Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Daniel Wu

Daniel Wu

stažený soubor
Daniel Wu as Sunny - Into the Badlands _ Season 1, Episode 4 - Photo Credit: James Minchin III/AMC

Daniel Wu pat­ří v sou­čas­nos­ti mezi jed­nak nevy­tě­žo­va­něj­ší a jed­nak nej­lep­ší asij­ské her­ce. On je tro­chu nety­pic­ký pří­klad asij­ské­ho muže – vyso­ký 185 cm, váží­cí sko­ro 73 kilo. Přestože je to Asiat, tak se naro­dil ve Spojených stá­tech Amerických, kon­krét­ně v Kalifornii, v Berkeley. Má dvě star­ší sest­ry. Právě jed­na z nich mu dopo­ru­či­la, aby se začal život mode­lin­gem, no a pak už to jelo.

Od 11 let se učil bojo­vým umě­ním, mimo jiné wushu, ve kte­rém je mis­tr. Jeho ido­lem je Jackie Chan. Tato legen­da ho bere jako vlast­ní­ho syna. Mimoto Daniel Wu vystu­do­val archi­tek­tu­ru na pres­tiž­ní ame­ric­ké uni­ver­zi­tě – mimo­cho­dem – jeho ang­lič­ti­na je napros­to bez­chyb­ná a lahod­ná. Jeho prv­ním fil­mem se stal Bishonen. Zde ztvár­nil homose­xu­ál­ní­ho poli­cis­tu. Velmi těž­ký úkol pro zku­še­né­ho her­ce, natož pro debu­tan­ta. Film je doce­la pro­špi­ko­ván intim­nost­mi, což je na Čínu dost zvlášt­ní. Některé scé­ny měly být údaj­ně vystři­že­ny, ale nesta­lo se tak.

Evropské pub­li­kum a zby­tek svě­ta ho popr­vé napl­no vní­mal v nega­tiv­ní roli po boku Jackieho Chana – New Police Story z roku 2004. Pak šel jeden film za dru­hým. Zatím posled­ní vel­ký úspěch je z roku 2016 – Into the Badlands – v češ­ti­ně Pustiny. Už je nato­če­ná i dru­há série. Daniel Wu je žena­tý a má jed­nu dce­ru.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46633 s | počet dotazů: 233 | paměť: 51663 KB. | 22.10.2021 - 05:28:33