Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU

Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Producenti Andrew Macdonald a Allon Reich ze spo­leč­nos­ti DNA Films jsou zná­mí svý­mi odváž­ný­mi sním­ky - počí­na­je apo­ka­lyp­tic­kým thrille­rem 28 dní poté reži­sé­ra Dannyho Boylea a Oscarem oce­ně­ným dra­ma­tem Poslední skot­ský král nebo dra­ma­tem Neopouštěj mě. Již dlou­hou dobu však byli fas­ci­no­vá­ni pro ně nezvyk­lým dru­hem fil­mu. “Oba jsme vyrůs­ta­li na fil­mech Merchanta a Ivoryho,” vysvět­lu­je Macdonald, “oba milu­je­me ten­to druh pří­bě­hů. Allon znal román Daleko od hlučícího davu dob­ře, pro­to­že ho stu­do­val ve ško­le, tak­že jsme se tím zača­li zabý­vat. Většina lidí z mé gene­ra­ce vyrůs­ta­la s fil­mem Johna Schlesingera. Cítili jsme, že máme pří­le­ži­tost udě­lat něco úpl­ně jiné­ho.”

Jak se pono­ři­li do ven­kov­ské­ho pro­stře­dí romá­nu Thomase Hardyho, uvě­do­mi­li si, že pří­běh Bathsheby Everdenové měl šan­ci zahrát na stru­nu dneš­ní­mu pub­li­ku. Jeho nekon­venč­ní roman­ti­ka před­sta­vo­va­la ženu nere­spek­tu­jí­cí auto­ri­ty a boju­jí­cí se svě­tem, kte­rý jí hro­zí, že zni­čí její tou­hu po sebe­re­a­li­za­ci. Příběh se zdál být jako ze sou­čas­nos­ti. Lákal svou aktu­ál­nos­tí.

Reich říká: “Daleko od hlu­čí­cí­ho davu je Hardyho nej­ví­ce povzná­še­jí­cím pří­bě­hem, ačko­li se tam najdou i tra­gic­ké momen­ty. Cítili jsme, že bychom do toho moh­li vnést něco nové­ho, pro­střed­nic­tvím troj­roz­měr­né­ho ztvár­ně­ní této nád­her­né žen­ské posta­vy, jejíž dile­ma­ta jsou sou­čas­ná. Nejen, že se musí roz­hod­nout, kte­ré­ho part­ne­ra zvo­lit, ale musí se také nau­čit, jak obstát ve svě­tě, kte­ré­mu domi­nu­jí muži. Klade si za cíl, aby byla vní­má­na jako úspěš­ná oso­ba díky své­mu vlast­ní­mu při­či­ně­ní, ne pro to, za koho se pro­vdá.“

Reich a Macdonald zača­li hle­dat scé­náris­tu, kte­rý by se pono­řil do Hardyho svě­ta odliš­ných pohla­ví, tříd­ních roz­dí­lů a soci­ál­ních vzta­hů v pros­tém pro­stře­dí ven­ko­va vik­to­ri­án­ské Anglie. Oslovili pro­to uzná­va­né­ho brit­ské­ho roma­no­pis­ce a sce­náris­tu Davida Nichollse. Nicholls již úspěš­ně zadap­to­val pro BBC Hardyho Tess z rodu d’Urbervillů, kte­rou byli pro­du­cen­ti ohro­me­ni.

“Jsme vel­cí obdi­vo­va­te­lé Davidovy prá­ce a mys­le­li jsme, že jeho adap­ta­ce Tess byla fan­tas­tic­ká,” říká Macdonald.

Nicholls díky své nedáv­né zku­še­nos­ti věděl, že zadap­to­vat Hardyho neby­la pro­cház­ka růžo­vým sadem, ale pros­tě nemohl odo­lat a pus­til se do této prá­ce zno­vu. “Vždycky jsem měl pro Hardyho vel­ké romá­ny sla­bost,” pozna­me­ná­vá. “A na roz­díl od Jane Austenové nebo sester Brontëových, Hardy nebyl na fil­mo­vém plát­ně dlou­ho vidět. Připadalo mi, že bylo na čase ten­to skvě­lý pří­běh pře­hod­no­tit. Je to sice vik­to­ri­án­ský román, ale oprav­du nena­jde­te posta­vu stej­ně tem­pe­ra­ment­ní a tak tvr­do­hla­vě odhod­la­nou zůstat nezá­vis­lou, jakou je Bathsheba. Její otáz­ky si kla­de­me i dnes: Jak může žena zůstat nezá­vis­lá a sil­ná ve svě­tě, kde není doce­ně­na? Kde jí nejsou při­pi­so­vá­ny stej­né záslu­hy jako mužům.”

