Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA

Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bathsheba Everdenová je výji­meč­ným dru­hem stat­kář­ky ve vik­to­ri­án­ských časech. Poté, co neče­ka­ně zdě­dí rodin­nou far­mu, se sta­ne finanč­ně i duchem nezá­vis­lou, což z ní para­dox­ně dělá láka­vou par­tii pro to, čemu se sna­ží vyhnout - man­žel­ství.

Scenárista David Nicholls popi­su­je jedi­neč­nost této posta­vy: “Bathsheba je jed­nou z nej­vět­ších postav v lite­ra­tu­ře. Ve své době měla šoko­vat a pro­vo­ko­vat čte­ná­ře. Jedná se o ženu, kte­rá dove­de být nála­do­vá, sobec­ká a domýš­li­vá, ale také neu­vě­ři­tel­ně sil­ná, atrak­tiv­ní a fas­ci­nu­jí­cí. Je to posta­va, kte­rá doká­že zastí­nit mno­ho žen­ských hrdi­nek v lite­ra­tu­ře a fil­mu, od Scarlett O’Hary dál.“

Filmaři byli nad­še­ni, že se jim do role poda­ři­lo obsa­dit jejich prv­ní herec­kou vol­bu: Carey Mulliganovou, kte­rá již dří­ve spo­lu­pra­co­va­la s pro­du­cen­ty Macdonaldem a Reichem na sním­ku spo­leč­nos­ti Fox Searchlight Neopouštěj mě. Mulliganová zís­ka­la nomi­na­ci na Oscara za sní­mek Škola živo­ta a je ceně­ná pro růz­no­ro­dost své prá­ce v tako­vých fil­mech jako Stud, Drive a Velký Gatsby.

“Carey je jed­nou z nej­vět­ších brit­ských here­ček své gene­ra­ce,” říká Macdonald. “Probudí emo­ce a věro­hod­nost v kaž­dé posta­vě, kte­rou ztvár­ní.”

“Všichni jsme se shod­li, že je pro tuto roli ide­ál­ní. Carey je cha­me­le­on. Vžije se do svých postav, do kaž­dič­ké­ho póru jejich kůže,” dodá­vá Reich.

Podle Vinterberga se jí poda­ři­lo ztvár­nit duši této ženy, kte­rá před­běh­la svou dobu. “Teď je pro mě téměř nemož­né oddě­lit Carey Mulliganovou od Bathsheby Everdenové,” říká reži­sér. “Carey je Bathsheba - kom­bi­na­ce neob­lom­né, inte­li­gent­ní ženy a krás­né kvě­ti­ny, kte­rou je někdy tře­ba ovlád­nout. Je v této roli oprav­do­vá. Je neu­vě­ři­tel­ně vní­ma­vá a při­šla s vět­ší zna­los­tí toho­to romá­nu než já. V našem pohle­du na Bathshebu jsme se shod­li, což ved­lo ke skvě­lé spo­lu­prá­ci.“

Mulliganovou oka­mži­tě zau­ja­la dosti neprav­dě­po­dob­ná kom­bi­na­ce Vinterberg/Hardy. “Představa, že Thomas bude točit ten­to film, byla tak jiná a vzru­šu­jí­cí. Byla jsem zvě­da­vá, jak s tím nalo­ží,” říká hereč­ka. “Po našem prv­ním setká­ní jsem odchá­ze­la s vědo­mím, že to bude můj dal­ší film, i když to bylo ješ­tě dal­ších deset měsí­ců, než jsme vlast­ně zača­li točit.”

I když Mulliganová v momen­tě, kdy ji oslo­vi­li, kni­hu ješ­tě nečet­la, sta­la se brzy jejím vel­kým fanouš­kem a vzá­pě­tí ji nosi­la kaž­dý den opo­znám­ko­va­nou na natá­če­ní. “Když jsem dosta­la do ruky scé­nář, nemoh­la jsem uvě­řit, že jsem kni­hu nikdy před­tím nečet­la. A pak, když jsem si ji pře­čet­la, bylo to troj­ná­sob­ně vzru­šu­jí­cí. Měla jsem obrov­ské štěs­tí, že jsem se moh­la odka­zo­vat na ten­to úžas­ný zdro­jo­vý mate­ri­ál,” vysvět­lu­je. “Spolu s Thomasem jsme se do kni­hy díva­li kaž­dý den. Pokaždé, když jsme pra­co­va­li na urči­té scé­ně, tak jsme v ní hle­da­li, co nám moh­la nabíd­nout. Často se tam našly jen drob­né zmín­ky nebo popi­sy, kte­ré nám poskyt­ly doko­na­lou inspi­ra­ci.“

“V kni­ze se najde jed­na fan­tas­tic­ká cha­rak­te­ris­ti­ka, ve kte­ré Hardy popi­su­je Batshebu ‘je plná vzru­še­ní, je divo­ká a upřím­ná jako den’. Považovala jsem ji za doce­la dob­rý výcho­zí bod,” vzpo­mí­ná. “Myslím, že to je někdo, kdo má více revo­luč­ní názo­ry než vět­ši­na žen té doby. Má své vlast­ní ambi­ce, kte­ré nejsou vázá­ny na něko­ho jiné­ho a stá­le více a více se dostá­vá do roz­po­ru - nako­lik bude nut­né se při­způ­so­bit?”

