Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy

Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy

Daleko1
Daleko1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběhy z vik­to­ri­án­ské Anglie mají své kouz­lo a hrdi­ny, kte­ří se potý­ka­jí s tvr­dý­mi život­ní­mi pod­mín­ka­mi nebo před­sud­ky spo­leč­nos­ti. Příběh Bathsheby Everdene zachy­cu­je nejen její sna­hu o sebe­vy­já­d­ře­ní a pro­sa­ze­ní vlast­ní vůle, ale také osu­dy něko­li­ka jejich obdi­vo­va­te­lů a nápad­ní­ků. To všech­no je zaba­le­né v roman­tic­ké deko­ra­ci ang­lic­ké­ho ven­ko­va.

Daleko1Kniha Thomase Hardyho Daleko od hlu­čí­cí­ho davu vyšla popr­vé v roce 1874, kdy se ženám moh­lo o eman­ci­pa­ci jen zdát. Bathsheba je hrdin­ka výrazná, kte­rá se nebo­jí říkat své názo­ry a umí si pora­dit i v roli far­mář­ky z Weatherbury. Také se roz­ho­du­je samo­stat­ně doká­že

zastat prá­ci, kte­ré nejsou urče­né prá­vě ženám. Pravda je, že má k ruce šikov­né­ho ovčá­ka Gabriela Oaka, kte­rý si pora­dí s kaž­dým pro­blé­mem. S far­mou by to ješ­tě šlo, ale s vlast­ní­mi city si Bathsheba nějak pora­dit neda­ří. Má něko­lik obdi­vo­va­te­lů a je těž­ké si dob­ře vybrat. Bohatý William Boldwood by jí na rukou nosil, ser­žant Troy je plný emo­cí a trpě­li­vý Gabriel se nerad ztra­p­ňu­je. Tahle tro­ji­ce nápad­ní­ků má svůj vlast­ní před­sta­vy o budou­cím živo­tě. Jejich setká­ní s Bathshebou je pro všech­ny osu­do­vé.

Daleko2Příběh sil­né hrdin­ky a tro­ji­ce pova­ho­vě roz­díl­ných nápad­ní­ků zlá­kal scé­náris­tu Davida Nichollsona, kte­rý si vik­to­ri­án­ské obdo­bí osa­hal už při tvor­bě scé­ná­ře fil­mu Nadějné vyhlíd­ky pod­le romá­nu Charlese Dickense. Romantika je stá­le žáda­ný arti­kl a proč to opět nezku­sit.

Dánský reži­sér Thomas Vinterberg se roz­ho­dl roman­tic­ký nádech nepo­tla­čo­vat a nechal her­ce hrát bez hlub­ší cito­vé inves­ti­ce. Proto jsou osla­be­né účin­ky i sku­teč­ně smut­ných a dra­ma­tic­kých scén. Film vzni­kl v ame­ric­ké pro­duk­ci s mezi­ná­rod­ním herec­kým obsa­ze­ním. Hlavní roli před­sta­vu­je Carey Mulligan, kte­rá má sice vel­kou sna­hu před­vá­dět hrdou a roz­hod­nou pova­hu své posta­vy, ale vypa­dá víc jako potvo­ra, kte­rá si neu­mí při­znat chy­bu. To ješ­tě pod­tr­hu­je fakt, že její Bathsheba je stá­le pěk­ně upra­ve­ná a emo­ce dáv­ku­je jen po malých dáv­kách. Podobně plo­še půso­bí i posta­va stár­nou­cí­ho Boldwooda v podá­ní Michaela Sheena.

Daleko3Díky výbě­ru kon­trast­ních herec­kých typů dvou mla­dých nápad­ní­ků hlav­ní hrdin­ky se koneč­ně ve fil­mu něco děje. Především je Tom Sturridge, kte­rý v roli ser­žan­ta Troye roz­žha­ví sdr­ce Bathsheby. Vrhá kolem sebe pro­ni­ka­vé pohle­dy a ráz­ný­mi pohy­by plných ener­gie spě­je ke kon­flik­tům a nebla­hé­mu kon­ci. Ve scé­nách s Carey Mulliganovou je znát jeho herec­ká nebo­jác­nost a budou­cí poten­ci­ál. To Matthias Schoenaerts pone­chá­vá své posta­vě Gabriela Oaka  nesmě­lou uza­vře­nost a tajem­nost. Při prá­ci však půso­bí sebe­jis­tě a svůj chlad­ný odstup si pone­chá­vá jen na setká­ní s hlav­ní hrdin­kou.

