Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ďábel v těle

Ďábel v těle

dabel1
dabel1

Tak je tu moje dal­ší recen­ze, ten­to­krát na horor Ďábel v těle (The Devil Inside). Tento horor láká opět na hand-cam styl toče­ní, tedy to samé jako u Paranormal Activity, což v pří­pa­dě horo­ru o démo­nech nabí­rá na uvě­ři­tel­nos­ti..., tedy pokud se nám před kame­rou nezje­vu­jí úpl­ně totál­ní koko­ti­ny. Bude ten­to horor jeden z těch lep­ších, nebo nao­pak? Pro celou recen­zi klik­ni na celý člá­nek!
OFICIÁLNÍ TEXT DISTRIBUTORA
Isabella (Fernanda Andrade) má trau­ma. Z její mat­ky se před něko­li­ka lety tři lidé poku­si­li v ama­tér­ských pod­mín­kách vymést ďáb­la a ona (nebo zlá bytost v ní) je bru­tál­ně při­pra­vi­la o život. Jako mimo­řád­ně těž­ký pří­pad byla ze Spojených stá­tů pře­ve­ze­na do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny v Římě, kde od té doby živo­ří v neu­stá­lém utlu­me­ní seda­ti­vy. Isabella se roz­hod­ne vyře­šit tra­gic­kou kapi­to­lu v rodin­né his­to­rii a v dopro­vo­du kame­ra­ma­na se za mat­kou vydá, aby zjis­ti­la, co se teh­dy doo­prav­dy sta­lo. První setká­ní po letech ale její trau­ma ješ­tě víc pro­hlou­bí. Matka je oči­vid­ně nepří­čet­ná a nepo­zná­vá ji, a pro­to se Isabella roz­hod­ne pro­nik­nout do tajů exor­cis­mu, aby ji a také sebe zachrá­ni­la. Seznámí se se dvě­ma kně­zi, kte­ří navště­vu­jí před­náš­ky na vati­kán­ské cír­kev­ní ško­le, jež se tomu­to tem­né­mu obo­ru věnu­je. Ti se jí roz­hod­nou pomo­ci a díky tomu se ocit­nou v před­po­ko­ji míst, kde se dějí věci tak kru­té, že se jim lid­ský mozek zdrá­há uvě­řit. Oni dosta­nou šan­ci vyzkou­šet si je na vlast­ní kůži.

MŮJ NÁZOR
U horo­ru, jako je ten­to se recen­ze píšou nej­lé­pe - vždyc­ky je ten film cel­ko­vě prů­měr­ný, chví­le­ma se vám líbí a chví­le­ma je to buď­to děs­ná <->vina nebo se vám chce blejt. Jop, to přes­ně je horor Ďábel v těle. Ikdyž jsem viděl trai­ler, vůbec jsem neza­re­gis­tro­val, že se film točil v Říme, což mě tedy cel­kem pře­kva­pi­lo. Děj fil­mu se točí oko­lo pro­kle­té mat­ky a její dce­ry Isabelly, kte­rá z ní chce toho démo­na dostat. No tak­že jdem roze­brat nej­hlav­něj­ší scé­ny fil­mu! První scé­na v léčeb­ně s mat­kou byla děsi­vě vtip­ná, prv­ní vymí­tá­ní něja­ké hol­ky bylo děsi­vé, ale co tvůr­ci nevy­mys­lí - v žád­ném nor­mál­ním horo­ru jsem nevi­děl, aby démon nebo duch řval „chci vykou­řit tvý péro“ nebo aby vymí­ta­ná dív­ka dosta­la men­stru­a­ci v tom hlav­ním... - půso­bí to tro­chu jak začá­tek Scary Movie 2, pro­to se to nedá brát váž­ně (a dokud se tohle v tom pro­ce­su vymí­ta­ní nědě­lo, bylo to aspoň napí­na­vé) - potom nápi­sům „PODLE SKUTEČNÉ UDÁLOSTI“ uvě­ří fakt jen děc­ka. Dost dob­rá byla vymí­ta­cí scé­na té mat­ky, po kte­ré násle­do­va­la dost šoku­jí­cí scé­na s křes­tem dítě a závěr hod­no­tím taky klad­ně. Bohužel se ani ten­to film nevy­hnul oblí­be­né větě, kte­rá se v horo­rech toče­ných ruč­ní kame­rou obje­vu­je pros­tě vždy a tou je „Máme nato­če­ný skvě­lý mate­ri­ál...“. To je fakt hrůza, nechá­pu, jak by si tohle mohl nor­mál­ní člo­věk točit... V cel­ku by ten­to film byl dost dob­rý, ale ty věty o skvě­lým mate­ri­á­lu a démon, kte­rý chce vykou­řit vymí­ta­če spo­leč­ně s men­stru­a­cí ho o dost scha­zu­jí, a pro­to ode mne dostá­vá ten­to film 3* na ČSFD!
MOJE HODNOCENÍ: 55%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52454 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56627 KB. | 03.07.2022 - 13:56:30