Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ

Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ačkoli si Bathsheba Everdeenová cení své nezá­vis­los­ti více než téměř čeho­ko­liv, její život zkom­pli­ku­jí tři vel­mi odhod­la­ní nápad­ní­ci, kte­ří se uchá­ze­jí o její ruku. První návrh při­chá­zí od stat­ká­ře Gabriela Oaka. Ale ona je pří­liš nezá­vis­lá, aby o tom uva­žo­va­la váž­ně. Oak je pra­vý ven­ko­van: robust­ní, štěd­rý, stá­lý a jak se uká­že poz­dě­ji - i trpě­li­vý. “Oak je obtíž­ná dra­ma­tic­ká posta­va,” pozna­me­ná­vá Thomas Vinterberg. “Rozhodne se pro tuto ženu. Je tu pro ni a doká­že na ni čekat, než si ho koneč­ně vybe­re. Takže není oprav­du pro­to­ty­pem aktiv­ní­ho muž­ské­ho hrdi­ny. V her­ci, kte­rý by ho ztvár­nil, jsem hle­dal pod­sta­tu Gabrielovy vro­ze­né síly a hrdos­ti.”

Tuto kva­li­tu nale­zl u bel­gic­ké­ho her­ce Matthiase Schoenaertse, kte­rý na sebe upo­zor­nil jako cho­va­tel sko­tu ve sním­ku Bullhead a pak po boku Marion Cotillard v drs­né fil­mo­vé roman­ci Jacquese Audiarda Na dřeň, za kte­rou zís­kal cenu Caesar. Zároveň ztvár­nil Erica Deedse ve sním­ku Špinavý pra­chy Michaela Roskama s Tomem Hardym a Jamesem Gandolfinim.

“Matthias je muž na úrov­ni a cítí­te v něm inte­gri­tu,” říká Vinterberg o Schoenaertsovi. “Je to skvě­lý herec, je atrak­tiv­ní a úžas­ně se s ním pra­cu­je.“

Všichni byli nad­še­ní tím, co Schoenaerts do fil­mu při­ne­sl. “Tušili jsme, že roli Gabriela bude těž­ké obsa­dit,” při­zná­vá Reich. “Potřebovali jsme najít ten sta­ro­mód­ní druh muž­nos­ti: sil­ný, tichý, s hlu­bo­ce zako­ře­ně­ným vzta­hem k pří­ro­dě, muže, kte­ré­ho bys­te moh­li vidět kosit trá­vu, obdě­lá­vat pole, sta­vět plot a pást ovce. Matthias je tím vším.”

“Je úžas­ný herec,” dodá­vá Macdonald. “Má cha­risma a doká­že Gabriela ztvár­nit jako člo­vě­ka, ke kte­ré­mu může­te vždy zajít s vaši­mi pro­blémy, a kte­rý vás nikdy nezkla­me.”

Schoenaerts se těšil na spo­lu­prá­ci s Vinterbergem. Líbila se mu reži­sé­ro­va moti­va­ce zno­vu obje­vit Hardyho a pře­pra­co­vat ho. “Zajímalo mě, proč chtěl v dneš­ní době Thomas nato­čit ten­to film,” při­zná­vá herec. “Měl vel­mi jed­no­du­chou a rozum­nou odpo­věď. Řekl ‘Myslím, že ten­to druh pří­bě­hu potře­bu­je­me prá­vě teď, pro­to­že žije­me ve vel­mi cynic­ké době. Potřebujeme pří­běh, kte­rý je o něčem jiném a navíc ten­to je tak krás­ný.’ Z jeho hla­su vyza­řo­va­la vášeň.“

Schoenaertsovi se na Oakovi rov­něž líbi­lo, že byl mužem se sil­ný­mi hod­no­ta­mi. “Gabriel je pros­tý člo­věk, je pokor­ný, pří­mo­ča­rý a upřím­ný a také jeden z nej­ví­ce loa­jál­ních a spo­leh­li­vých lidí, kte­ré bys­te moh­li ve svém živo­tě mít. V jis­tém smys­lu má vlast­nos­ti, kte­ré by chtěl mít kaž­dý, ale při­tom není tak doko­na­lý, aby půso­bil nere­ál­ně. Tento film je o vol­bách, kte­ré v živo­tě dělá­me a Gabriel se roz­hod­ne být zod­po­věd­ný a neso­bec­ký a to je na této posta­vě krás­né.“

