Další světově známou hvězdou velkofilmu Jan Žižka bude Til Schweiger

Til Schweiger C Barefoot Living GmbH.

Po ame­ric­kém her­ci Benu Fosterovi a osca­ro­vé hvězdě Michaelu Cainovi odtaj­nil reži­sér Petr Jákl dal­ší svě­tozná­mé jmé­no, kte­ré se obje­ví v his­to­ric­kém vel­ko­fil­mu Jan Žižka. Postavu Rožmberka bude hrát němec­ký herec Til Schweiger, zná­mý napří­klad ze sním­ků Atomic Blonde, Hanebný par­chan­ti, Vikingové, Král Artuš nebo Lara Croft.

Til Schweiger pat­ří mezi nej­u­zná­va­něj­ší a nej­ob­lí­be­něj­ší němec­ké her­ce sou­čas­nos­ti. Před fil­mo­vý­mi kame­ra­mi se pohy­bu­je od počát­ku 90. let, prv­ní mezi­ná­rod­ní film, ve kte­rém si zahrál, byl Jidášův poli­bek (1998) a od té doby nato­čil nespo­čet kasov­ních trhá­ků včet­ně fil­mů s Bradem Pittem nebo
Angelinou Jolie. Posledních 20 let je také vel­mi úspěš­ným reži­sé­rem a význam­ným pro­du­cen­tem.

„Vždycky se sna­žím vybí­rat kon­krét­ní her­ce nejen pod­le toho, jak jsou zná­mí, ale hlav­ně pod­le toho, jak se mi hodí do fil­mu. Til je skvě­lý herec a doká­že doko­na­le ztvár­nit cha­rak­ter, kte­rý od této role oče­ká­vám. Výborně jsme si rozu­mě­li už po tele­fo­nu a já jsem se tak jenom ujis­til v tom, že to chá­pe úpl­ně stej­ně jako já. A to je pro mě to nej­dů­le­ži­těj­ší,“ řekl reži­sér a pro­du­cent Petr Jákl.

Berlínskému rodá­ko­vi se role vel­mi líbí a ve čtvr­tek 13. září se také zúčast­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ce k fil­mu Jan Žižka, kde bude odpo­ví­dat na otáz­ky novi­ná­řů.

Tím však Petr Jákl v odta­j­ňo­vá­ní zají­ma­vých jmen v obsa­ze­ní fil­mu nekon­čí. Již brzy pro­zra­dí či rov­nou před­sta­ví dal­ší zahra­nič­ní her­ce v hlav­ních rolích včet­ně něko­li­ka čes­kých. Natáčení začne v pon­dě­lí 17. září 2018.

Jan Žižka vzni­ká za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, Nadačního fon­du Praha ve fil­mu Prague Film Fund, Creative Europe MEDIA, Crestylu, Hlavního měs­ta Prahy, Středočeského kra­je, minis­t­ra kul­tu­ry České repub­li­ky či před­se­dy sená­tu Parlamentu České repub­li­ky. Do čes­kých a svě­to­vých kin by se měl film dostat v roce 2020, u nás jej bude dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nost BIOSCOP.Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,04713 s | počet dotazů: 212 | paměť: 42862 KB. | 28.11.2020 - 12:31:57