Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Daleko od hučícího davu - 90%

Daleko od hučícího davu - 90%

Daleko 040
Daleko 040
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Není lep­ší datum pro uve­de­ní pre­mi­é­ry roman­tic­ké­ho dra­ma­tu než­li 1. Máj. Prvního květ­na 2015 měl v USA pre­mi­é­ru sní­mek dán­ské­ho reži­sé­ra Thomase Vinterberga Daleko od hučí­cí­ho davu. Čeští divá­ci si na něho muse­li počkat do začát­ku čer­ven­ce.

Román Thomase Hardyho pat­ří k pokla­dům ang­lic­ké lite­ra­tu­ry. Vyšel popr­vé v roce 1874 a ve vik­to­ri­án­ské Anglii byla tato roman­tic­ká lovestro­ry vypro­dá­na během něko­li­ka měsí­ců a své­mu auto­ro­vi umož­nil ten­to již jeho čtvr­tý román opus­tit povo­lá­ní sta­vi­te­le a plně se sou­stře­dit na lite­ra­tu­ru.

Starší divá­ci jis­tě budou pama­to­vat na stej­no­jmen­ný brit­ský film reži­sé­ra Johna Schlesingera z roku 1967 s Julií Christie a Alanem Batesem v hlav­ních rolích. Nebyl to prv­ní ani posled­ní pokus dostat román Thomase Hardyho na plát­no. Ještě za spi­so­va­te­lo­va živo­ta byly v roce 1909 a 1915 nato­če­ny dvě němé ver­ze, o tři­cet let poz­dě­ji celo­ve­čer­ní film Nicholase Richera, v roce 1967 již zmí­ně­ný Schlesigerův film a v roce 2008 nato­čil moder­ní ver­zi pří­bě­hu pod názvem Tamara Drewe Stephen Frears.
Děj fil­mu začí­ná v roce 1870. Batsheba Everdenová je dív­ka na vdá­vá­ní – krás­ná, vzdě­la­ná, dob­rá hos­po­dář­ka. Jediné co jí chy­bí je jen ta chuť na vdav­ky. Ještě u tety na ven­ko­vě se sezná­mí se sou­se­dem, far­má­řem Gabrielem Oakem. Ten je v pořa­dí prv­ním, kdo jí uči­ní nabíd­ku k sňat­ku. Batshebě není zce­la lhos­tej­ný, přes­to ho odmít­ne. Oak při­jde o své stá­do ovcí a vydá­vá se od svě­ta. Štěstí nao­pak pře­je Batshebě – po strý­ci zdě­dí far­mu. Převzetí dědic­tví však pro­vá­ze­jí pro­blémy – u hoří­cí stodo­ly se jako náho­dou obje­ví Oak, pomá­há hasit a Batsheba ho najme jako pasá­ka ovcí. Z far­my utí­ká mla­dá slu­žeb­ná Fanny, má si vzít své­ho milé­ho – zchud­lé­ho šlech­ti­ce a vojá­ka Franka Troye. Nevěsta si však sple­te kos­tel a nechá Franka mar­ně čeka­jí­cí­ho u oltá­ře.
Batsheba okouz­lí sou­sed­ní­ho maji­te­le pan­ství Williama Boldwooda. Další nabíd­ka k sňat­ku na sebe nene­chá čekat. A Batsheba opět odmí­tá. Načež pro „pro­s­to­ře­kost“ vyho­dí i Oaka, aby se mu s poko­rou omlu­vi­la a při­ja­la ho zpět. Na far­mě se obje­vu­je voják Frank, tesk­ní­cí po Fanny najde útě­chu v Batshebině náru­či. Nezkušená a naiv­ní far­mář­ka se za něho pro­vdá a Frank začí­ná „rozfofro­vá­vat“ její jmě­ní. Ve měs­tě Frank potká­vá Fanny, kte­rá mu vysvět­lí, proč nepři­šla do kos­te­la a také mu pro­zra­dí, že čeká jeho dítě. Frank ji stá­le milu­je, ale než svou milou zabez­pe­čí, ta při poro­du umí­rá. Batshebu čeká pro­cit­nu­tí, ože­ha­vou situ­a­ci řeší Frank uto­pe­ním se v moři. Ovšem jen zdán­li­vě. O něko­lik měsí­ců se totiž Frank s plnou pará­dou opět obje­ví na scé­ně. Jeho plá­ny s Batshebiným majet­kem zha­tí kul­ka Williama Boldwooda, kte­rý za zlo­čin z váš­ně kon­čí za mří­že­mi. Drama vrcho­lí odcho­dem Oaka do Ameriky. Pokořená Batsheba se vydá­vá za ním, aby ho při­ved­la zpět a sta­la se jeho ženou.

