Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Dáma z dobré rodiny - Alva Vanderbiltová - žena v rukavičkách, která změnila svět

Dáma z dobré rodiny - Alva Vanderbiltová - žena v rukavičkách, která změnila svět

599294 350 0 fit
599294 350 0 fit

Máte rádi his­to­ric­ké romá­ny o nezá­vis­lých ženách, kte­ré doká­žou změ­nit svět? Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh plný zvra­tů? Alva Vanderbiltová je tomu roz­hod­ně pří­kla­dem. Pojďte se se mnou vrá­tit do 19. sto­le­tí a užij­te si nád­her­ný pří­běh o lás­ce nena­pl­ně­né i napl­ně­né, o těž­kém život­ním posta­ve­ní žen a nejen o tom. 

Alva Vanderbiltová je úžas­ná bojov­ni­ce za lid­ská prá­va, skvě­lá, ambi­ci­óz­ní žena, kte­rá se vdá z rozu­mu za Williama, boha­té­ho a moc­né­ho muže. Její srd­ce ale tou­ží po jiném muži. Alva se díky jeho posta­ve­ní a finan­cím zasa­zu­je o výstav­bu něko­li­ka důle­ži­tých budov, na kte­rých se sama podí­lí, zaklá­dá Metropolitní ope­ru, vede úžas­ný spo­le­čen­ský život, pořá­dá mno­ho večír­ků, je všu­de oblí­be­ná. Její rodin­ný život není vůbec tak růžo­vý, jako ten spo­le­čen­ský. Záhy se dozví­dá, že její man­žel jí je nevěr­ný s její nej­lep­ší pří­tel­ky­ní. Jak se Alva zacho­vá? Dokáže si udr­žet svou důstoj­nost? K jaké­mu odvá­že­né­mu kro­ku se vlast­ně odhod­lá? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní toho­to nád­her­né­ho romá­nu, z něhož bude­te mít při čte­ní „husí kůži“.

Román jsem pře­čet­la jed­ním dechem a vůbec jsem se od něj nemoh­la odtrh­nout. I když měl 448 stran, pře­čet­la jsem ho oprav­du rych­le. Román se čte veli­ce dob­ře. Líbil se mě způ­sob vyprá­vě­ní autor­ky, jak doká­za­la vylí­čit jed­not­li­vé kapi­to­ly. Vstřebávala jsem jed­not­li­vé kro­ky i myš­len­ky hlav­ní posta­vy Alvy. Nesmírně jsem si jí váži­la a musím říci, že jsem jí moc obdi­vo­va­la za to, jak se vždy zacho­va­la s klid­nou hla­vou, s dob­rým úsud­kem zvlád­la vše s nad­hle­dem. Je to pro mě neza­po­me­nu­tel­ná kni­ha a roz­hod­ně nad ní budu hod­ně dlou­ho pře­mýš­let.

Alva byla vel­ká bojov­ni­ce za prá­va všech žen, sna­ži­la se zlep­šit život pra­cu­jí­cích žen, pro­sa­di­la při­je­tí dodat­ku o voleb­ním prá­vu pro ženy.

Tento živo­to­pis­ný román pojed­ná­vá o živo­tě Alvy Vanderbiltové - ženy v ruka­vič­kách, kte­rá změ­ni­la život žen a nejen jich. Stala se význam­nou člen­kou sufra­že­tek, popi­su­je život jed­né vyjí­meč­né ženy, kte­rá se jen tak neda­la vždy jed­na­la pod­le sebe a doká­za­la v živo­tě ledasco změ­nit.

Tento román se ode­hrá­vá v Paříži a New Yorku na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí v době tzv. Pozlaceného věku.

Ukázka z kni­hy:

Konstelace

Jak fénix, krás­ná nevěs­to, leť výš,

až slun­ce zastí­níš,

vždyť tebe hře­je cit a sám tvůj zrak

je zdroj, z nějž čer­pá radost kaž­dý pták.

V té výši vyjmout dej

své hvězdy ze šper­kov­nic roz­lič­ných,

rubí­ny, per­ly, déman­ty, a z nich

sou­hvězdí na svém těle udě­lej,

jehož třpyt zna­čí jedi­né:

prin­cez­na padá, avšak nehy­ne.

Buď tedy novou hvězdou, zvěs­tuj nám

úžas­ný osud, buď ten osud sám.

„John Donne“

Epithalamion nebo­li sva­teb­ní píseň věno­va­ná Alžbětě a vévo­do­vi falc­ké­mu sezda­ným v den sv. Valentýna, pře­klad Zdeněk Beran.

Therese Anne Fowlerová (1967) je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka, autor­ka best­selle­ru New York Times Z jako Zelda, kte­rý byl pře­lo­žen do více než dva­ce­ti svě­to­vých jazy­ků. Na jeho zákla­dě vzni­kl stej­no­jmen­ný tele­viz­ní seri­ál.

Vdala se vel­mi mla­dá a poz­dě­ji už jako roz­ve­de­ná mat­ka dvou dětí vystu­do­va­la soci­o­lo­gii, kul­tur­ní antro­po­lo­gii a tvůr­čí psa­ní na Univerzitě v Severní Karolíně. Dáma z dob­ré rodi­ny je zatím její posled­ní román.

Je podru­hé vda­ná a se svým mužem, spi­so­va­te­lem Johnem Kesselem žije v Severní Karolíně.

Autor: Therese Anne Fowlerová

Přeložila: Věra Kotábová

Žánr: belet­rie

Vydáno: 2019, Vydala Grada pod znač­kou  METAFORA, Praha

Počet stran: 448

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-7359-929-4

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67563 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55903 KB. | 20.05.2022 - 18:42:13