Daleko od Reykjavíku - Problémy si tam vytvářejí lidé, a tak je také lidé musí řešit!  

Reykjavik1

Krajina na Islandu půso­bí stro­ze a těž­ko uvě­řit, že tu lidé mohou far­ma­řit a slu­ču­jí se do druž­stva. Jeho funk­ce je tro­chu jiná, než tomu bylo u nás v minu­lém sto­le­tí, ale mají spo­leč­né to, že ovliv­ňu­jí živo­ty rodin. Mohl to být jeden z důvo­dů, proč island­ský scé­náris­ta a reži­sér Grimur Hákonarson napsal a nato­čil pří­běh, kte­rý sice zob­ra­zu­je prá­ci na far­mě, ale také sta­ros­ti, do kte­rých se lidé dostá­va­jí a jsou nuce­ni řešit. Na pří­bě­hu jed­né man­žel­ské dvo­ji­ce se postup­ně odha­lu­je prav­da o vzta­zích a pra­vi­dlech fun­go­vá­ní druž­stva. Muž vyře­ší svou situ­a­ci radi­kál­ně a jeho žena Inga se roz­hod­ně pro jiné řeše­ní. Najde mezi sou­se­dy spří­z­ně­né duše a pře­de­vším najde sílu k řeše­ní kri­zo­vé situ­a­ce sama v sobě.

Jednoduchý pří­běh vyprá­ví Hákonarson stro­ze a pří­mo­ča­ře. Příběh se ode­hrá­vá na seve­ro­zá­pa­dě Islandu, kde exis­tu­je posled­ní fun­gu­jí­cí druž­stvo v zemi. Práce far­má­řů je únav­ná a napl­ní celý den tak, že nezbý­vá čas na hle­dá­ní jiné mož­nos­ti obži­vy nebo jen sně­ní o jiném živo­tě. Je zají­ma­vé, jak tech­ni­ka na jed­né stra­ně umož­ní dvou lidem sta­rat se o malé hos­po­dář­ství a sou­čas­ně zajis­tí pro­po­je­ní se svě­tem. Internet je nejen zdro­jem infor­ma­cí, ale zpro­střed­ku­je komu­ni­ka­ci s oko­lím. Přesto se uká­že, že roz­ho­vor tvá­ří v tvář má vět­ší váhu, pro­to­že emo­ce mu doda­jí pat­řič­nou váhu.

Reykjavik2

Hákonarson si pro svůj pří­běh vybral žen­skou hrdin­ku, kte­rá zvlá­dá těž­kou prá­ci na far­mě, ale sou­čas­ně se nechce nechat k far­mě pří­liš cito­vě ani finanč­ně při­pou­tat. Možná, že do své hrdin­ky vlo­žil autor více muž­ské­ho pří­stu­pu při řeše­ní kri­zo­vých situ­a­cí, ale umím si před­sta­vit, že život v drs­né pří­ro­dě a ješ­tě k tomu na odleh­lé far­mě, nau­čí člo­vě­ka jed­nat raci­o­nál­ně a s urči­tým nad­hle­dem bez ohle­du na to, zda se jed­ná o muže či ženu. Inga půso­bí ve svém pro­je­vu napros­to při­ro­ze­ně. Nepůsobí jako prvo­plá­no­vá hrdin­ka, přes­to je její odhod­lá­ní řešit pro­blémy své i ostat­ních far­má­řů uvě­ři­tel­né. Roli hlav­ní hrdin­ky hra­je hereč­ka Arndís Hrönn Egilsdóttir, kte­rá ve své tvá­ři doká­že zob­ra­zit nejen bez­na­děj a smu­tek. Co uspo­ří na výra­zu tvá­ře, to při­dá­vá na ges­tech a ener­gii, se kte­rou se pouš­tí do řeše­ní pro­blé­mů. Ostatní posta­vy nejsou ve fil­mu tolik výraz­né. Inga domi­nu­je celé­mu pří­bě­hu a veli­ce jí v tom pomá­há kame­ra eston­ské­ho kame­ra­ma­na Marta Taniela, kte­rý má zku­še­nos­ti z něko­li­ka zahra­nič­ních pro­jek­tů. Film je nato­če­ný v pus­té kra­ji­ně, kte­rá v sobě ukrý­vá nebez­pe­čí a před­zvěst něče­ho tem­né­ho. Každý člo­věk, kte­rý se v kra­ji­ně obje­ví, naru­šu­je klid a půso­bí sko­ro ruši­vě. Pohled na far­mu, kde Inga se svým man­že­lem hos­po­da­ří, nutí k zamyš­le­ní, co tam lidi drží a proč neo­de­jdou do měs­ta, jako je tře­ba Reykjavík.

