Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život

Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život

lucie ernestová
lucie ernestová
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Louise L. Hay inspi­ro­va­la mili­o­ny lidí? K čemu? K nalé­zá­ní vlast­ní hod­no­ty a k žití živo­ta v rados­ti, v nalé­zá­ní i drob­ných rados­tí a hle­dá­ní sou­vis­los­tí mezi pro­ží­vá­ním všed­ních dnů a těmi vel­ký­mi poci­ty štěs­tí, na kte­ré kaž­dý z nás čeká. Čekat nemu­sí­me, sta­čí jim vyjít napro­ti.

Tím, že bude­me žít pocti­vě a napl­no kaž­dý den.

Lucie Ernestová už něko­li­ká­tý rok malu­je a kres­lí obráz­ky k námě­tu kalen­dá­ře Miluj svůj život a rok 2019 je snad ješ­tě o kus lep­ší než ty minu­lé, o kte­rých jsem bez nad­sáz­ky říka­la, že jsou nepře­ko­na­tel­né. Ale snad je to jen tím, že jsou to zase nové obráz­ky, nová téma­ta a je v tom to nad­še­ní z vědo­mí, že máme před sebou s pře­lo­mem roku zno­vu a zno­vu nejen čis­tý list papí­ru, ale rov­nou celý čis­tý sešit plný bílých nepo­psa­ných strá­nek.

Ta magie nové­ho roku!

Milujete to? Já nesku­teč­ně! Jsem vždyc­ky nad­še­ná z nových seši­tů, notýs­ků, diá­řů, kalen­dá­řů s nepo­psa­ný­mi lis­ty, ta vůně nové­ho roku, prv­ní­ho led­na a prv­ní­ho led­no­vé­ho týd­ne je nesmír­ně fas­ci­nu­jí­cí.

I bez před­se­vze­tí, kte­rá pře­kva­pi­vě nebý­va­jí zahr­nu­ta v tom­to nad­še­ní, no a mož­ná prá­vě pro­to, je to čas, ve kte­rém je všech­no mož­né. Může úpl­ně všech­no při­jít. Všechno může být nové, čis­té, krás­né, zno­vu krás­né, nově krás­né, dal­ší šan­ce na úpl­ně všech­no. Starý rok je za námi, roz­lou­če­ní za námi, zku­še­nos­ti v kap­se a jede­me nano­vo.

A to je kouz­lo i moti­vač­ních kalen­dá­řů

Ty nástěn­né mají jed­nu výho­du. Každé téma s vámi pobu­de pěk­ně celý měsíc. V led­nu nás autor­ky pře­svěd­čí, že se máme zku­sit otví­rat novým zku­še­nos­tem a dát víru osu­du, že nám při­dá něco nové­ho… něčím nás inspi­ru­je. Něčím poda­ru­je.

A v úno­ru pak oto­čí­me na dal­ší odsta­ve­ček…. „Žádná oso­ba, mís­to nebo věc nade mnou nemá žád­nou moc, pro­to­že jen já ovlá­dám svou mysl. Autority již nepo­va­žu­ji za bož­stvo. Nyní se učím, jak si vzít zpět svou sílu a stát se sama sobě auto­ri­tou. Přijímám sebe sama jako sil­nou, zod­po­věd­nou bytost. Když kaž­dé ráno medi­tu­ji, jsem ve spo­je­ní se svou vnitř­ní moud­ros­tí. Škola živo­ta se ode­hrá­vá na všech úrov­ních a já postup­ně zjiš­ťu­ji, že my všich­ni jsme stu­den­ty a uči­te­li. Každý z nás při­šel, aby se něče­mu nau­čil a něče­mu nau­čil dru­hé.

Když naslou­chám svým myš­len­kám, jem­ně vedu svou mysl k tomu, aby důvě­řo­va­la mé vnitř­ní moud­ros­ti. Rostu, dozrá­vám a svě­řu­ji veš­ke­ré své zále­ži­tos­ti na zemi Božskému zdro­ji. Všechno je v pořád­ku.“

A máme před sebou dal­ší měsíc nových výzev a mož­nos­tí. A pak dal­ší a dal­ší  a bude sko­ro léto. S peč­li­vý­mi poznám­ka­mi v okén­kách si pak může­te udě­lat s kon­cem roku i inven­tu­ru toho, co vám rok dal a vzal a kam jste se posu­nu­li. Všechno hez­ky na jed­nom mís­tě.

Takže bere­te výzvu?  Miluj svůj život v roce 2019?

O autor­kách:

Louise L. Hay (1926–2017) byla uzná­va­nou lek­tor­kou v obo­ru meta­fy­zi­ky a autor­kou mno­ha best­selle­rů, včet­ně bib­le pozi­tiv­ní­ho myš­le­ní „Miluj svůj život“. Z toho­to uče­ní vychá­zí i ten­to kalen­dář. Vycházela z vlast­ních trau­ma­tic­kých zku­še­nos­tí z dět­ství a v 81 letech nato­či­la prv­ní film o své prá­ci s názvem Miluj svůj život. Založila své nakla­da­tel­ství a mimo jiné se podí­le­la i na kuchař­ce, kte­rá vyzdvi­hu­je zdra­vot­ní pří­no­sy prostých oby­čej­ných výva­rů. Snad pro­to se doži­la i tako­vé­ho věku.

Lucie Ernestová je máma dvou klu­ků, inspi­ru­jí­cí ilu­strá­tor­ka, ces­to­va­tel­ka, ale i milov­ni­ce své­ho živo­ta na samo­tě za Prahou. Kreslí inspi­rač­ní obráz­ky pro malé i vel­ké. Vzbuzují v lidech otáz­ky, námě­ty, inspi­ra­ce a pomá­ha­jí roz­ví­jet zají­ma­vé roz­ho­vo­ry. Ke kalen­dá­ři na celý rok to nemoh­la být lep­ší vol­ba!

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2018, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,55297 s | počet dotazů: 273 | paměť: 61711 KB. | 04.10.2023 - 01:00:07