Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %

DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %

dam ti slunce al9788075440556

„Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemoh­lo být? Surfuje po vlnách veli­kých jako barák a sko­čit doká­že odkud­ko­li. Má kůži, kte­rá ji pad­ne, a kama­rá­dy a tátu a swee­twi­ne­ov­ský dar a žábry a ploutve krom nor­mál­ních plic a nohou. Ona vyza­řu­je svět­lo. Já vyza­řu­ju tmu. (AUTOPORTRÉT: Dvojčata: Prosvětlená, pro­tma­ve­ný) Když o tomhle pře­mýš­lím, mám tělo zkrou­ce­né, jako když se ždí­má ruč­ník. A ze vše­ho se vytrá­cí barva. (AUTOPORTRÉT: Šedý Noah jí šedá jabl­ka na šedé trá­vě).“

Kniha nasti­ňu­je vztah dvoj­čat Noaha a Jude a jejich život­ní pří­běhy. Noah je spí­še uza­vře­ný hoch, kte­rý milu­je umě­ní a svým způ­so­bem vidí svět v obra­zech, kte­ré pře­vá­dí na papír. Ostatními je vní­mán spí­še jako podi­vín. Oproti němu Jude má spous­tu kama­rá­dů, zají­má se o klu­ky, i když i v umě­ní je nada­ná. Noah tou­ží se dostat na umě­lec­kou ško­lu, na kte­rou se nako­nec dosta­ne jen Jude a Noah pře­sta­ne malo­vat. Navíc Noah zjiš­ťu­je, že je gay a hle­dá způ­sob, jak s tím­to fak­tem nalo­žit. Ani jejich rodin­ný život není ide­ál­ní. Oba sou­ro­zen­ci na sebe žár­lí. A pak se sta­ne tragé­die – mat­ka umí­rá, což pře­vrá­tí život rodi­ny naru­by. Nic už není jako dřív a nikdo už není tako­vý jako před­tím. Jude cítí pocit viny a uza­ví­rá se do sebe, Noah hle­dá napo­vrch novou identi­tu. Navíc začnou postup­ně na vrch vyplou­vat infor­ma­ce, o kte­rých dosud nikdo nevě­děl. Dvojčata spo­lu pře­sta­nou komu­ni­ko­vat. Najdou k sobě ces­tu zpát­ky, když oba cítí, že tepr­ve spo­lu jsou úpl­ní?

Chytře pro­myš­le­ná kni­ha

Autorka pro vyprá­vě­ní zvo­li­la dva póly. Noah popi­su­je udá­los­ti v pod­sta­tě chro­no­lo­gic­ky od věku 13 let, zato u jeho dvoj­če­te, sest­ry Jude děj začí­ná v jejích 16 letech a postup­ně se čte­nář dozví­dá, co se vlast­ně sta­lo v minu­los­ti. Přijde mi to geni­ál­ně vymyš­le­né, jeli­kož čte­nář se k oné udá­los­ti, kte­rá pře­vrá­ti­la jejich život naru­by, dopra­co­vá­vá z obou časo­vých kon­ců, což ději dodá­vá na napí­na­vos­ti. Na dru­hou stra­nu zde čte­nář může sle­do­vat, jak se vlast­ně cha­rak­te­ry hrdi­nů před onou udá­los­tí a po oné udá­los­ti najed­nou změ­ni­ly.

Příběh o rodi­ně, dvoj­ča­tech, kte­ré jsou sice jako oheň a voda, přes­to jsou dvě polo­vi­ny tvo­ří­cí jeden celek, pří­běh o prv­ních lás­kách, pro­blé­mech dospí­vá­ní, hle­dá­ní vlast­ní iden­ti­ty a odpo­vě­dí na otáz­ky, poci­ty viny a kri­ze rodi­ny. Kniha není jen oby­čej­ným pří­bě­hem, ale na poza­dí se roz­ví­jí psy­cho­lo­gic­ká lin­ka. Ač je kni­ha pri­már­ně urče­na pro dospí­va­jí­cí či mla­dé dospě­lé, s kli­dem si ji mohou pře­číst i dospě­lí, neboť kaž­dý má v pamě­ti dobu, kdy i on dospí­val a také si sám může odpo­vě­dět na někte­ré otáz­ky, kte­ré se v kni­ze nabí­ze­jí. Má rodič prá­vo na lás­ku i přes­to, že to bude zna­me­nat roz­pad rodi­ny, ane­bo má zůstat ve vzta­hu, kde lás­ka již vypr­cha­la, jen aby se rodi­na neroz­padla?

Kniha nejen pro mla­dé dospě­lé

Knížkou jsem byla nad­še­na a se zau­je­tím jsem ji dočet­la do kon­ce. Právem je kni­ha ve svě­tě pova­žo­vá­na za best­seller. Autorka nejde jen po povrchu, ale dotý­ká se i váž­ných témat jako roz­vod, smrt v rodi­ně, homose­xu­a­li­ta. Ač jde o váž­ná téma­ta, autor­ka do kni­hy pře­dá­vá opti­mis­mus, že všech­no má něja­ké řeše­ní, ale vždyc­ky zále­ží na člo­vě­ku, jak se k pro­blé­mům posta­ví a jak se posta­ví k živo­tu.

