Kritiky.cz > Recenze knih > Danielle Steel: Přesilová hra

Danielle Steel: Přesilová hra

presilovaHra

Muž vůd­ce a žena pečo­va­tel­ka? Hrdinka romá­nu Danielle Steel Přesilová hra Fiona Carsonová se této před­sta­vě vymy­ká. Vymyká se i před­sta­vě nená­vi­dě­né kan­ce­lář­ské dra­či­ce, kte­rá ve sna­ze udr­žet si své posta­ve­ní šla­pe po svých pod­ří­ze­ných. Fiona Carsonová je posta­va s kom­bi­na­cí bys­tré­ho úsud­ku, při­ro­ze­né inte­li­gen­ce, vyrov­na­nos­ti, důvě­ry a empa­tie. Navíc je pohled­ná a na pade­sát­ku roz­hod­ně nevy­pa­dá. Je respek­to­va­nou ředi­tel­kou mul­ti­mi­li­o­no­vé kor­po­ra­ce a chá­pa­jí­cí mat­kou dvou bez­pro­blé­mo­vých dospí­va­jí­cích dětí.

Jejím pro­ti­pó­lem jsou dva muži – býva­lý Fionin man­žel, s nímž se čte­nář setká­vá pou­ze zpro­střed­ko­va­ně díky Fioniným vzpo­mín­kám. Zřejmě zakom­ple­xo­va­ný exman­žel nedo­ká­zal své ženě odpus­tit úspěch, což ved­lo k roz­vo­du. Druhým mužem, jehož osud je dán do pro­ti­pó­lu s Fioniným, je Marshall Weston. Úspěšný kari­é­ris­ta, suve­rén, půso­bí­cí důvě­ry­hod­ným dojmem, kte­rý však žije dvo­jí život. Takřka tři­ce­ti­le­tý vztah s man­žel­kou Liz je zalo­že­ný na rozu­mu, osmi­le­té sou­ži­tí s mla­dou milen­kou Ashley na sexu­ál­ní při­taž­li­vos­ti. S obě­ma žena­mi má Marshall děti a toto sou­ži­tí, kdy o sobě rodi­ny navzá­jem nevě­dí, mu napros­to vyho­vu­je. Zatímco Fiona hra­je ve svě­tě byz­ny­su fér hru, je Marshall pro­to­ty­pem člo­vě­ka, jež nevá­há uko­jit hlav­ně svo­je potře­by, a to na úkor nej­bliž­ších. Světy Fiony a Marshalla jsou si blíz­ké, pro­tí­na­jí se pou­ze okra­jo­vě ve vzta­hu Fioniny dce­ry a Marshallova mlad­ší­ho syna, kte­ří spo­lu cho­dí.

Danielle Steel ve svém romá­nu uka­zu­je, že ženy si mnoh­dy doká­ží s nároč­ný­mi úko­ly, jež jim osud nachys­tá, pora­dit mno­hem lépe, než muži, bez toho, aby ublí­ži­ly jiným. A to i přes to, jak je vní­má oko­lí, tře­ba jen pro­to, že jsou žena­mi na vyso­kých pozi­cích.

Přesilová hra Danielle Steel nijak nevy­bo­ču­je z obvyk­lé­ho scé­ná­ře, jež nám autor­ka ve svých dílech před­klá­dá. Styl je leh­ký, jed­ná­ní postav poměr­ně před­ví­da­tel­né. Tak, jako již mno­ho­krát před­tím, opět je hrdin­kou romá­nu úspěš­ná žena kolem pade­sát­ky, úspěš­ně roz­ve­de­ná, s dobrou pra­cí, milu­jí­cí­mi dět­mi, s novým pří­te­lem na obzo­ru. Na roz­díl od ame­ric­ké­ho, může mít čes­ký čte­nář tro­chu potí­že pocho­pit svět boha­tých s dra­hý­mi auty a řidi­či, mili­o­no­vý­mi odmě­na­mi a osob­ní­mi práv­ní­ky a asi­s­tent­ka­mi. Pravidelný kon­zu­ment romá­nů Danielle Steel se stej­ně tak neu­brá­ní poci­tu, že tohle už četl (nebo ale­spoň něco hod­ně podob­né­ho), což je ovšem vzhle­dem k počtu Steelovou napsa­ných knih cel­kem pocho­pi­tel­né. I v této kni­ze nako­nec dob­ro zví­tě­zí nad zlem.  Fiona zís­ká chá­pa­vé­ho pří­te­le. Marshallův život se sice skan­dá­lem se dvě­ma rodi­na­mi otřá­sl na prv­ní pohled pořád­ně, vcel­ku mu ale neu­blí­žil. Místa Ashley a Liz jen zaujme nová hrač­ka – mla­dič­ká Sandy.

  • EAN: 9788024929064
  • ISBN: 978-80-249-2906-4
  • Nakladatel: IKAR
  • Vazba: Pevná bez pře­ba­lu lesk­lá
  • Počet stran: 256
  • Rok vydá­ní: 2015
  • Rozměry: 135,0x210,0x21,0mm
  • Váha: 33g
  • Jazyk: Česky

Knihu k recen­zi poskyt­nul inter­ne­to­vý obchod dobre-knihy.cz, kde si může­te kni­hu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...