Mulliganová spat­ři­la svět­lo v trh­li­nách Bathshebiny obran­né mas­ky. “Je někým, kdo dělá váž­né chy­by, ale nikdy není faleš­ná,” podo­tý­ká. “Viděla jsem ji jako ženu, kte­rá žije pod­le svých instink­tů, což může být nebez­peč­né - její nedo­stat­ky a pří­mo­ča­rost mě veli­ce zau­ja­ly. V romá­nu se kaž­dý druh její­ho poci­tu pro­je­vu­je zčer­ve­ná­ním jejích tvá­ří. Existuje tolik krás­ných momen­tů vykres­lu­jí­cích, jak nedo­ká­že nic skrýt. To ji dělá krás­nou a tuto rovi­nu jsem v ní chtě­la obje­vo­vat.”

Mulliganová byla také uchvá­ce­na Bathshebinou ros­tou­cí lás­kou ke Gabrielovi. Počáteční pře­kva­pi­vá kom­bi­na­ce přá­tel­ství a zdr­žen­li­vos­ti Bathshebu poz­dě­ji ovlád­ne způ­so­bem, jaký neče­ka­la. “Myslím, že Gabriel je jedi­ný člo­věk v jejím živo­tě, kte­rý jí doká­že nasta­vit zrca­dlo a být k ní zce­la upřím­ný. Jsem ráda, že si nako­nec uvě­do­mí, že jsou jejich přá­tel­ství a při­ro­ze­ná inti­mi­ta, kte­rou sdí­lí, něčím, na čem mohou sta­vět dál.“

V prů­bě­hu natá­če­ní byla Mulliganová inspi­ro­vá­na tím, co jí nabí­zel Vinterberg. “Thomas je pří­mý a bez­pro­střed­ní, říká přes­ně to, co má na mys­li. Je to roman­tik. Byl oprav­du doja­tý milost­ným pří­bě­hem toho­to fil­mu a zce­la ho při­jal… a já jsem jím byla uchvá­ce­na spo­lu s ním.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy9. května 2020 Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy Příběhy z viktoriánské Anglie mají své kouzlo a hrdiny, kteří se potýkají s tvrdými životními podmínkami nebo předsudky společnosti. Příběh Bathsheby Everdene zachycuje nejen její snahu o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Daleko od hučícího davu - 90%28. prosince 2015 Daleko od hučícího davu - 90% Není lepší datum pro uvedení premiéry romantického dramatu nežli 1. Máj. Prvního května 2015 měl v USA premiéru snímek dánského režiséra Thomase Vinterberga Daleko od hučícího davu. Čeští […] Posted in Filmové recenze
  • Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY “Obloha byla jasná — pozoruhodně jasná — a mihotavý třpyt všech hvězd připomínal záchvěvy jediného těla, řízené společným pulsem.” -- Thomas Hardy, Daleko od hlučícího davu […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ Ačkoli si Bathsheba Everdeenová cení své nezávislosti více než téměř čehokoliv, její život zkomplikují tři velmi odhodlaní nápadníci, kteří se ucházejí o její ruku. První návrh přichází od […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU26. června 2015 Daleko od hlučícího davu - ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU Producenti Andrew Macdonald a Allon Reich ze společnosti DNA Films jsou známí svými odvážnými snímky - počínaje apokalyptickým thrillerem 28 dní poté režiséra Dannyho Boylea a Oscarem […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu26. června 2015 Daleko od hlučícího davu “V oněch dřívějších dnech chovávala pohrdání pro dívky, jež se staly otrokyněmi prvního pohledného mladíka, který se rozhodl je pozdravit… cítila, jak si sama dostačuje.” --- Thomas […] Posted in Speciály
  • Sandman8. srpna 2022 Sandman Existuje svět, kam se lidé dostanou, jenom když zavřou oči a usnou – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman (Tom Sturridge) tam umí zhmotnit nejhorší noční můry a představy. Když Sen nečekaně […] Posted in TV Recenze
  • Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!24. února 2022 Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím! První Underworld byl celkem do pohody. Ostatní sice remcali, že je to trapný kopírák snímků Blade a Matrix, ale mně - světe, div se - se zalíbil. Ne že bych byl z něho „hotovej“ a vynášel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Underworld18. února 2022 Underworld Akční horor ze současnosti o nekončící válce mezi upíry a vlkodlaky. Jediný, celkem zbytečný, incident dokázal rozpoutat nenávistnou válku mezi těmito dvěma klany nemrtvých na několik […] Posted in Retro filmové recenze
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76911 s | počet dotazů: 237 | paměť: 58310 KB. | 15.08.2022 - 08:51:24