Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Dámský klub - „Jediné pravidlo Dámského klubu? Neexistují žádná pravidla.“ – producentka Alex Saks

Dámský klub - „Jediné pravidlo Dámského klubu? Neexistují žádná pravidla.“ – producentka Alex Saks

DamKlub 1

Přijmout bláz­ni­vou výzvu popr­vé reží­ro­vat, popr­vé být sce­náris­tou a nato­čit film o ženách, kte­ré hra­jí holly­wo­od­ské legen­dy, kte­ré se roz­hod­ly říct, že jejich život neskon­čil, to vše zača­lo před lety zaslá­ním výtis­ků kni­hy třem sta­rým dámám.

Uskutečnění toho­to pro­jek­tu si Holderman na začát­ku vůbec nedo­ká­zal před­sta­vit. „Tématem fil­mu jsou čty­ři ženy po šede­sát­ce, kte­ré si pře­čtou Padesát odstí­nů šedi. To je vede k otáz­ce, kde se ve svém živo­tě vlast­ně nachá­ze­jí. Otevírá to kon­ver­za­ci, kte­rá vede k důle­ži­tým změ­nám,“ říká Simms.

„Film se oprav­du zro­dil z roz­ho­vo­ru o odliš­ném živo­tě žen ve star­ším věku. Bill    i já zná­me ženy, kte­ré pra­cu­jí a jsou stá­le vitál­ní, ale i ženy, kte­ré po dosa­že­ní urči­té­ho věku rezig­no­va­ly a zasta­vi­ly se. Nemyslím si, že by to tak mělo být. Vím, že život umí být těž­ký. Všichni jsme utvá­ře­ni svý­mi před­cho­zí­mi zku­še­nost­mi. Myslím, že stár­nu­tí je krás­né. Neměli bychom žít vzpo­mín­ka­mi       a sna­žit se být mlad­ší. Díváte se na mlad­ší lidi a mys­lí­te si: jed­no­ho dne bude­te taky sta­ří. Všichni jde­me stej­ným smě­rem. Proč se tedy nesna­žit cítit se nej­lé­pe vždy v tom věku, ve kte­rém jste. Podívejte se na Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen a Mary Steenburgen. Samozřejmě, jsou to hvězdy, kte­ré za sebou mají nesku­teč­né úspě­chy. Ale také žijí své živo­ty napl­no a při­jí­ma­jí se tako­vé, jaké jsou. Nebylo by hez­ké, kdy­by i oby­čej­ní lidé zku­si­li mít tako­vý pocit?“


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,71909 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53499 KB. | 19.09.2021 - 18:03:55