Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ďábel nosí Pradu - Taky nevíte, co je to Prada?

Ďábel nosí Pradu - Taky nevíte, co je to Prada?

Prada

Pak jste na tom podob­ně jako Andrea, hlav­ní hrdin­ka této kome­die. Vy asi bez této zna­los­ti vcel­ku lehce pro­plou­vá­te živo­tem, ale Andrea dosta­la mís­to asi­s­tent­ky šéf­re­dak­tor­ky před­ní­ho mód­ní­ho časo­pi­su. Nejenže časo­pis nikdy nečet­la, nej­rad­ši má oble­če­ní ze seká­če, ale ani netu­ší jak se píše „Gabbana“ :-).

A o tom to je. Její poměr­ně despo­tic­ká šéfo­vá Miranda (Meryl Streep) je wor­kho­lik, pro kte­rou je svět módy vším a sama regu­lu­je mód­ní tren­dy. Stačí jed­no zašpu­le­ní rtů a celá kolek­ce vyhlá­še­ných mód­ních návr­há­řů jde do kytek. Jak všich­ni ve fir­mě pro­hla­šu­jí, za mís­to její asi­s­tent­ky by daly život mili­o­ny dívek, ne tak Andrea (Anne Hathaway). Jejím snem je psát pro solid­ní člán­ky pro solid­ní novi­ny a prá­ce u Mirandy je jen trpě­ná pře­stup­ní sta­ni­ce, jen řádek v jejím živo­to­pi­se, kte­rý jí má do novin pomoct.

A tak ačko­li se to Andree moc nelí­bí, začne se maný­rům Mirandy pod­ři­zo­vat. Nejdřív pro­běh­ne nut­ná změ­na vizá­že z chu­din­ky na „model­ku“, tak­že Andrea vymě­ní své civil­ní oděvy a bagan­ča­ta za tren­do­vé mode­ly včet­ně bot na jehlách. A pro­pos, nechá­pu, jak by nor­mál­ní člo­věk mohl v tako­vých botách lítat celý den po New Yorku a shá­nět tu šát­ky, tu steak, tu kafe, tu ruko­pis ješ­tě nevy­da­né­ho Harryho Pottera :-). V tom­to „model­ka“ sty­lu taky Andrea při­stou­pí na Mirandino pra­cov­ní tem­po a plně­ní více či méně pra­cov­ních úko­lů (viz zmi­ňo­va­ný Harry).

Tak dlou­ho se ovšem cho­dí se džbá­nem pro vodu, až začnou Andreu opouš­tět přá­te­lé a zpr­vu nepří­stup­ná Miranda pro­hlá­sí, že v Andree vidí kusí sebe.To je prá­vě tak ako­rát, aby si Andrea uvě­do­mi­la, kam až se to vlast­ně dosta­la. Takže hap­py end? Samozřejmě.

Meryl Streep bys­te za šéfo­vou asi oprav­du nechtě­li. Její Miranda je oprav­du nesne­si­tel­ná, ale záro­veň cítí­te, že i ona je jen člo­věk a má urči­tě svých osob­ních pro­blé­mů víc než dost. Anne Hathaway je na prv­ní pohled křeh­ká kvě­tin­ka, zvlášť když se šik oble­če – a pěk­ných obleč­ků si ve fil­mu oprav­du uži­je­te :-), ale při­tom je to bojov­ni­ce, kte­rá si vlast­ně jde jen za svým cílem. Sympatická posta­va je pak Mirandin dlou­ho­le­tý spo­lu­pra­cov­ník, holo­hla­vý Stanley Tucci, kte­rý Andree pomá­há pocho­pit Mirandino cho­vá­ní a celý svět, do kte­ré­ho spadla. A je to taky on, kdo z ní udě­lá krás­nou labuť. Co do pří­bě­hu roz­hod­ně neče­kej­te žád­ná pře­kva­pe­ní, dopad­ne to přes­ně tak, jak čeká­te. Nudit se však nebu­de­te, pro­to­že film chvá­tá stej­ným tem­pem, jakým Miranda pro­há­ní Andreu :-).

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,83168 s | počet dotazů: 229 | paměť: 52062 KB. | 18.06.2021 - 16:27:23