Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Daleko do nebe

Daleko do nebe

Manželství Cathy a Franka vypa­dá ide­ál­ně. Úspěšný man­žel, pohled­ná a peč­li­vá man­žel­ka. Dcera a syn, poho­dl­ný rodin­ný domek se zahra­dou. Dvě auta. Zkrátka spo­ko­je­ná rodin­ka 50. let.

Cathy (Julianne Moore) a Frank (Denis Quaid) se oslo­vu­jí výhrad­ně dra­há a dra­hý, o Cathy se zají­ma­jí míst­ní novi­ny jako o man­žel­ku pra­cov­ně úspěš­né­ho muže a záro­veň ženu spo­le­čen­sky čin­nou. Vše jak z rekla­my na kuchyň­ské spo­tře­bi­če se schop­nou a spo­ko­je­nou hos­po­dyň­kou v hlav­ní roli. Nic však netr­vá věč­ně a film o spo­ko­je­ném man­žel­ství by dlou­ho neba­vil. Onou klí­čo­vou záplet­kou, kte­rá zce­la změ­ní život hlav­ních hrdi­nů, je v Daleko do nebe man­že­lo­va nevě­ra.

A to ne leda­ja­ká. Ukáže se, že Frank je gay. Na nalé­há­ní Cathy se Frank podro­bí „léč­bě“ a zdá se, že chce s tou­to i pro sebe novou sku­teč­nos­tí bojo­vat. Na homose­xu­a­li­tu se v 50. letech pohlí­že­lo jako na nemoc, kte­rou je tře­ba léčit. Na Franka však samo­zřej­mě neza­bra­la…

Cathy i přes své pocho­pe­ní a ocho­tu man­že­lo­vi pomo­ci a zachrá­nit man­žel­ství zůstá­vá sama. Aby situ­a­ce byla ješ­tě kom­pli­ko­va­něj­ší, řeší svou samo­tu přá­tel­stvím se svým zahrad­ní­kem Raymondem (Dennis Haysbert). S čer­no­chem, kte­rý to měl ve spo­leč­nos­ti snad ješ­tě hor­ší než gay­o­vé. Cathy se tak dostá­vá mezi dva mlýn­ské kame­ny, homose­xu­a­li­tu a čer­no­chy, kte­ré ji zce­la pře­vál­cu­jí její dosa­vad­ní spo­ko­je­ný život.

Milovníkům 50. let se bude film líbit pro doko­na­lé vyob­ra­ze­ní té doby. Obrovská, nefo­rem­ná auta, nače­sa­né a úsluž­né ženuš­ky se širo­kán­ský­mi suk­ně­mi. Vše krás­ně barev­né a upra­ve­né. Pod tím­to pozlát­kem se však skrý­va­jí před­sud­ky a kle­ve­ty, kte­ré vedou ke zni­če­ní jaké­ko­li nadě­je mla­dé mat­ky. I její nej­lep­ší pří­tel­ky­ně se od Cathy pod vli­vem spo­le­čen­ských kon­ven­cí odvrá­tí.

Na fil­mu je také sym­pa­tic­ké, že se drží své v pod­sta­tě pesi­mis­tic­ké noty až do úpl­né­ho kon­ce, a tudíž vás roz­hod­ně neče­ká vyšrou­bo­va­ný hap­py end. Poměrně reál­ně zob­ra­zu­je, jak se člo­vě­ku během pár měsí­ců může život obrá­tit úpl­ně naru­by. Je vhod­né ješ­tě dodat, že film zís­kal celou řadu oce­ně­ní a nomi­na­cí a kro­mě jiných byla Julianne Moore za roli Cathy nomi­no­vá­na na Oscara.

O filmu:

Rok: 2002
Režie: Todd Haynes
V hlav­ních rolích: Julianne Moore, Denis Quaid, Dennis Haysbert
Délka: 107 minut


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69769 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55445 KB. | 16.05.2022 - 17:18:22