Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY

Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obloha byla jasná — pozo­ru­hodně jasná — a miho­tavý třpyt všech hvězd připomínal záchvěvy jediného těla, řízené spo­lečným pul­sem.

-- Thomas Hardy, Daleko od hlučícího davu

Daleko od hlučícího davu před­sta­vi­lo svě­tu pro­stře­dí, kte­ré se od té doby zapsa­lo do pově­do­mí jako “Hardyho svět,” drs­ná říše kop­co­vi­tých země­děl­ských used­los­tí, kde jsou lidé a jejich pro­blémy hlu­bo­ce spja­ty s rytmy pří­ro­dy, s tepem roč­ních obdo­bí, orá­ním půdy, divo­kos­tí a zra­ni­tel­nos­tí zví­řat. Román byl dru­hým z Hardyho mno­ha pří­bě­hů ode­hrá­va­jí­cích se v semi-fiktivním ang­lic­kém hrab­ství Wessex. Hardy nazval Wessex “reál­nou zemí snů,” ale ve sku­teč­nos­ti se jas­ně podo­bal kon­tu­rám a kul­tu­ře sku­teč­né­ho hrab­ství Dorset na jiho­zá­pa­dě Anglie, kde Hardy vyrůs­tal. Známý svým zele­na­jí­cím se, zvl­ně­ným teré­nem a ovčí­mi far­ma­mi, i dnes zůstá­vá Dorset pří­kla­dem toho, co si lidé vyba­ví, když se řek­ne “brit­ský ven­kov.”

Pro Thomase Vinterberga to bylo jedi­né mís­to, kde mohl točit. “Točit na reál­né loka­ci bylo nut­nos­tí,” říká. “Tato kra­ji­na je pro posta­vy a pro pocho­pe­ní celé­ho pří­bě­hu důle­ži­tá. Museli jsme tam odjet. Bydleli jsme na mís­tech, kte­rá Hardyho inspi­ro­va­la, pozna­li jsme oko­lí a kom­plet­ně jsme se tomu­to pro­stře­dí ode­vzda­li.”

To ode­vzdá­ní oži­lo ve scé­nách, jako když Bathsheba a Gabriel dohlí­že­li na kou­pá­ní ovcí. Vinterberg zde vytvo­řil niter­ní koláž tex­tur a emo­cí. “Koupání ovcí byla jed­na jedi­ná věta ve scé­ná­ři. Ale měl jsem pocit, že to je důle­ži­tá věc,” vysvět­lu­je reži­sér. “Chtěl jsem ten­to oka­mžik pro­dlou­žit a uká­zat, že Bathsheba a Gabriel spo­lu doká­ží fun­go­vat. Je to moment abso­lut­ní­ho štěs­tí a je to druh očis­ty, kte­rá má stej­nou sym­bo­lic­kou hod­no­tu. Je to život roz­ví­je­jí­cí akt a já mám tyto dru­hy scén rád.“

Aby plně navo­dil život v Dorsetu, Vinterberg při­zval tým vizu­ál­ních uměl­ců, včet­ně kame­ra­man­ky Charlotte Bruus Christensenové, kte­rá s ním již spo­lu­pra­co­va­la na fil­mech HonSubmarino; fil­mo­vé archi­tekt­ky Kave Quinnové a na Oscara čty­ři­krát nomi­no­va­né kos­tým­ní výtvar­ni­ce Janet Pattersonové.

Christensenová a Vinterberg sdí­le­li vizu­ál­ní řeč. “S Thomasem se dob­ře zna­li,” pozna­me­ná­vá Allon Reich,” a oba mají smy­sl pro Hardyho Wessex. Charlotte je geni­ál­ní. Její zábě­ry vypa­da­jí fan­tas­tic­ky, přes­to se vždyc­ky sou­stře­di­la na posta­vy a jejich pří­běh.”

Vinterberg popi­su­je způ­sob, jakým spo­lu­pra­co­va­li: “Na natá­če­ní se s Charlotte hod­ně při­pra­vu­je­me. Mluvíme a mlu­ví­me a mlu­ví­me a pak udě­lá­me náčrt a pak mlu­ví­me a mlu­ví­me. Děláme co nej­ví­ce pří­prav, jak jen to je mož­né. Takže, když se pak zapne kame­ra, nechá­me všech­no letět.“

Jedním z prv­ních klí­čo­vých roz­hod­nu­tí bylo, že se fil­ma­ři roz­hod­li točit na film. “Všechny vel­ké dobo­vé fil­my posled­ních dese­ti let byly nato­če­ny na film,” vysvět­lu­je Macdonald, “jeho tex­tu­ra pomá­há navo­dit pocit jiné doby.”

