Kritiky.cz > Pro muže > Cviky pro svaly na rameni

Cviky pro svaly na rameni

Posilovani

Ramena jsou důle­ži­tou oblas­tí naše­ho těla. Jistě se mezi námi najde mno­ho tako­vých, kte­ří je chtě­jí mít co nej­ví­ce vytva­ro­va­né a vypra­co­va­né. Jedná se zejmé­na o pány, kte­ří se těmi­to svý­mi vna­da­mi veli­ce rádi chlu­bí. Jak správ­ně postu­po­vat? Nabízí se pro­vá­dě­ní něko­li­ka efek­tiv­ních cvi­ků. Je však zapo­tře­bí správ­ná tech­ni­ka a pra­vi­del­nost!

  1. Upažování s jednoručkou v předklonu

  • Na ten­to cvik si je zapo­tře­bí při­pra­vit jed­no­ruč­ní čin­ky s opti­mál­ně zvo­le­nou zátě­ží. Postavíme se, před­klo­ní­me se v pase tak, že záda jsou rov­no­běž­ná se zemí a hla­va smě­řu­je vzhů­ru. Nyní zved­ne­me jed­no­ruč­ky na úro­veň hla­vy, lok­ty musí být mír­ně ohnu­té. V této polo­ze je vhod­né chví­li vydr­žet a poté se opět vrá­tit zpět. Cvik něko­li­krát opa­ku­je­me.
  1. Arnoldky

  • Sedneme si na lavi­ci a ruce natáh­ne­me před sebe ovšem tak, že část rukou od těla k lok­tu je rov­no­běž­ná s pod­lož­kou a část od lok­tů k dla­ním je potom kol­má, tedy obě čás­ti sví­ra­jí pra­vý úhel. Do rukou ucho­pí­me jed­no­ruč­ní čin­ky. Nyní zve­dá­me čin­ky nad hla­vu, postup­ně v tom­to tahu vytá­čí­me mír­ně zápěs­tí. Nahoře chví­li vydr­ží­me a poté čin­ky spouš­tí­me zpět, zápěs­tí se opět vra­cí do výcho­zí polo­hy. Cvik něko­li­krát opa­ku­je­me.
  1. Upažování ve stoje s jednoručkami

  • Jedná se o na prv­ní pohled jed­no­du­chý cvik s jed­no­ruč­ní­mi čin­ka­mi. Postup je násle­du­jí­cí: Ruky svě­sí­me vol­ně dolů podél těla a ucho­pí­me do nich jed­no­ruč­ky. Nyní s výde­chem zve­dá­me čin­ky nad hla­vu. Ruky se pohy­bu­jí po kru­ho­vi­té tra­jek­to­rii. Provedeme něko­lik opa­ko­vá­ní. Cvik je zapo­tře­bí pro­vá­dět správ­nou tech­ni­kou. Důležité je pře­de­vším to, aby se nehý­ba­ly v loktech.
  1. Předpažování ve stoje s jednoručkami

  • Algoritmus toho­to efek­tiv­ní­ho posi­lo­va­cí­ho cvi­ku je násle­du­jí­cí: do svě­še­ných rukou podél těla ucho­pí­me jed­no­ruč­ní čin­ky. Nyní stří­da­vě kaž­dou ruku zve­dá­me do úrov­ně očí, při­čemž je nesmír­ně důle­ži­té, abychom v tom­to posta­ve­ní vždy něko­lik sekund setr­va­ly. Čím déle, tím lépe, ne však více než dva­cet sekund. Spouštění rukou smě­rem dolů musí pro­bí­hat poma­lu a opa­tr­ně, jinak by moh­lo dojít k vyklou­be­ní ramen!

Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com