Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Knihovnička > Dalajlamova kočka a čtyři tlapky duchovního úspěchu

Dalajlamova kočka a čtyři tlapky duchovního úspěchu

IMG 20200803 125536
IMG 20200803 125536

Kočičí dra­ma­ta. Myšlenky. Lidská dra­ma­ta. Myšlenky. Radost, pocho­pe­ní, pro­cí­tě­ní živo­ta a jeho smys­lu i ve chví­lích, kdy to úpl­ně radost­né není. Další ze série Dalajlamových koček je asi nej­o­te­vře­něj­ší smě­rem ven, k všed­ní­mu živo­tu. Zároveň si však zacho­vá­vá tu svou typic­kou budd­his­tic­kou vůni same­to­vé­ho pol­štá­ře dalaj­la­mo­vy koč­ky, kte­rá se zno­vu podě­lí o své dojmy z koči­čí­ho živo­ta.

S rados­tí v očích a mys­li si pře­čtě­te celou kníž­ku. Ale pak si ji klid­ně nech­te a lis­tuj­te náhod­ně. Čtěte kou­síč­ky, jed­not­li­vé kapi­to­ly. Je to jako vra­cet se k bon­bon­kům, o kte­rých už sice víte, jak chut­na­jí, ale ony vás pře­kva­pí. Tím, že se zno­vu rozvo­ní a s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí obje­ví­te i nový odstín jejich pří­chu­tě.

Bavilo mi si s tou­to kni­hou hrát.

IMG 20200803 125536
IMG 20200803 125536

Číst ji spo­řá­da­ně, i napros­to neu­spo­řá­da­ně…

Ten klid­ný, moud­rý, pře­mýš­li­vý a las­ka­vý život, kte­rý dalaj­la­mo­va kočka vede – ten voní celou kni­hou, kaž­dou strán­kou a doslo­va napl­ní i buň­ky čte­ná­řo­vy.

Procházet se živo­tem jak kočka a vidět lidi…

A cítit jejich sta­ros­ti a cítit las­ka­vost dalaj­la­mo­vu, kte­rá s pat­řič­ným nad­hle­dem uka­zu­je, jak ve své pod­sta­tě život je jed­no­du­chý. Vnímala jsem čas­to roz­por mezi tíhou bytí a rela­tiv­ní leh­kos­tí (leč záro­veň nesku­teč­nou zod­po­věd­nos­tí) pro­ta­go­nis­tů jed­not­li­vých pří­bě­hů, ale ta směs oby­čej­né všed­nos­ti a svá­teč­ní sva­tos­ti byla úžas­ná. Jako když si uva­ří­te šálek zele­né­ho nesmír­ně dra­hé­ho a vzác­né­ho čaje a vychut­ná­vá­te si ho při pohle­du na vám zná­mý a důvěr­ný domov, výhled z okna, v situ­a­ci tak oby­čej­né, jak jen oby­čej­ná může být.

Je to jako vnést do šedé­ho žití kou­sek svět­la. Které někdy uká­že kudy dál, někdy jen naťuk­ne myš­len­ko­vé pocho­dy, po kte­rých bychom se měli dát a ješ­tě ke své­mu vlast­ní­mu šál­ku zele­né­ho čaje uzrát. Nesmírně milé a pří­vě­ti­vé čte­ní, kte­ré pohl­tí lid­skou duši do poci­tu domo­va, rados­ti, čiré rados­ti, kte­rá  se jen těž­ko popi­su­je.

A nyní vše nahlí­žím bez očí milov­ní­ka koček, tohle je tako­vý vše­o­bec­ný dojem. Nevím, jest­li to byl záměr, ale když porov­nám Čtyři tlap­ky s Psem Jejího Veličenstva, tak ten psí pohled byl tako­vý vese­lej­ší, hra­věj­ší, měla jsem celou dobu pocit, že pes, i když pozor­ně poslou­chá a řeší v pod­sta­tě podob­ný prin­cip pří­bě­ho­vé linie, tak kdy­by chtěl, kaž­dou chví­li může radost­ně odběh­nout jinam a pros­tě být zase psem. Z toho koči­čí­ho pohle­du je cítit vět­ší klid, snad i zvlášt­ní zod­po­věd­nost duše. Kdoví, jest­li je to jen můj pocit, nebo to autor sku­teč­ně tak­to zamýš­lel.

Když pes ode­jde ze scé­ny, jde za rados­tí? Když kočka ode­jde ze scé­ny, jde za klid­nou moud­ros­tí a svým vlast­ním tajem­stvím?

Kromě pří­bě­hů, kte­ré jsou sku­teč­ně vel­kou lahůd­kou, se nám mohou myš­len­ky roz­le­tět i těmi­to smě­ry a věř­te mi, že nako­nec mož­ná skon­čí­te u toho šál­ku zele­né­ho čaje a bude­te si přát být koč­kou Jeho sva­tos­ti.

