Kritiky.cz > Recenze knih > Dan Brown: Počátek

Dan Brown: Počátek

Konstrukčně asi nej­či­tel­něj­ší a nej­lid­štěj­ší Brown. Čitelností mys­lím to, že indi­cie a nápo­vě­dy dáva­jí smy­sl a kdo za věc­mi sto­jí, se dá určit vel­mi snad­no už někde v prv­ní čtvr­ti­ně.

Současně jde v mno­ha ohle­dech o Browna nej­nud­něj­ší­ho a totál­ně selhá­va­jí­cí­ho ve své úlo­ze „Langdonovky“.

Prvním pro­blé­mem je totiž Langdon sám, pro­to­že napros­to chy­bí ono „lan­g­do­no­vá­ní“. První šíf­ru nebo hádan­ku roz­lousk­ne pro­fe­sor asi 150 strá­nek před kon­cem kni­hy a to je všech­no. Nekoná se žád­né slo­ži­té sle­do­vá­ní vodí­tek a jino­ta­jů jako v Andělech, Šifře nebo Infernu. Od začát­ku nám dvo­ji­ce Langdona a Langdongirl jen zdr­há před pro­ná­sle­do­va­te­li a je totál­ně vede­na za ručič­ku.

Profesor je totiž dešifrant kla­si­ky, tak­že v moder­ním pro­stře­dí se prak­tic­ky vůbec nechy­tá a to jedi­né vodít­ko, kte­ré mu za celou dobu při­jde pod ruku, musí tedy pochá­zet z dob mno­hem dří­věj­ších.

Z té moder­ni­ty svaz­ku pochá­zí i dru­hý pro­blém. Je tu sice spous­ta obsáh­lých a podrob­ných popi­sů sta­veb, děl a čert­ví­če­ho ješ­tě, ale v pří­bě­hu nehra­jí prak­tic­ky žád­nou roli (jedi­ný obraz roze­bí­rá Langdon na začát­ku) a vět­ši­nu z nich by bylo mož­né s kli­dem vypus­tit a kni­ha by nijak neu­tr­pě­la, pou­ze by měla polo­vič­ní roz­sah.

Už v Infernu najel Brown na meto­du „při­šli jsme na náměs­tí a popí­šem si šutr za šutrem“, díky čemuž je mož­né v kni­ze číst prak­tic­ky jen dia­lo­gy a čte­nář o nic nepři­chá­zí.

Poselství kni­hy (tedy odpo­vě­di na otáz­ky) není samo o sobě nijak objev­né a Brown pou­žil struk­tu­ru zná­mou poměr­ně dob­ře asi kaž­dé­mu s jen tro­chu hlub­ším zájmem o vesmír, ast­ro­fy­zi­ku a obo­ry pří­buz­né.

Plusem budiž vel­mi lid­ské vyzně­ní kon­ce, kte­ré bylo jed­nou z tří mož­nos­tí, kte­ré nut­ně muse­ly nastat, a zřej­mě tou lep­ší. Jedna za vyzně­ní a dru­há za za pár per­fekt­ních hlá­šek v kon­ver­za­ci.

Note: There is a rating embed­ded within this post, ple­a­se visit this post to rate it.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...