Film pro­chá­zí všech­na čty­ři roč­ní obdo­bí a do znač­né míry se ode­hrá­vá ven­ku, tak­že poča­sí tu hrá­lo vel­kou roli. “Jednou z nej­vět­ších výzev fil­mu bylo navo­dit dojem mění­cích se roč­ních obdo­bí,” vysvět­lu­je Reich. “Můžete vytvo­řit déšť a sníh, ale nemů­že­te vytvo­řit slun­ce. Takže jsme si necha­li udě­lat mno­ho pro­gnóz a plá­no­va­li pod­le slu­neč­ných dnů!”

Filmová archi­tekt­ka Kave Quinnová říká, že vždy mys­le­la na kra­ji­nu. “Thomas chtěl vyu­žít epic­ké kva­li­ty kra­ji­ny a postav, něco ve sty­lu Doktora Živa­ga nebo 1900 s majestát­ní­mi kuli­sa­mi,” vysvět­lu­je. “Chtěl záři­vé bar­vy, kte­ré moder­ním způ­so­bem, dodá­va­jí fil­mu pocit Technicoloru. Je to svě­ží vzhled.”

Quinnová se záro­veň roz­hod­la vzkří­sit dobo­vý život a to tak auten­tic­ky, jak jen to bylo mož­né v 21. sto­le­tí, což v Dorsetu, jak sama říká, bylo jed­no­duš­ší než na vět­ši­ně jiných míst. “Velká část ven­ko­va je tu stá­le obhos­po­da­řo­vá­na far­má­ři, navíc nele­ží na pří­mé spoj­ni­ci s Londýnem, tak­že tu nee­xis­tu­jí žád­né dál­ni­ce. Dorset se od dob Hardyho pří­liš nezmě­nil. Druhou před­nos­tí Dorsetu je jeho ohro­mu­jí­cí pobře­ží. Kvalita jeho svět­la se mír­ně liší vzhle­dem k reflex­ní pova­ze vody. To při­ná­ší jiný druh vizu­ál­ní magie.”

Hodně času zabra­lo hle­dá­ní Bathshebiny far­my. Nakonec se Quinnová zami­lo­va­la do archi­tek­to­nic­ke­ho skvos­tu Mapperton House poblíž Beaminsteru ve vlast­nic­tví lor­da a lady Sandwichových. Nachází se v nedo­tče­né kra­ji­ně. Panský dům má svůj vlast­ní kos­tel, stá­je, holub­ník a nádvo­ří spo­lu s okol­ní země­děl­skou půdou a lesy, kte­ré se daly vyu­žít. “Dům byl doko­na­lý,” vzpo­mí­ná Quinnová. “Kolem měl úžas­nou kra­ji­nu. Jeho krás­né stá­je a dvůr v před­ní čás­ti domu se nám poda­ři­lo při­způ­so­bit.”

“Lidé z Dorsetu byli nesmír­ně vstříc­ní,” říká Reich. “Rekrutovali jsme mno­ho míst­ních země­děl­ců, pokrý­va­čů a růz­ných kva­li­fi­ko­va­ných lidí, kte­ří byli rádi, že si mohou nechat narůst vou­sy, oblé­ci do dobo­vých šatů a oprav­du se vžídt do doby Thomase Hardyho.”

Natáčení se také pře­mís­ti­lo do Buckinghamshire, kon­krét­ně do Claydon House, kte­rý poslou­žil jako pro­stor­ný, ale prázd­ný dům pana Boldwooda. “Claydon oprav­du dob­ře zafun­go­val jako Boldwoodův dům,” říká Quinnová. “Žije ve vel­mi kon­t­ro­lo­va­ném pro­stře­dí, kde všech­no musí být per­fekt­ní. Všechny poko­je jsou vel­ké, tak­že cítí­te jeho izo­lo­va­nost v tom­to tichém svě­tě.”

Během úprav loka­cí pro natá­če­ní se her­ci pře­mís­ti­li do Dorsetu, aby se sami pono­ři­li do vlast­ních pohl­cu­jí­cích pří­prav - včet­ně výu­ky jízdy na koni, honác­kých lek­cí a uče­ní se země­děl­ským meto­dám 19. sto­le­tí. Tom Sturridge stu­do­val šerm, zatím­co Matthias Schoenaerts a Carey Mulliganová se sna­ži­li ovlád­nout stá­do 150ti ovcí, kte­ré se obje­ví ve scé­nách spo­lu s nimi.