A mys­lím, že pár novi­nek můžu pro­zra­dit…

„Nevěřila jsem vlast­ním očím! Pod stán­kem pana Patela u brá­ny nam­gyal­ské­ho kláš­te­ra, na tom­též mís­tě, kde jsem ho kdy­si spat­ři­la z para­pe­tu okna v prv­ním pat­ře, byl ten nej­ú­žas­něj­ší mou­ro­va­tý kocour v Dharamsale.

Je to oprav­du on? Mambo, otec mých koťat?  Přenádherný, sval­na­tý divo­ký kocour, kte­rý se v mém živo­tě tak zne­na­dá­ní obje­vil, ješ­tě když jsem byla nezku­še­ná mla­dič­ká měst­ská kočka – aby pak opět neče­ka­ně zmi­zel?“

Tak vida, bude tu nejen lid­ské dra­ma…

O auto­ro­vi:

David Michie se naro­dil v Zimbabwe, stu­do­val v Jižní Africe,  žil v Londýně a nyní byd­lí s rodi­nou v aus­tral­ském Perthu. Řadu let sezna­mu­je čte­ná­ře s tím, jak se v uspě­cha­ném svě­tě budd­his­tic­ky uklid­nit. Jeho série o Dalajlamově koč­ce skli­di­la úspěch na celém svě­tě a i u nás všech­ny jeho kni­hy postup­ně vychá­zí. Na strán­kách www.davidmichie.com se o něm může­te dozvě­dět víc aktu­a­lit.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2020, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Seveřan – královská koruna a dědictví msty20. června 2022 Seveřan – královská koruna a dědictví msty Seveřan patřil mezi hodně očekávané filmy roku 2022. Režisér Robert Eggers totiž v roce 2015 poměrně zabodoval atmosférickým hororem Čarodějnice, kde filmovým divákům představil Anyu […] Posted in Filmové recenze
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • Dnes v noci v lese nikdo nespí – slasher po polsku19. června 2022 Dnes v noci v lese nikdo nespí – slasher po polsku Hororový subžánr s označením slasher je v kinematografii nejvíce zastoupen americkou produkcí. O to to víc je osvěžující, když se na tohle hřiště vydají třeba evropští tvůrci. Filmfanatic […] Posted in Filmové recenze
  • Dvojník – odvaha čelit zrcadlu19. června 2022 Dvojník – odvaha čelit zrcadlu Finská kinematografie je ve stínu svých severských sousedů. Pro Filmfanatica přesto není polem neoraným, protože třeba v r. 2017 jsem neminul povedený thriller Uspávač. Když jsem tedy […] Posted in Filmové recenze
  • Top Gun: Maverick – nejlepší filmový návrat za posledních 30 let!30. května 2022 Top Gun: Maverick – nejlepší filmový návrat za posledních 30 let! Nebýt covidu, mohl Filmfanatic tuhle oslavnou recenzi napsat už před dvěma roky. Nicméně nakonec jsme se dočkali v roce 2022. Od premiéry prvního Top Gunu tedy uplynulo neuvěřitelných 36 […] Posted in Filmové recenze
  • Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy16. května 2022 Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy Filmfanatic neváhá jít s kůží na trh. Proto bez mučení přiznávám, že Blade Runner sice ctím coby klasiku sci-fi žánru (především kvůli naprosto nestárnoucím trikům), ale jinak mě ten film […] Posted in Filmové recenze
  • Temný dům – mytologie sebevraždy16. května 2022 Temný dům – mytologie sebevraždy Možná to nevypadá, ale Filmfanatic má rád horory. Tedy kvalitní horory. Což nejspíš dává odpověď na otázku, proč jich ve svých recenzích nemám více. Je to žánr, který byl u nás […] Posted in Filmové recenze
  • Ať žije Bělorusko! – totalita bez českého cukru12. května 2022 Ať žije Bělorusko! – totalita bez českého cukru Filmfanatic prohlubuje penetraci polské kinematografie, i když tentokráte si odskočíme až do současného Běloruska. Právě o neutěšeném životu v něm vypráví snímek, který je inspirován […] Posted in Filmové recenze
  • Štvanice – krvavé polské lesy9. května 2022 Štvanice – krvavé polské lesy Poláci ve svých filmech velmi rádi reflektují druhou světovou válku. Naposledy to Filmfanatic komentoval v jejich Kurýrovi ​​a i dnes se podíváme do pozadí polského odboje. Tentokráte však […] Posted in Filmové recenze
  • Kazň – mlčení sovětských jehňátek9. května 2022 Kazň – mlčení sovětských jehňátek V Sovětském svazu sérioví vrazi neexistovali. Oficiálně. Takže ve skutečnosti existovali, ale režim to popíral. Problém tím byl vyřešen a socialismus šel dál vstříc světlým zítřkům, až v […] Posted in Filmové recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,64442 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56667 KB. | 03.07.2022 - 11:50:43