Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Cypher

Cypher

Představte si že žije­te ve svě­tě, kte­rý tak úpl­ně není tako­vý jaký se vám zdál.
Představte si že vás fir­ma najme jako taj­né­ho agen­ta.>
Představte si že nic oko­lo vás není prav­da.Pokud jste si to před­sta­vi­li tak ješ­tě úpl­ně neví­te jak se cítí hlav­ní hrdi­na fil­mu Cypher.
Děj fil­mu se točí oko­lo dvou firem, kte­ré se věnu­jí vývo­ji a  obcho­do­vá­ní s tech­no­lo­gi­e­mi, blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ný­mi. Je ale jas­né že se jed­ná o něco hod­ně dra­hé­ho a taj­né­ho. Z počát­ku se zdá že to celé je jen o  to jak pro­nik­nout k taj­ným infor­ma­cím kon­ku­ren­ce, prv­ní dojem dost kla­me.
Děj fil­mu je poměr­ně nároč­ný na jeho sle­do­vá­ní, pro­to­že hrdi­na se postup­ně pro­pra­co­vá­vá, skr­ze úpl­ně jed­no­du­ché úko­ly až k pozná­ní že to co si mys­lel že je prav­da tak úpl­ně prav­da není. Přebíhá na dru­hou stra­nu. I tam ovšem zjiš­ťu­je že všech­no asi není tak jak by mělo být. Navíc se mu neu­stá­le vra­ce­jí sny o kte­rých neví co si má mys­let. Poměrně dlou­ho není zřej­mý výsle­dek. Komplikace kte­ré se hrdi­no­vy ple­tou do ces­ty mu pomá­há pře­ko­ná­vat tajem­ná nezná­má. I ona je nako­nec někým jiným než se z počát­ku zdá.

Příběh je sku­teč­ně dob­rý. Poněkud ho kalí mís­ty slab­ší výko­ny her­ců a občas i logi­ka troš­ku zaškobrt­ne. Přesto se dá film nazvat dob­rým, ba pří­mo nad­prů­měr­ným. Jako sci-fi ma neotře­lí námět i když, troš­ku při­po­mí­ná Total Recal (tam je ovšem záplet­ka jiná podob­né jsou rekvi­zi­ty auto­rů).

Rozhodně dopo­ru­ču­ji film zhléd­nout. Pokud na něj nebu­de­te mít klid rad­ši počkej­te. Děj by se Vám mohl zdát zma­te­ný!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66964 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56125 KB. | 26.05.2022 - 06:52:37