Kritiky.cz > Filmové recenze > Daleko od hučícího davu - 90%

Daleko od hučícího davu - 90%

Daleko 040

Není lep­ší datum pro uve­de­ní pre­mi­é­ry roman­tic­ké­ho dra­ma­tu než­li 1. Máj. Prvního květ­na 2015 měl v USA pre­mi­é­ru sní­mek dán­ské­ho reži­sé­ra Thomase Vinterberga Daleko od hučí­cí­ho davu. Čeští divá­ci si na něho muse­li počkat do začát­ku čer­ven­ce.

Román Thomase Hardyho pat­ří k pokla­dům ang­lic­ké lite­ra­tu­ry. Vyšel popr­vé v roce 1874 a ve vik­to­ri­án­ské Anglii byla tato roman­tic­ká lovestro­ry vypro­dá­na během něko­li­ka měsí­ců a své­mu auto­ro­vi umož­nil ten­to již jeho čtvr­tý román opus­tit povo­lá­ní sta­vi­te­le a plně se sou­stře­dit na lite­ra­tu­ru.

Starší divá­ci jis­tě budou pama­to­vat na stej­no­jmen­ný brit­ský film reži­sé­ra Johna Schlesingera z roku 1967 s Julií Christie a Alanem Batesem v hlav­ních rolích. Nebyl to prv­ní ani posled­ní pokus dostat román Thomase Hardyho na plát­no. Ještě za spi­so­va­te­lo­va živo­ta byly v roce 1909 a 1915 nato­če­ny dvě němé ver­ze, o tři­cet let poz­dě­ji celo­ve­čer­ní film Nicholase Richera, v roce 1967 již zmí­ně­ný Schlesigerův film a v roce 2008 nato­čil moder­ní ver­zi pří­bě­hu pod názvem Tamara Drewe Stephen Frears.
Děj fil­mu začí­ná v roce 1870. Batsheba Everdenová je dív­ka na vdá­vá­ní – krás­ná, vzdě­la­ná, dob­rá hos­po­dář­ka. Jediné co jí chy­bí je jen ta chuť na vdav­ky. Ještě u tety na ven­ko­vě se sezná­mí se sou­se­dem, far­má­řem Gabrielem Oakem. Ten je v pořa­dí prv­ním, kdo jí uči­ní nabíd­ku k sňat­ku. Batshebě není zce­la lhos­tej­ný, přes­to ho odmít­ne. Oak při­jde o své stá­do ovcí a vydá­vá se od svě­ta. Štěstí nao­pak pře­je Batshebě – po strý­ci zdě­dí far­mu. Převzetí dědic­tví však pro­vá­ze­jí pro­blémy – u hoří­cí stodo­ly se jako náho­dou obje­ví Oak, pomá­há hasit a Batsheba ho najme jako pasá­ka ovcí. Z far­my utí­ká mla­dá slu­žeb­ná Fanny, má si vzít své­ho milé­ho – zchud­lé­ho šlech­ti­ce a vojá­ka Franka Troye. Nevěsta si však sple­te kos­tel a nechá Franka mar­ně čeka­jí­cí­ho u oltá­ře.
Batsheba okouz­lí sou­sed­ní­ho maji­te­le pan­ství Williama Boldwooda. Další nabíd­ka k sňat­ku na sebe nene­chá čekat. A Batsheba opět odmí­tá. Načež pro „pro­s­to­ře­kost“ vyho­dí i Oaka, aby se mu s poko­rou omlu­vi­la a při­ja­la ho zpět. Na far­mě se obje­vu­je voják Frank, tesk­ní­cí po Fanny najde útě­chu v Batshebině náru­či. Nezkušená a naiv­ní far­mář­ka se za něho pro­vdá a Frank začí­ná „rozfofro­vá­vat“ její jmě­ní. Ve měs­tě Frank potká­vá Fanny, kte­rá mu vysvět­lí, proč nepři­šla do kos­te­la a také mu pro­zra­dí, že čeká jeho dítě. Frank ji stá­le milu­je, ale než svou milou zabez­pe­čí, ta při poro­du umí­rá. Batshebu čeká pro­cit­nu­tí, ože­ha­vou situ­a­ci řeší Frank uto­pe­ním se v moři. Ovšem jen zdán­li­vě. O něko­lik měsí­ců se totiž Frank s plnou pará­dou opět obje­ví na scé­ně. Jeho plá­ny s Batshebiným majet­kem zha­tí kul­ka Williama Boldwooda, kte­rý za zlo­čin z váš­ně kon­čí za mří­že­mi. Drama vrcho­lí odcho­dem Oaka do Ameriky. Pokořená Batsheba se vydá­vá za ním, aby ho při­ved­la zpět a sta­la se jeho ženou.

Nejnovější sní­mek Thomase Vinterberga snad nej­ví­ce odpo­ví­dá Hardyho ori­gi­ná­lu, byť jeho soci­ál­ní natu­ra­lis­mus je poně­kud potla­čen na úkor vyzdvih­nu­tí aus­te­nov­ské har­lekýn­ky. Velkým bene­fi­tem fil­mu je herec­ké obsa­ze­ní (cha­risma­tic­ké typy, jimž divák jejich vlast­nos­ti věří), kos­tým­ní výpra­va, uve­de­ní do živo­ta na ang­lic­ké ven­kov­ské far­mě kon­ce 19. sto­le­tí, vykres­le­ní vzta­hů mužů k ženám, kon­ven­cí a ang­lic­ké­ho puri­tán­ství a něko­lik sku­teč­ně dob­ře pro­ve­de­ných scén (k nimž beze­spo­ru pat­ří nahná­ní stá­da ovcí ovčác­kým psem z úte­su do moře). Minusem je pře­kot­nost děje, hlav­ně ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu. Mezi někte­rý­mi scé­na­mi ply­nou roky, což divá­ko­vi může uni­kat a hlav­ní hrdin­ka se pak může jevit jako poně­kud nestá­lá, pou­ze pudo­vě uva­žu­jí­cí své­hla­vá mla­dá žena.

Partner recen­ze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Objednete si Blu-ray nebo DVD.

Bitrate

Daleko

Screeny z Blu-ray


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...