Když si zno­vu pře­če­tl Daleko od hlučícího davu, při­šel na nový způ­sob, jak se adap­ta­ce zhos­tit - vysta­věl vše kolem ros­tou­cí­ho přá­tel­ství mezi Bathshebou Everdenovou a tvr­dě pra­cu­jí­cím cho­va­te­lem ovcí Gabrielem Oakem (Matthias Schoenaerts). Oak jí zůstá­vá odda­ný po celou dobu jejích nešťast­ných dob­ro­druž­ství a poma­lu si pro­pra­cu­je ces­tu do její­ho tem­pe­ra­ment­ní­ho srd­ce.

“Dramatické i humor­né momen­ty ve fil­mu vychá­zí z otáz­ky, jak dosáh­nout dob­ré­ho man­žel­ství,” pozna­me­ná­vá Nicholls. “Je za tím sex, kte­rý Bathshebu při­ta­hu­je k Troyovi? Je to spo­le­čen­ské posta­ve­ní, kte­ré nachá­zí u Boldwooda? Nebo se jed­ná o vzá­jem­nou důvě­ru a přá­tel­ství, kte­ré sdí­lí s Gabrielem? Chtěl jsem, aby tato otáz­ka byla stře­dem scé­ná­ře a všech­no kolem se sou­stře­di­lo na ros­tou­cí lás­ku mezi Bathshebou a Gabrielem.“

Finální scé­nář se stal mag­ne­tem, kte­rý k pro­jek­tu při­tá­hl zdán­li­vě neprav­dě­po­dob­né­ho reži­sé­ra, Thomase Vinterberga. Vinterberg, rodák z Dánska, se ve fil­mo­vém svě­tě pro­sla­vil jako rebel, kte­rý rád ris­ku­je, a také jako jeden z původ­ních zakla­da­te­lů avant­gard­ní­ho fil­mo­vé­ho hnu­tí Dogma 95. Za svůj film Rodinná osla­va, ve kte­rém se pro­plé­ta­ly prv­ky fraš­ky a emo­ci­o­nál­ní kata­stro­fy, zís­kal mezi­ná­rod­ní uzná­ní  a cenu poro­ty na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes. Film pojed­ná­vá o mla­dém muži, kte­rý během osla­vy naro­ze­nin obvi­ní své­ho otce z nevý­slov­ných zlo­či­nů. Vinterberg také zís­kal nomi­na­ci na Oscara za sní­mek Lov. Jedná se o pro­ni­ka­vý pří­běh morál­ních dile­mat a kolek­tiv­ní hys­te­rie, kte­rou roz­pou­tá jed­na neprav­di­vá poznám­ka dítě­te v mateř­ské škol­ce a zni­čí tak pověst své­ho uči­te­le.

Proč Vinterberg - pro­slu­lý odha­lo­vá­ním slo­ži­tos­ti moder­ní­ho živo­ta - chtěl zpra­co­vat Hardyho? “Líbí se mi, když se se svý­mi pro­jek­ty oci­tám na ten­kém ledě; rád obje­vu­ji nová teri­to­ria,” při­zná­vá. “Příběh je plný úžas­ných postav a neu­stá­lých zvra­tů osu­du - a to je pří­sli­bem vel­ké­ho vyprá­vě­ní v jaké­ko­liv době,” pozna­me­ná­vá.

Hardy nemohl být ve svém lite­rár­ním sty­lu více ang­lič­těj­ší, přes­to Vinterberg podo­tý­ká, že ho jako Dána, při­ta­ho­va­lo spi­so­va­te­lo­vo zamě­ře­ní na sílu osu­du, kte­rý posou­vá lid­ské živo­ty. “Hardyho způ­sob, jak se cho­pit osu­du, je pří­mo­ča­rý. A to mi při­šlo vel­mi zají­ma­vé,” vysvět­lu­je.