“Zamilovala jsem si země­děl­ské prá­ce,” při­zná­vá Mulliganová, “a líbi­lo se mi, jak jsme se dosta­li oprav­du ke vše­mu. Bylo skvě­lé nau­čit se jez­dit na koni. Koně byli úžas­ní, ačko­li tam bylo něko­lik momen­tů, kte­ré byly mír­ně děsi­vé, vždyc­ky jsme vědě­li, že jsme v bez­pe­čí. Je to skvě­lý pocit při­cvá­lat do zábě­ru a sesko­čit z koně.”

Zachytit dobo­vý život na stat­ku bylo zásad­ní pro atmo­sfé­ru, o kte­rou Vinterberg usi­lo­val.

“Zjistil jsem, že Hardyho popi­sy zví­řat a kra­ji­ny nám říka­jí mno­ho o živo­tě,” pozna­me­ná­vá. Přesto to byla pro Vinterberga lek­ce sama o sobě. “Nikdy jsem nedě­lal film, kde jsem se musel vypo­řá­dat s nafouk­lý­mi ovce­mi… a mož­ná to je ta nej­po­div­něj­ší věc, jakou jsem kdy točil. Ale bylo to důle­ži­té pro navo­ze­ní atmo­sfé­ry ven­kov­ské­ho živo­ta, kte­rý je tak zásad­ní pro posta­vu Bathsheby.”

Stejně zásad­ní byly pro Bathshebu a muže, kte­ří se sna­ží zís­kat její ruku, kos­týmy, kte­ré vytvo­ři­la Janet Pattersonová. Vinterberg se chtěl vyhnout vik­to­ri­án­ským kri­no­lí­nám, tak­že pře­su­nul děj pří­bě­hu do roku 1880, kdy se móda náh­le sta­la uhla­ze­něj­ší a pro­sa­zo­va­la moder­ní silu­e­tu - hodí se více pro ženu, kte­rá jez­dí na koni a leze po žeb­ří­ku.

Pattersonová si také pohrá­la s odstí­ny fil­mu. “Thomas měl vizi sta­ro­mód­ní­ho epo­su, ve sty­lu Technicoloru se spous­tou jas­ných, živých barev. Nechtěl dělat dal­ší hně­dý, bahni­tý, vik­to­ri­án­ský film!“ vysvět­lu­je asi­s­tent­ka kos­tým­ní návr­hář­ky Francoise Fourcadeová. “Takže jsme udě­la­li podrob­ný výzkum a zjis­ti­li jsme, že mno­ho ori­gi­nál­ních před­mě­tů z té doby ve sku­teč­nos­ti oplý­vá pře­kva­pi­vě živý­mi barva­mi, jako jsou jas­ně mod­rá a svět­le fia­lo­vá. V našem pod­vě­do­mí si před­sta­vu­je­me, že v 19. sto­le­tí pře­vlá­da­ly nud­né, šedé bar­vy, ale bylo vlast­ně plné vel­mi výraz­ných barev.”

Pokud jde o kos­týmy, kaž­dá z postav má svůj vlast­ní styl: Gabriel se někdy oblé­ká jako stat­kář a jin­dy jako otr­ha­ný námezd­ní děl­ník; Tom se obje­vu­je v čer­ve­né uni­for­mě dra­gou­na nebo jako feš­ný muž v civi­lu; zatím­co Boldwoodovy těž­ké oble­ky a vou­sy odha­lu­jí jeho nezá­jem o vzhled. Ale, samo­zřej­mě, cen­t­rem kos­tým­ní prá­ce bylo oblé­ci Bathshebu.

Její oble­če­ní bylo roz­dě­le­no do tří odliš­ných fází: do pros­té fáze, kdy byla oby­čej­nou děveč­kou na stat­ku; do živo­ta pod­ni­ka­tel­ky poté, co zdě­di­la sta­tek; a do její zra­lej­ší fáze, kdy se pro­vda­la a kdy málem ztra­ti­la svou vlast­ní identi­tu a radost ze živo­ta.

V prů­bě­hu celé­ho fil­mu Bathsheba nosí jez­dec­ký kože­ný kabá­tek. Fourcadeová dodá­vá: “Janet ji chtě­la oblé­ci do jez­dec­kých kalhot a kože­né­ho saka hned v úvo­du fil­mu, abys­te oka­mži­tě naby­li dojmu, že se nejed­ná o prů­měr­nou vik­to­ri­án­skou ženu. Ona je oprav­du radi­kál­ní, vol­no­myš­len­kář­ská. Toto kože­né sako ji pro­vá­zí celým fil­mem. Je to jako její brně­ní. Pokud bych si měla z celé­ho fil­mu Daleko od hlučícího davu pama­to­vat jeden jedi­ný obrá­zek, byla by to Carrey v jejím kože­ném jez­dec­kém kabát­ku.”