Více na Kritiky.cz
Deadpool 2 Deadpool se vrací. Dlouho odkládaná komiksová řežba na matoviy příběhů jednoho z nejosobit...
Most do země Terabithia - Bridge to Terabithia Pravděpodobně nejsem první ani poslední, kdo se do sledování Mostu do země Terabithia poušt...
Mělčiny (The Shallows) - 65 % Nancy Adamsová je mladá studentka medicíny, která zbožňuje surfování. Při něm si totiž do...
Sobota v Anifestu Bohužel jenom o víkendu mám čas zajít na Anifest, a tak bohužel nemůžu psát článek o cel...
Riddick: Kronika temna Hned na začátku bych vás měl upozornit na to, že pokud čekáte film ve stylu Černočerná tma...

Hákonarson  nato­čil pří­běh o živo­tě v odleh­lé čás­ti Islandu, ale to nezna­me­ná, že by tam­ní život byl jen bojem o pře­ži­tí v drs­né pří­ro­dě. Problémy si i tam vytvá­ře­jí lidé, a tak je také lidé musí řešit, jako to dělá Inga.

Film se mi líbil nejen tím, jak je jed­no­du­chý pří­běh tech­nic­ky zpra­co­va­ný, ale také herec­kým výko­nem hereč­ky v hlav­ní roli a pří­bě­hem, kte­rý mi při­pa­dá aktu­ál­ní.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Daleko od Reykjavíku
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Dračí války - Di weo25. května 2008 Dračí války - Di weo Nebudu to protahovat, D-War je naprostá šílenost, která normálního diváka nadchnout nemůže. Korejsko-americký film, který si dovolí zasadit monstra z legend do současného Los Angeles mimo […]
  • PlayAllspoluprace102. března 2007 Kvaska - Recenze Vězeňské prostředí a zákulisí muzikálu, také se vám tato kombinace nezdá dvakrát běžná? Ovšem právě tuto myšlenku si zvolili manželé Landovi pro svůj nový film s názvem Kvaska. No film, […]
  • Na dotek - Tak trochu jiný romantický film.3. května 2005 Na dotek - Tak trochu jiný romantický film. Je snadné psát recenzi na titul, kde se horečně vyprázdňují zásobníky pistolí, stejně tak je lehké rozplývat se nad propracovaností animovaných pohádek a kritizovat něco, kde je špatně […]
  • Hardcore Henry [75%]29. dubna 2016 Hardcore Henry [75%] Před třemi lety se na internetu zrodila senzace, kterou byl akční videoklip Bad Motherfucker od ruské skupiny Biting Elbows. Akční sekvence z pohledu první osoby vypadaly tak správně […]
  • También la lluvia (Even The Rain, A také déšť) 20106. února 2012 También la lluvia (Even The Rain, A také déšť) 2010 Indiáni v Bolívii se nikdy neměli zrovna dobře. Nejdřív přijeli ti divní lidé s pobledlými tvářemi a začali si brát jejich půdu, zlato (čert jej vem, všude ho přece bylo plno) a […]
  • Občan X (Citizen X) 19956. prosince 2011 Občan X (Citizen X) 1995 Televizní filmy nemusí být a priori špatné a nemusí z nich hned nutně "koukat" laciný rozpočet s nekvalitní kamerou v zádech. Důkazem toho by mohl být americký snímek z produkce HBO Občan […]
  • Kozí příběh se sýrem - 62%25. října 2012 Kozí příběh se sýrem - 62% Kozí sýr může být gurmánská lahůdka nebo také důvod, proč natočit dětský film. V pohádkovém království je na sýrech závislý král, který pro svůj mlsný jazýček hodlá ochutnat sýry ze všech […]
  • Cypher3. dubna 2005 Cypher Představte si že žijete ve světě, který tak úplně není takový jaký se vám zdál. Představte si že vás firma najme jako tajného agenta. Představte si že nic okolo vás není pravda.Pokud […]