Drsná fyzič­nost Schoenaertsova herec­ké­ho výko­nu zce­la jis­tě sved­la Carey Mulliganovou. “Matthias je skvě­lý herec, kte­rý oka­mži­tě pocho­pil pod­sta­tu Oaka,” říká. “Matthias je tak vel­ký a domi­nant­ní, ale také vel­mi jem­ný. Měl v sobě robust­nost a spo­leh­li­vost, kte­rou vidí­me u Oaka - a přes­to máte pocit, že se na vas dívá a doká­že vás pře­číst.“

Schoenaerts byl rád, že si s Mulliganovu vzá­jem­ně rozu­mě­li. “Carey dává Bathshebě něko­lik rovin s kon­trast­ní­mi aspek­ty. Tato role by byla obrov­skou výzvou pro kaž­dou hereč­ku, ale Carey našla všech­ny nuan­ce a oprav­du ji při­ved­la k živo­tu,” říká.

Gabriel je sice Bathshebinou opo­rou, ale ser­žant Troy (Tom Sturridge) je prv­ní, komu se poda­ří zís­kat její srd­ce ihned během jejich prv­ní­ho setká­ní. Plný šar­mu a licho­tek, ale také vrt­ka­vý, pri­vi­le­go­va­ný a domýš­li­vý, na chví­li sve­de Bathshebu na nespráv­nou ces­tu.

Po dlou­hém kon­kur­zu to byl Sturridge (Božská Julie, Piráti na vlnách), kte­rý vešel do kan­ce­lá­ře spo­leč­nos­ti DNA a všech­ny uhra­nul. “Musí být neu­vě­ři­tel­ně svůd­ný, vel­mi aro­gant­ní a přes­to jak­si zra­ni­tel­ný. Troyova kom­bi­na­ce je obtíž­ná, ale Tom ji sku­teč­ně zvlá­dl,” říká Vinterberg.

“Troy není jed­no­du­chá posta­va. Je samo­zřej­mě ego­tis­tic­ký a vel­mi sexy. Tom byl v této roli skvě­lý,” dodá­vá Macdonald.

Sturridge Troye zau­jal jako někdo, kdo není oprav­do­vým dare­bá­kem, ale člo­vě­kem, kte­rý se cho­vá špat­ně, pro­to­že je v zaje­tí své­ho vlast­ní­ho nála­do­vé­ho srd­ce. “Troyovo cho­vá­ní je vysvět­li­tel­né. Myslím, že jeho pří­běh je pří­bě­hem muže, kte­rý se zami­lu­je do dvou růz­ných žen (Bathsheby a Fanny) a oprav­du je milu­je obě, i když dvě­ma růz­ný­mi způ­so­by,” komen­tu­je.

Mulliganová a Sturridge jsou přá­te­lé více než deset let, tak­že spo­lu­pra­co­vat pro ně bylo snad­né. “Carey je při prá­ci tak upřím­ná, dívá­te se na ni a vidí­te oprav­do­vost,” pře­mí­tá Sturridge o jejich prv­ní spo­lu­prá­ci na fil­mo­vém plát­ně. “Tlak na ni byl obrov­ský, pro­to­že je v kaž­dé scé­ně, ale ona s tím nalo­ži­la s tako­vou noble­sou, doved­nos­tí a las­ka­vos­tí.”

“Dostat pří­le­ži­tost pra­co­vat s Tomem bylo úžas­né,” rea­gu­je Mulliganová. “Společně s Tomem jsme sdí­le­li spous­tu bláz­ni­vých nápa­dů a Thomas nás v tom povzbu­zo­val. Všechny naše scé­ny mají jis­tý druh ener­gie, pro­to­že jsou to dva lidé, kte­ří spo­lu oprav­du dob­ře fun­gu­jí v krát­ko­do­bém hori­zon­tu, ... ale uvě­do­mu­jí si, že nemo­hou udr­žet, co mají. Jsou typic­kým pří­kla­dem bles­ko­vé roman­ce.”

Bathshebin tře­tí nápad­ník je nej­ví­ce majet­ný a nabí­zí jí nej­ví­ce z hle­dis­ka dlou­ho­do­bé jis­to­ty a sta­bi­li­ty: boha­tý, ale cito­vě zakr­ně­lý stat­kář William Boldwood (Michael Sheen).

Bathsheba mu dává narych­lo a bez­myš­len­ko­vi­tě nadě­ji a on se do ní oka­mži­tě zami­lu­je. Zarputile ji začne pro­ná­sle­do­vat a sna­ží se ji zís­kat hmot­ný­mi dary.