Maskérka Sian Griggová (Ex machi­na, Neopouštěj mě) říká, že i ona při­stu­po­va­la k Bathshebě jako k něko­mu, kdo pro­chá­zí trans­for­ma­cí. “Chtěla jsem, aby se zpr­vu před­sta­vi­la jako jem­ná a nevin­ná a pak se v man­žel­ství s Troyem změ­ni­la v tvr­dou a kul­ti­vo­va­nou ženu, kte­rá nako­nec zno­vu obje­vu­jí samu sebe a vra­cí se zpět do jem­něj­ší polo­hy své­ho mlá­dí. Bathshebu popr­vé potká­me jako oprav­du mla­dou a chu­dou, tak­že si nemoh­la dovo­lit nic nóbl. Její vzhled je zpr­vu vel­mi prak­tic­ký a nikdy ne nazdo­be­ný. Přesto jsme se sna­ži­li, aby vypa­da­la nád­her­ně, pro­to­že všich­ni tito muži se do ní bláz­ni­vě zami­lo­va­li!”

Vinterberg říká, že ho během vzni­ku toho­to fil­mu pohá­ně­la jed­na myš­len­ka: zůstat věr­ný Hardyho kniž­ní před­lo­ze a milost­né­mu pří­bě­hu Bathsheby a Gabriela. “Pro mě byl ten­to film pros­tě pře­vy­prá­vě­ním jed­no­ho z nej­lep­ších pří­bě­hů, kte­ré kdy byly napsá­ny… chtěl jsem před­sta­vit Hardyho poje­tí lás­ky a osu­du. Pokud se lidé pono­ří do toho­to svě­ta a do prav­di­vos­ti jeho postav, budu to pova­žo­vat za sku­teč­ný úspěch.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy9. května 2020 Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy Příběhy z viktoriánské Anglie mají své kouzlo a hrdiny, kteří se potýkají s tvrdými životními podmínkami nebo předsudky společnosti. Příběh Bathsheby Everdene zachycuje nejen její snahu o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Daleko od hučícího davu - 90%28. prosince 2015 Daleko od hučícího davu - 90% Není lepší datum pro uvedení premiéry romantického dramatu nežli 1. Máj. Prvního května 2015 měl v USA premiéru snímek dánského režiséra Thomase Vinterberga Daleko od hučícího davu. Čeští […] Posted in Filmové recenze
  • Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ Ačkoli si Bathsheba Everdeenová cení své nezávislosti více než téměř čehokoliv, její život zkomplikují tři velmi odhodlaní nápadníci, kteří se ucházejí o její ruku. První návrh přichází od […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA26. června 2015 Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA Bathsheba Everdenová je výjimečným druhem statkářky ve viktoriánských časech. Poté, co nečekaně zdědí rodinnou farmu, se stane finančně i duchem nezávislou, což z ní paradoxně dělá lákavou […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU26. června 2015 Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU Producenti Andrew Macdonald a Allon Reich ze společnosti DNA Films jsou známí svými odvážnými snímky - počínaje apokalyptickým thrillerem 28 dní poté režiséra Dannyho Boylea a Oscarem […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu26. června 2015 Daleko od hlučícího davu “V oněch dřívějších dnech chovávala pohrdání pro dívky, jež se staly otrokyněmi prvního pohledného mladíka, který se rozhodl je pozdravit… cítila, jak si sama dostačuje.” --- Thomas […] Posted in Speciály
  • Sandman8. srpna 2022 Sandman Existuje svět, kam se lidé dostanou, jenom když zavřou oči a usnou – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman (Tom Sturridge) tam umí zhmotnit nejhorší noční můry a představy. Když Sen nečekaně […] Posted in TV Recenze
  • Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!24. února 2022 Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím! První Underworld byl celkem do pohody. Ostatní sice remcali, že je to trapný kopírák snímků Blade a Matrix, ale mně - světe, div se - se zalíbil. Ne že bych byl z něho „hotovej“ a vynášel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Underworld18. února 2022 Underworld Akční horor ze současnosti o nekončící válce mezi upíry a vlkodlaky. Jediný, celkem zbytečný, incident dokázal rozpoutat nenávistnou válku mezi těmito dvěma klany nemrtvých na několik […] Posted in Retro filmové recenze
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,33695 s | počet dotazů: 238 | paměť: 58366 KB. | 11.08.2022 - 13:20:22