Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Ďábel nosí Pradu

Ďábel nosí Pradu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (Zatím žádné hodnocení)
Loading...

Mladá zají­co­va­tá sleč­na se uchá­zí o post asi­s­tent­ky šéf­ky obro­vi­tán­ské­ho mód­ní­ho časo­pi­su, kte­rý je ve svě­tě módy stej­ně důle­ži­tý, jako je pro křes­ťa­ny Bible. Šéfka se jme­nu­je Miranda Priestly a vzhle­dem k tomu, že ji ztvár­ni­la Meryl Streepová, je kaž­dé­mu jas­né, že tato posta­va bude mít cosi navíc. Miranda je tím pádem pun­tič­kář­ka a sama sebe pova­žu­je za bohy­ni prů­mys­lu, kte­rý tvo­ří snad nej­ví­ce ano­rek­ti­ček na metr čtve­reč­ní.
Je extrém­ně nároč­ná na celé oko­lí a vlast­ně už od prv­ní chví­le je kaž­dé­mu jas­né, že ve fil­mu půjde hlav­ně o sou­ži­tí nové asi­s­tent­ky a prá­vě Mirandy. Andrea Sachsová, kte­rou hra­je býva­lá prin­cez­na Anna Hathaway, totiž svě­tu módy pří­liš nehol­du­je a nej­ra­dě­ji je sama sebou, což nej­ví­ce vyho­vu­je její­mu pří­te­li. Andrea se jí zeza­čát­ku ani nechce nějak podří­dit a je ochot­na pře­žít nespo­čet nará­žek o suk­ni po babič­ce, nedba­lém vzhle­du a vyta­ha­ném sve­t­ru. Nicméně po krát­ké chví­li pocho­pí, že pokud se má její prá­ce dočkat ale­spoň dosta­ču­jí­cí­ho hod­no­ce­ní, měla by jít po vůli Mirandě. Co se však nesta­ne, čím víc se zaple­te do spá­rů poža­dav­ků sta­ré mód­ní dik­tá­tor­ky, tím víc se jí ničí vlast­ní vztah. Začíná nemi­lo­srd­ný kolo­toč, kte­rý má pou­ze jed­no mož­né výcho­dis­ko.

 

Abych řekl prav­du, nebýt sna­hy pro kul­tur­ní vzdě­lá­ní mé pří­tel­ky­ně, patr­ně bych ten­to film pře­šel jako tuny dal­ších. Nicméně moje zalí­be­ní v Transformers, Temném rytí­ři nebo vojí­nu Ryanovi se nesho­du­je s tím jejím. Byl jsem tedy zahnán malin­ka­to do kou­ta a spus­til fil­me­ček, na jehož kon­ci jsem vlast­ně byl rád, že jsem ho viděl. Mladá pro­ta­go­nist­ka jed­né z hlav­ních rolí měla prá­vě ze začát­ku shod­ný pohled na módu, kte­rý mám já. Nicméně Andrea byla vli­vy oko­lí donu­ce­na ten­to postoj změ­nit a mě při­šlo mini­mál­ně zají­ma­vé ten­to pro­ces sle­do­vat.

 

 

Ďábel nosí Pradu je totiž vel­mi zají­ma­vá podí­va­ná z atrak­tiv­ní­ho pro­stře­dí mód­ní­ho časo­pi­su zaba­le­na do slu­ši­vé­ho a dyna­mic­ké­ho hávu. Děj je sice line­ár­ní a prak­tic­ky před­ví­da­tel­ný. Meryl Streepová ali­as Miranda je však ve své roli takřka per­fekt­ní, až člo­věk žas­ne nad tím, že je prá­vě tato dáma drži­tel­kou rekor­du v nomi­na­cích na Oscara, kte­rý se jí stá­le nad krbo­vou řím­sou neo­hří­vá. Meryl celý film táh­ne a zejmé­na její úvod­ní takřka tri­um­fál­ní pří­chod na scé­nu je z celé­ho fil­mu sku­teč­ně nej­lep­ší.

 

Dalším vel­mi výraz­ným ele­men­tem je posta­va Nigela, kte­rou obsa­dil Stanley Tucci. Právě ten­to herec, jehož ital­ské před­ky neza­kry­je ani ame­ric­ké křest­ní jmé­no, svůj part ode­hrá­vá také s grá­cií a při­dá­vá jed­nu z mála sym­pa­tic­kých postav do stre­sem nabi­té redak­ce časo­pi­su. Nigel se sta­ne tako­vým sar­kas­tic­kým rád­cem mla­dé Andreji, při­čemž jeho naráž­ky jsou ze všech nará­žek na ni nej­jem­něj­ší a sna­ží se nej­víc pomoct. Právě on pomů­že Andreje ve svě­tě módy pře­žít a prá­vě pro­to člo­vě­ka zamr­zí závě­reč­né vyvr­cho­le­ní.

 

 

Film totiž gra­du­je malin­kou detek­tiv­kou, kte­rou si však bude­te muset poznat sami. Já vám ten­to film oprav­du s vře­los­tí dopo­ru­ču­ji jako klid­né oddych­nu­tí od vašich pro­blé­mů. Vtipů je sice v této kome­dii poskrom­nu, nijak to však neva­dí. Film si jede po své klid­né lin­ce tak dob­ře a zají­ma­vě, že v závě­ru zkrát­ka bude­te mile pře­kva­pe­ni a s hez­kým poci­tem vrá­tí­te se slo­vy „zas někdy“ DVD do kra­bič­ky a ukli­dí­te s úsmě­vem do skříň­ky. Nebude totiž pře­kva­pe­ním, že se stej­ně jed­nou naskyt­ne nutká­ní excen­t­ric­kou Mirandu a zají­co­va­tou Andreu vidět podru­hé. A řek­ně­te, není tohle deví­zou dob­ré­ho fil­mu?

Velmi zají­ma­vá podí­va­ná z atrak­tiv­ní­ho pro­stře­dí mód­ní­ho časo­pi­su zaba­le­na do slu­ši­vé­ho a dyna­mic­ké­ho hávu. Děj je sice line­ár­ní a prak­tic­ky před­ví­da­tel­ný. Meryl Streepová ali­as Miranda je však ve své roli takřka per­fekt­ní!

Naše hod­no­ce­ní: 

7

Podobné člán­ky

Ďábel nosí Pradu

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
24. February 2010 - 20:20 — maple6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,50849 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58034 KB. | 08.08.2022 - 14:35:10