Sheen v nedáv­né době skli­dil řadu oce­ně­ní za ztvár­ně­ní vel­mi odliš­né role, odbor­ní­ka na lid­skou sexu­a­li­tu, Williama Masterse v tele­viz­ním seri­á­lu sta­ni­ce Showtime Masters of Sex. Ještě před­tím se pro­sla­vil jako Tony Blair ve fil­mu Králov­na. “Michael je jed­ním z nej­lep­ších her­ců, kte­ré máme. Zosobňuje váž­nost, kte­rou role Boldwooda vyža­du­je,” říká Macdonald.

Vinterberg spat­řo­val v této váž­nos­ti něco dojem­né­ho. “Michael se dostá­vá do obrov­ské­ho osa­mo­ce­ní v roli Boldwooda,” pozna­me­ná­vá reži­sér. “Vždy ho vidí­te samot­né­ho ve vel­kých míst­nos­tech jeho síd­la. Jeho posta­va vyvo­lá­vá pocit smut­ku, ale Michael ji spo­ju­je s poci­tem hrdos­ti a síly, kte­ré ho děla­jí pře­svěd­či­vým. Byl v této roli úžas­ný.”

Stejně jako jeho hereč­tí kole­go­vé, Sheen byl při­ta­ho­ván čer­s­tvým pří­stu­pem k této kla­si­ce. “Z vel­ké čás­ti to byla jeho zvě­da­vost, jak bude kom­bi­na­ce Vinterberg/Hardy fun­go­vat,” říká. “Líbila se mi  před­sta­va, sle­do­vat reži­sé­ra, kte­rý doká­že být tak výmluv­ný a odha­lu­jí­cí, jak tyto vlast­nos­ti vná­ší do toho­to pří­bě­hu. Připadalo mi to vzru­šu­jí­cí.”

Když si Sheen pře­če­tl román popr­vé, byl zasa­žen pří­stup­nos­tí jeho pří­bě­hu a jeho elá­nem. “Bylo to rele­vant­ní a pře­svěd­či­vé. Bathshebiny potí­že půso­bí pře­svěd­či­vě i dnes,” říká o kni­ze. “O Hardym se čas­to říká, že je chlad­ný a tem­ný, ale ten­to pří­běh má svět­lo, stín i humor.”

Sheen popi­su­je Boldwooda jako člo­vě­ka “kte­rý je oddě­le­ný od spo­leč­nos­ti kolem nejen kvů­li jeho bohat­ství a jeho spo­le­čen­ské­mu posta­ve­ní, ale také kvů­li jeho osob­nos­ti”. Pokračuje: “Hardy nazna­ču­je, že Boldwood v mlá­dí zažil zkla­má­ní v lás­ce a pře­stal se v pří­tom­nos­ti lidí cítit jis­tě. Je sko­ro jako Občan Kane, žije ten­to vel­mi izo­lo­va­ný život na své far­mě, když mu Bathsheba vstou­pí do živo­ta.”

Mulliganová se domní­vá, že Sheen byl ide­ál­ní vol­bou pro Boldwooda. “Je to pev­ný cha­rak­ter, ale záro­veň doká­že tak bri­lant­ně zahrát pro­pad do šílen­ství,” vzpo­mí­ná. “Začíná jako muž, kte­rý se roz­ho­dl strá­vit svůj život sám, ale jakmi­le ho Bathsheba unáh­le­ně při­mě­je, aby si jí vši­ml, sta­ne se jeho jedi­ným smys­lem živo­ta a může­te sle­do­vat, jak se v jeho osob­nos­ti začí­na­jí vytvá­řet trh­li­ny, až do doby, než se zce­la zhrou­tí. Michael to vše odha­lu­je v tak doved­ném herec­kém výko­nu.”

Sheen říká, že herec­ký výkon Mulliganové je pivot­ním bodem, kolem kte­ré­ho se všech­no ostat­ní ve fil­mu točí. “Bathsheba je mimo­řád­ná posta­va. Je to sil­ná hrdin­ka, ale také vel­mi slo­ži­tá,” pozna­me­ná­vá. “Je zají­ma­vá, ale dělá mno­ho chyb. Carey ji ztě­les­ni­la jako zra­lou oso­bu. Dává jí oprav­do­vou spon­tán­nost, přes­to­že na roli pra­co­va­la vel­mi tvr­dě.”