Nejnovější sní­mek Thomase Vinterberga snad nej­ví­ce odpo­ví­dá Hardyho ori­gi­ná­lu, byť jeho soci­ál­ní natu­ra­lis­mus je poně­kud potla­čen na úkor vyzdvih­nu­tí aus­te­nov­ské har­lekýn­ky. Velkým bene­fi­tem fil­mu je herec­ké obsa­ze­ní (cha­risma­tic­ké typy, jimž divák jejich vlast­nos­ti věří), kos­tým­ní výpra­va, uve­de­ní do živo­ta na ang­lic­ké ven­kov­ské far­mě kon­ce 19. sto­le­tí, vykres­le­ní vzta­hů mužů k ženám, kon­ven­cí a ang­lic­ké­ho puri­tán­ství a něko­lik sku­teč­ně dob­ře pro­ve­de­ných scén (k nimž beze­spo­ru pat­ří nahná­ní stá­da ovcí ovčác­kým psem z úte­su do moře). Minusem je pře­kot­nost děje, hlav­ně ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu. Mezi někte­rý­mi scé­na­mi ply­nou roky, což divá­ko­vi může uni­kat a hlav­ní hrdin­ka se pak může jevit jako poně­kud nestá­lá, pou­ze pudo­vě uva­žu­jí­cí své­hla­vá mla­dá žena.

Partner recen­ze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Objednete si Blu-ray nebo DVD.

Bitrate

Daleko

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy9. května 2020 Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy Příběhy z viktoriánské Anglie mají své kouzlo a hrdiny, kteří se potýkají s tvrdými životními podmínkami nebo předsudky společnosti. Příběh Bathsheby Everdene zachycuje nejen její snahu o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY “Obloha byla jasná — pozoruhodně jasná — a mihotavý třpyt všech hvězd připomínal záchvěvy jediného těla, řízené společným pulsem.” -- Thomas Hardy, Daleko od hlučícího davu […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ Ačkoli si Bathsheba Everdeenová cení své nezávislosti více než téměř čehokoliv, její život zkomplikují tři velmi odhodlaní nápadníci, kteří se ucházejí o její ruku. První návrh přichází od […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA26. června 2015 Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA Bathsheba Everdenová je výjimečným druhem statkářky ve viktoriánských časech. Poté, co nečekaně zdědí rodinnou farmu, se stane finančně i duchem nezávislou, což z ní paradoxně dělá lákavou […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU26. června 2015 Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU Producenti Andrew Macdonald a Allon Reich ze společnosti DNA Films jsou známí svými odvážnými snímky - počínaje apokalyptickým thrillerem 28 dní poté režiséra Dannyho Boylea a Oscarem […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu26. června 2015 Daleko od hlučícího davu “V oněch dřívějších dnech chovávala pohrdání pro dívky, jež se staly otrokyněmi prvního pohledného mladíka, který se rozhodl je pozdravit… cítila, jak si sama dostačuje.” --- Thomas […] Posted in Speciály
  • Sandman8. srpna 2022 Sandman Existuje svět, kam se lidé dostanou, jenom když zavřou oči a usnou – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman (Tom Sturridge) tam umí zhmotnit nejhorší noční můry a představy. Když Sen nečekaně […] Posted in TV Recenze
  • Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!24. února 2022 Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím! První Underworld byl celkem do pohody. Ostatní sice remcali, že je to trapný kopírák snímků Blade a Matrix, ale mně - světe, div se - se zalíbil. Ne že bych byl z něho „hotovej“ a vynášel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Underworld18. února 2022 Underworld Akční horor ze současnosti o nekončící válce mezi upíry a vlkodlaky. Jediný, celkem zbytečný, incident dokázal rozpoutat nenávistnou válku mezi těmito dvěma klany nemrtvých na několik […] Posted in Retro filmové recenze
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81634 s | počet dotazů: 247 | paměť: 59062 KB. | 16.08.2022 - 00:08:55