Kritiky.cz > Pro muže > Cviky pro svaly na rameni

Cviky pro svaly na rameni

Posilovani

Ramena jsou důle­ži­tou oblas­tí naše­ho těla. Jistě se mezi námi najde mno­ho tako­vých, kte­ří je chtě­jí mít co nej­ví­ce vytva­ro­va­né a vypra­co­va­né. Jedná se zejmé­na o pány, kte­ří se těmi­to svý­mi vna­da­mi veli­ce rádi chlu­bí. Jak správ­ně postu­po­vat? Nabízí se pro­vá­dě­ní něko­li­ka efek­tiv­ních cvi­ků. Je však zapo­tře­bí správ­ná tech­ni­ka a pra­vi­del­nost!

 1. Upažování s jednoručkou v předklonu

 • Na ten­to cvik si je zapo­tře­bí při­pra­vit jed­no­ruč­ní čin­ky s opti­mál­ně zvo­le­nou zátě­ží. Postavíme se, před­klo­ní­me se v pase tak, že záda jsou rov­no­běž­ná se zemí a hla­va smě­řu­je vzhů­ru. Nyní zved­ne­me jed­no­ruč­ky na úro­veň hla­vy, lok­ty musí být mír­ně ohnu­té. V této polo­ze je vhod­né chví­li vydr­žet a poté se opět vrá­tit zpět. Cvik něko­li­krát opa­ku­je­me.
 1. Arnoldky

 • Sedneme si na lavi­ci a ruce natáh­ne­me před sebe ovšem tak, že část rukou od těla k lok­tu je rov­no­běž­ná s pod­lož­kou a část od lok­tů k dla­ním je potom kol­má, tedy obě čás­ti sví­ra­jí pra­vý úhel. Do rukou ucho­pí­me jed­no­ruč­ní čin­ky. Nyní zve­dá­me čin­ky nad hla­vu, postup­ně v tom­to tahu vytá­čí­me mír­ně zápěs­tí. Nahoře chví­li vydr­ží­me a poté čin­ky spouš­tí­me zpět, zápěs­tí se opět vra­cí do výcho­zí polo­hy. Cvik něko­li­krát opa­ku­je­me.
 1. Upažování ve stoje s jednoručkami

 • Jedná se o na prv­ní pohled jed­no­du­chý cvik s jed­no­ruč­ní­mi čin­ka­mi. Postup je násle­du­jí­cí: Ruky svě­sí­me vol­ně dolů podél těla a ucho­pí­me do nich jed­no­ruč­ky. Nyní s výde­chem zve­dá­me čin­ky nad hla­vu. Ruky se pohy­bu­jí po kru­ho­vi­té tra­jek­to­rii. Provedeme něko­lik opa­ko­vá­ní. Cvik je zapo­tře­bí pro­vá­dět správ­nou tech­ni­kou. Důležité je pře­de­vším to, aby se nehý­ba­ly v loktech.
 1. Předpažování ve stoje s jednoručkami

 • Algoritmus toho­to efek­tiv­ní­ho posi­lo­va­cí­ho cvi­ku je násle­du­jí­cí: do svě­še­ných rukou podél těla ucho­pí­me jed­no­ruč­ní čin­ky. Nyní stří­da­vě kaž­dou ruku zve­dá­me do úrov­ně očí, při­čemž je nesmír­ně důle­ži­té, abychom v tom­to posta­ve­ní vždy něko­lik sekund setr­va­ly. Čím déle, tím lépe, ne však více než dva­cet sekund. Spouštění rukou smě­rem dolů musí pro­bí­hat poma­lu a opa­tr­ně, jinak by moh­lo dojít k vyklou­be­ní ramen!

Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Historie světové kulturistiky11. prosince 2019 Historie světové kulturistiky Kulturistika má stejně tak jako jiné sportovní odvětví svou historii. Světová kulturistika se v podstatě odčlenila od vzpírání. Za samotný původ tohoto sportu lze potom považovat […]
 • Historie české kulturistiky4. prosince 2019 Historie české kulturistiky Kulturistika, nebo chcete-li posilování je sportem, který má stejně tak jako každý jiný, pochopitelně i svou historii. V tomto článku se zaměříme na historii kulturistiky v České […]
 • Cviky pro svaly na předloktí22. listopadu 2019 Cviky pro svaly na předloktí Předloktí je velmi podceňovaná část těla, alespoň co se týká jeho posilování a procvičování. V žádném případě bychom ho však v komplexním cvičení neměli nikdy podceňovat. Svaly na […]
 • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Jitka Petřeková: Včelí úl1. května 2016 Jitka Petřeková: Včelí úl Pomáhá při učení a rozvíjí fantazii. Řeč je o knize Jitky Petřekové, nazvané Včelí úl, určené pro děti od 36 měsíců. Jde o moderní leporelo, spojené s dětskou encyklopedií v zajímavý […]
 • Co je bekovka Newsboy?30. července 2019 Co je bekovka Newsboy? Je to klobouk s kšiltem šitý z osmi klínovitých kusů látky, které uprostřed jsou spojeny knoflíkem. Knoflík je nezbytným elementem. Kšilt je krátký a zakřivený, je přišit nebo se připíná […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
 • Výročí slovenské státnosti1. dubna 2019 Výročí slovenské státnosti Nedávno uplynulo přesně 80. let od vzniku prvního samostatného Slovenského státu. Existence tohoto státního útvaru je pochopitelně stále relativně živým předmětem mnoha diskusí, nicméně […]