Herecké obsa­ze­ní uza­ví­rá Juno Temple (Zloba - Králov­na černé magie), kte­rá ztvár­ni­la posta­vu Fanny Robinové, tra­gic­ky opuš­tě­né nevěs­ty, kte­rá kom­pli­ku­je Bathshebino nešťast­né man­žel­ství s Troyem. Temple při­zná­vá, že sku­teč­nou výzvou pro ni bylo nachá­zet v Troyovi zalí­be­ní upro­střed chmur­ných okol­nos­tí. “Myslím, že kdy­si byla malé radost­né stvo­ře­ní a to byl důvod, proč s ní chtěl Troy být. Dokázala mu na tvá­ři vyča­ro­vat úsměv, smá­li se spo­lu,” říká.

“Fanny je pra­vým opa­kem Bathsheby,” pozna­me­ná­vá Temple. ”Její štěs­tí pra­me­ní z její jed­no­du­chos­ti. Naopak Bathsheba je neu­vě­ři­tel­ně sil­ná a kom­pli­ko­va­ná žena, sku­teč­ná rake­ta. Jsou napros­tý­mi pro­ti­kla­dy… ale uká­že se, že při­ta­hu­jí jed­no­ho muže.”

Temple říká, že klí­čem k rov­no­vá­ze těch­to vzta­hů byl Vinterberg. “Thomas je skvě­lý reži­sér her­ců,” shr­nu­je. “Je tak napo­je­ný na emo­ce, že oka­mži­tě pozná, jest­li něco fun­gu­je či ne. Je to buď ‘doja­la jsi mě’ nebo ne. Dokázal se na pří­běh úžas­ně napo­jit a věno­val se mu na kaž­dé úrov­ni, to bylo oprav­du, oprav­du fan­tas­tic­ké.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy9. května 2020 Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy Příběhy z viktoriánské Anglie mají své kouzlo a hrdiny, kteří se potýkají s tvrdými životními podmínkami nebo předsudky společnosti. Příběh Bathsheby Everdene zachycuje nejen její snahu o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Daleko od hučícího davu - 90%28. prosince 2015 Daleko od hučícího davu - 90% Není lepší datum pro uvedení premiéry romantického dramatu nežli 1. Máj. Prvního května 2015 měl v USA premiéru snímek dánského režiséra Thomase Vinterberga Daleko od hučícího davu. Čeští […] Posted in Filmové recenze
  • Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY “Obloha byla jasná — pozoruhodně jasná — a mihotavý třpyt všech hvězd připomínal záchvěvy jediného těla, řízené společným pulsem.” -- Thomas Hardy, Daleko od hlučícího davu […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA26. června 2015 Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA Bathsheba Everdenová je výjimečným druhem statkářky ve viktoriánských časech. Poté, co nečekaně zdědí rodinnou farmu, se stane finančně i duchem nezávislou, což z ní paradoxně dělá lákavou […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU26. června 2015 Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU Producenti Andrew Macdonald a Allon Reich ze společnosti DNA Films jsou známí svými odvážnými snímky - počínaje apokalyptickým thrillerem 28 dní poté režiséra Dannyho Boylea a Oscarem […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu26. června 2015 Daleko od hlučícího davu “V oněch dřívějších dnech chovávala pohrdání pro dívky, jež se staly otrokyněmi prvního pohledného mladíka, který se rozhodl je pozdravit… cítila, jak si sama dostačuje.” --- Thomas […] Posted in Speciály
  • Sandman8. srpna 2022 Sandman Existuje svět, kam se lidé dostanou, jenom když zavřou oči a usnou – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman (Tom Sturridge) tam umí zhmotnit nejhorší noční můry a představy. Když Sen nečekaně […] Posted in TV Recenze
  • Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!24. února 2022 Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím! První Underworld byl celkem do pohody. Ostatní sice remcali, že je to trapný kopírák snímků Blade a Matrix, ale mně - světe, div se - se zalíbil. Ne že bych byl z něho „hotovej“ a vynášel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Underworld18. února 2022 Underworld Akční horor ze současnosti o nekončící válce mezi upíry a vlkodlaky. Jediný, celkem zbytečný, incident dokázal rozpoutat nenávistnou válku mezi těmito dvěma klany nemrtvých na několik […] Posted in Retro filmové recenze
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,56642 s | počet dotazů: 252 | paměť: 60016 KB. | 18.08.2022 - 15:26:20