du daně.

Členové Komory daňo­vých porad­ců ČR, Mgr. Ing. Miloslav Hnátek a David Zámek, v letoš­ním roce navá­za­li na svou úspěš­nou pře­de­šlou pub­li­kač­ní čin­nost a pus­ti­li se do výkla­du toho­to obtíž­né­ho téma­tu.

Vycházejí ze záko­na č. 586/1992 sb., o daních z pří­jmů, zejmé­na pak z § 24 až § 33, jež jsou klí­čo­vé pro vyře­še­ní kon­krét­ní daňo­vé polož­ky.

V 58 kapi­to­lách roze­bí­ra­jí, jak uplat­nit nákla­dy spo­je­né s pro­vo­zem auto­mo­bi­lu, ces­tov­ní nákla­dy zaměst­nan­ců i pod­ni­ka­te­lů a pro­na­jí­ma­te­lů, člen­ské pří­spěv­ky a daňo­vé odpi­sy hmot­né­ho či nehmot­né­ho majet­ku. Zabývají se lea­sin­gem, likvi­da­cí nepo­u­ži­tel­ných zásob, nájem­ným nebo odstup­ným za uvol­ně­ní bytu.

Víte, jak se sta­no­vu­je cena obvyk­lá? Lze si ode­číst z daní spon­zor­ské dary? Jsou poku­ty či úro­ky z pro­dle­ní uzna­tel­ným výda­jem?  Na všech­ny tyto otáz­ky zde nalez­ne­me odpo­věď.

Opomenuta nezů­stá­vá ani pro­ble­ma­ti­ka pau­šál­ních výda­jů pod­ni­ka­te­lů a pen­zij­ní pojiš­tě­ní.

Je mož­né si z daní ode­psat nákla­dy na poří­ze­ní jed­not­né­ho pra­cov­ní­ho oble­če­ní zaměst­nan­ců? Jak se z hle­dis­ka nákla­dů posu­zu­je rekla­ma či repre­zen­ta­ce a osob­ní spo­tře­ba? Jaký daňo­vý režim mají zaměst­na­nec­ké bene­fi­ty?

Veškeré důle­ži­té infor­ma­ce zájem­cům poskyt­ne prá­vě tato pub­li­ka­ce. Autoři se na 232 stra­nách sna­ží sro­zu­mi­tel­ně uvést čte­ná­ře do této obtíž­né pro­ble­ma­ti­ky. Ke snad­něj­ší­mu pocho­pe­ní napo­má­há množ­ství pří­kla­dů a tabu­lek. Pochválit musím i pře­hled­nost pří­ruč­ky.


  • Hodnocení: 95%
  • Rok vydá­ní: 2017
  • Formát: 15x21 cm
  • Vazba: paper­back
  • Počet stran: 236
  • ISBN kód: 978809058994
  • EAN kód: 9788090589940

Kniha ke kou­pi na Grada.cz za 329 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,13554 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53357 KB. | 27.09.2021 - 09:37:19