Vykreslení postav dvoj­čat je vyni­ka­jí­cí, ač jsou vel­mi odliš­ní, přes­to bez sebe nemů­žou být. Člověk se může podí­vat na udá­los­ti dvě­ma pohle­dy – Jude a Noaha. Knihu ozvlášt­ňu­jí i prv­ky nad­při­ro­ze­na, kdy Jude hovo­ří se svou mrt­vou babič­kou a řídí se rada­mi z její „bib­le“.

Jediná věc, kte­rá mě na kníž­ce vcel­ku zkla­ma­la a pří­liš se mi nelí­bi­la, je její konec. To už začí­ná při­po­mí­nat téměř kla­sic­ké zami­lo­va­né román­ky, kdy všech­no skvě­le dopad­ne – Jude najde oprav­do­vou lás­ku, Noah pocho­pí a pře­sta­ne před svě­tem skrý­vat, že je gay, stej­ně jako jeho part­ner. Dvojčata si vše vyjas­ní, jejich vztah se najed­nou urov­ná, i rodin­ná kon­ste­la­ce začne být pozi­tiv­ní. A všech­ny díl­ky sklá­dač­ky zapad­nou koneč­ně do sebe, vše vypa­dá jako osu­do­vé. Konec je to sice hez­ký, ale mnoh­dy v živo­tě ne všech­no bývá tak růžo­vé. To je asi jedi­ná věc, kte­rou bych autor­ce vytkla. I když mož­ná vzhle­dem k urče­ní kni­hy pro mla­dé dospě­lé se dá tako­vý­to opti­mis­tic­ký závěr pocho­pit. Má čte­ná­řům uká­zat, že na kon­ci tmy je vždy svět­lo, ale zále­ží jen na nás, jest­li se k němu chce­me pro­pra­co­vat.

I přes tyto drob­né nedo­stat­ky jde o jedi­neč­ný pří­běh geni­ál­ně napsa­ný, kte­rý zaujme urči­tě i dospě­lé!

Vydalo nakla­da­tel­ství CooBoo v roce 2016.

Knihu lze zakou­pit u Albatros Media

  • Specialisté7. srpna 2019 Specialisté Seriál Specialisté si již vydobyl své čestné místo mezi českými detektivními stálicemi. Jeho příznivci už dobře vědí, že se mohou týden co týden těšit na setkání se svými oblíbenými […] Posted in Speciály
  • #1835: 100 nábojů 13: Smůla - 80 %26. října 2018 #1835: 100 nábojů 13: Smůla - 80 % 100 nábojů 13: Smůla (100 Bullets: Wilt)Vydalo nakladatelství BB/art v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako díly 89 až 100 série "100 Bullets" u Vertiga. Souborně vyšlo jako […] Posted in Recenze knih
  • Anonymní25. února 2020 Anonymní Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Stáhni mě do pekla17. září 2008 Stáhni mě do pekla Miluje Hitchcockovi filmy. Na natáčení stejně jako on nepřijde jinak, než-li v galantním saku a trendy kravatě, která mu dodává ten správný glanc s velkým G. […] Posted in Recenze
  • Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 %24. září 2017 Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 % Jako kdyby se mnoha fanouškům splnil se. A možná je to slovíčko "jako" nadbytečné. Fanouškům komiksu se v České republice splnil skutečně jeden menší sen. Dostal se k nim třetí díl skvělé […] Posted in Recenze knih
  • Krvavá hostina - Feast11. března 2008 Krvavá hostina - Feast Název by napovídal, že film, který vás čeká, bude horor. Ale upřímně řečeno, jestli předpokládáte, že během sledování Krvavé hostiny budete zděšeně schoulení pod dekou a budete se nervózně […] Posted in Filmové recenze
  • Co přinesl rok 1959?25. března 2019 Co přinesl rok 1959? V oblíbené edici Můj rok, která mapuje výynamné roky naší historie, vychází nová kniha. Rok 1959 nepatří mezi ty, které se nějakým zásadním způsobem zapsaly do dějin. Přesto vůbec není […] Posted in Recenze knih
  • GTA 5 / Jedeme live / CZ / Nákupy / 518. prosince 2020 GTA 5 / Jedeme live / CZ / Nákupy / 5 Posted in Videa
  • Prach - 45 %1. srpna 2016 Prach - 45 % Režisér Vít Zapletal si pro svůj absolventský film napsal scénář pro několik herců a zvolil velmi citlivou formu zpracování. Zachycuje členy jedné rodiny, která je postavena do závažné […] Posted in Filmové recenze
  • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52210 s | počet dotazů: 230 | paměť: 51671 KB. | 25.10.2021 - 06:48:15