Gabrielova změ­na z uza­vře­né­ho pra­can­ta v sebe­jis­té­ho chla­pá­ka bez před­sud­ků je uvě­ři­tel­ná. Myslím si, že pří­běh Bathsheby Everdene je dob­ře dra­ma­tic­ky vygra­do­ván a fil­mo­vé zpra­co­vá­ní dostá­vá „ šťá­vu“ pře­de­vším ve své dru­hé polo­vi­ně, kdy se roze­hrá­va­jí všech­ny hlav­ní muž­ské posta­vy a jejich vzá­jem­né vzta­hy.

Romantickou deko­ra­ci pří­bě­hu vytvá­ří dlou­hé zábě­ry na kra­ji­nu s pas­t­vi­na­mi, na moř­ské pobře­ží i na západ slun­ce. Je to pěk­né, ale jako by se lis­to­va­lo ve sta­ré kni­ze. Ostatně, tak vyzní­vá celý roman­tic­ký pří­běh.


Foto: Fox Searchlight Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Daleko od hučícího davu - 90%28. prosince 2015 Daleko od hučícího davu - 90% Není lepší datum pro uvedení premiéry romantického dramatu nežli 1. Máj. Prvního května 2015 měl v USA premiéru snímek dánského režiséra Thomase Vinterberga Daleko od hučícího davu. Čeští […] Posted in Filmové recenze
  • Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY “Obloha byla jasná — pozoruhodně jasná — a mihotavý třpyt všech hvězd připomínal záchvěvy jediného těla, řízené společným pulsem.” -- Thomas Hardy, Daleko od hlučícího davu […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ Ačkoli si Bathsheba Everdeenová cení své nezávislosti více než téměř čehokoliv, její život zkomplikují tři velmi odhodlaní nápadníci, kteří se ucházejí o její ruku. První návrh přichází od […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA26. června 2015 Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA Bathsheba Everdenová je výjimečným druhem statkářky ve viktoriánských časech. Poté, co nečekaně zdědí rodinnou farmu, se stane finančně i duchem nezávislou, což z ní paradoxně dělá lákavou […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU26. června 2015 Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU Producenti Andrew Macdonald a Allon Reich ze společnosti DNA Films jsou známí svými odvážnými snímky - počínaje apokalyptickým thrillerem 28 dní poté režiséra Dannyho Boylea a Oscarem […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu26. června 2015 Daleko od hlučícího davu “V oněch dřívějších dnech chovávala pohrdání pro dívky, jež se staly otrokyněmi prvního pohledného mladíka, který se rozhodl je pozdravit… cítila, jak si sama dostačuje.” --- Thomas […] Posted in Speciály
  • Sandman8. srpna 2022 Sandman Existuje svět, kam se lidé dostanou, jenom když zavřou oči a usnou – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman (Tom Sturridge) tam umí zhmotnit nejhorší noční můry a představy. Když Sen nečekaně […] Posted in TV Recenze
  • Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!24. února 2022 Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím! První Underworld byl celkem do pohody. Ostatní sice remcali, že je to trapný kopírák snímků Blade a Matrix, ale mně - světe, div se - se zalíbil. Ne že bych byl z něho „hotovej“ a vynášel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Underworld18. února 2022 Underworld Akční horor ze současnosti o nekončící válce mezi upíry a vlkodlaky. Jediný, celkem zbytečný, incident dokázal rozpoutat nenávistnou válku mezi těmito dvěma klany nemrtvých na několik […] Posted in Retro filmové recenze
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,63544 s | počet dotazů: 237 | paměť: 58245 KB. | 11.08.2022 - 14:14:36