O to více byl při­ta­ho­ván k Bathshebě. “Je to krás­né, zra­ni­tel­né stvo­ře­ní, kte­ré jsem si oka­mži­tě zami­lo­val. Viděl jsem ji, jako sil­nou ženu, kte­rá pře­de­šla svou dobu. Ona nepři­jí­má roz­ka­zy ostat­ních. Vstoupí do muž­ské­ho svě­ta s žen­skou sílou, což v té době neby­lo akcep­to­va­tel­né,” říká. “A přes­to byla Bathsheba záro­veň zra­ni­tel­nou ženou, kte­rá se sna­ži­la pocho­pit muže a své oko­lí. Tato dua­li­ta ji dělá tak boha­tou a při­taž­li­vou.”

“Na začát­ku se Bathsheba nedo­ká­že Oakovi oddat, ani žád­né­mu jiné­mu muži, ale díky této dlou­hé emo­ci­o­nál­ní ces­tě dosáh­ne kon­ce, po kte­rém všich­ni tou­ží­me,” pře­mí­tá.

V Macdonaldovi vyvo­lá­val Vinterbergův psy­cho­lo­gic­ký pří­stup k Hardymu nad­še­ní. “Vnáší do pří­bě­hu sku­teč­nou věro­hod­nost, ale také při­ná­ší skvost­né prv­ky dobo­vé­ho epo­su,” říká. “Chtěl nato­čit film, kte­rý by půso­bil bez­pro­střed­ně a sty­lo­vě, ale záro­veň zůstal vel­kým roman­tic­kým epo­sem. Domnívám se, že jsme tako­vou kom­bi­na­ci již dlou­hou dobu nevi­dě­li.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy9. května 2020 Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy Příběhy z viktoriánské Anglie mají své kouzlo a hrdiny, kteří se potýkají s tvrdými životními podmínkami nebo předsudky společnosti. Příběh Bathsheby Everdene zachycuje nejen její snahu o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Daleko od hučícího davu - 90%28. prosince 2015 Daleko od hučícího davu - 90% Není lepší datum pro uvedení premiéry romantického dramatu nežli 1. Máj. Prvního května 2015 měl v USA premiéru snímek dánského režiséra Thomase Vinterberga Daleko od hučícího davu. Čeští […] Posted in Filmové recenze
  • Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY “Obloha byla jasná — pozoruhodně jasná — a mihotavý třpyt všech hvězd připomínal záchvěvy jediného těla, řízené společným pulsem.” -- Thomas Hardy, Daleko od hlučícího davu […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ Ačkoli si Bathsheba Everdeenová cení své nezávislosti více než téměř čehokoliv, její život zkomplikují tři velmi odhodlaní nápadníci, kteří se ucházejí o její ruku. První návrh přichází od […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA26. června 2015 Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA Bathsheba Everdenová je výjimečným druhem statkářky ve viktoriánských časech. Poté, co nečekaně zdědí rodinnou farmu, se stane finančně i duchem nezávislou, což z ní paradoxně dělá lákavou […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu26. června 2015 Daleko od hlučícího davu “V oněch dřívějších dnech chovávala pohrdání pro dívky, jež se staly otrokyněmi prvního pohledného mladíka, který se rozhodl je pozdravit… cítila, jak si sama dostačuje.” --- Thomas […] Posted in Speciály
  • Sandman8. srpna 2022 Sandman Existuje svět, kam se lidé dostanou, jenom když zavřou oči a usnou – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman (Tom Sturridge) tam umí zhmotnit nejhorší noční můry a představy. Když Sen nečekaně […] Posted in TV Recenze
  • Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!24. února 2022 Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím! První Underworld byl celkem do pohody. Ostatní sice remcali, že je to trapný kopírák snímků Blade a Matrix, ale mně - světe, div se - se zalíbil. Ne že bych byl z něho „hotovej“ a vynášel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Underworld18. února 2022 Underworld Akční horor ze současnosti o nekončící válce mezi upíry a vlkodlaky. Jediný, celkem zbytečný, incident dokázal rozpoutat nenávistnou válku mezi těmito dvěma klany nemrtvých na několik […] Posted in Retro filmové recenze
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,88296 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58261 KB. | 10.08.2022 - 14:14:09