Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Cvičíme pro radost - pohybové aktivity pro děti od 4 do 10 let

Cvičíme pro radost - pohybové aktivity pro děti od 4 do 10 let

cviceni pro radost
cviceni pro radost

Ve zdra­vém těle zdra­vý duch. Opravdu zná­mé rče­ní, kte­ré má pořád své opod­stat­ně­ní. Dnešní děti se méně hýbou. Venku trá­ví také mno­hem méně času, než tomu bylo dří­ve. Hrubá moto­ri­ka, pohyb, jdou ruku v ruce s řečí a jem­nou moto­ri­kou. Pohyb dětí od nej­út­lej­ší­ho věku baví a je pro­to nut­né je v tom pod­po­ro­vat. Cvičení a pohy­bo­vé akti­vi­ty jsou v mateř­ské ško­le zařa­ze­ny kaž­dý den. Důležitý je i pohyb ven­ku, na čer­stvém vzdu­chu. Nenásilně je pod­ně­co­vat k tomu, aby se hýba­ly, pohyb je pros­tě bavil. Svalová akti­vi­ta posi­lu­je i men­tál­ní funk­ce a roz­ví­jí inte­li­gen­ci.

Hned na začát­ku pří­ruč­ky najde­te zása­dy správ­né­ho drže­ní těla, což je nesmír­ně důle­ži­té pro správ­né psa­ní i všech­ny čin­nos­ti. Správné drže­ní těla je také pre­ven­cí boles­tí zad i krč­ní páte­ře, což je návyk, kte­rý je nut­ný dodr­žo­vat již od dět­ství, abychom v dospě­los­ti nemě­li řadu potí­ží. Další část kni­hy obsa­hu­je podrob­né námě­ty na akti­vi­ty s daným náči­ním, co vlast­ně díky němu posi­lu­je­me, jak má vypa­dat základ­ní posta­ve­ní při cvi­če­ní, dále moti­va­ce k akti­vi­tám a návod, jak čin­nos­ti s dět­mi pro­vést. U kaž­dé­ho náči­ní je k dis­po­zi­ci podrob­ný návod, jak s ním pra­co­vat, co je cílem dané­ho cvi­če­ní, k čemu vlast­ně slou­ží, jak jej při prá­ci a s dět­mi vyu­žít a bez­peč­nost­ní zása­dy, aby nevzni­kl při nespráv­ném pou­ží­vá­ní úraz. Na kon­ci pub­li­ka­ce nalez­ne­te seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry.

Publikace obsa­hu­je pohy­bo­vé a hudeb­ní hry, při kte­rých lze vyu­žít růz­né tra­dič­ní i moder­ní náči­ní jako jsou např. obru­če, švi­hadla, míče, šát­ky a šály, padák a dal­ší pomůc­ky - PET láhve, papí­ro­vé stu­hy, kužel­ky, drá­těn­ky, peříč­ka, pla­to­vé kuže­le a váleč­ky, lát­ko­vé pyt­lí­ky, plas­to­vé kytič­ky aj.

Proč vlast­ně cvi­čí­me s náči­ním? Pohyb s růz­ný­mi před­mě­ty posi­lu­je smy­sl pro ryt­mus, este­ti­ku pohy­bu a smy­sl pro spo­lu­prá­ci s ostat­ní­mi. Pohyb s náči­ním je zají­ma­věj­ší, cvi­ky pro­vá­dě­né s nářa­dím jsou přes­něj­ší, pomo­cí nich dítě lépe vní­má pro­stor kolem sebe, což je vhod­né k uvě­do­mo­vá­ní si vlast­ní­ho těles­né­ho sché­ma­tu.

Tato kni­ha je roz­hod­ně pove­de­ná. Doporučila bych jí všem uči­tel­kám mateř­ských i základ­ních škol. Po poří­ze­ní této kni­hy nebu­de­te lito­vat, jeli­kož je plná inspi­ra­cí na akti­vi­ty s růz­ný­mi pomůc­ka­mi. Každý si zde najde to své co potře­bu­je prá­vě pro prá­ci s dět­mi, ať už je to kde­ko­liv.

Velké pozi­ti­vum této kni­hy je její pře­hled­nost, nepře­ber­né množ­ství námě­tů na čin­nos­ti, mno­ho instruk­cí, jak s pomůc­ka­mi pra­co­vat a jak je vyu­žít v pra­xi, také sché­ma­ta, kte­rá zob­ra­zu­jí správ­né posta­ve­ní při cvi­če­ní. Knihu dopl­ňu­jí vese­lé ilu­stra­ce Patricie Koubské. Je vše­stran­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, dopo­ru­ču­ji ji.

Příručka je urče­na peda­go­gům mateř­ských i základ­ních škol, vycho­va­tel­kám škol­ních dru­žin i škol­ních klu­bů, pro vedou­cí krouž­ků s taneč­ním a hudeb­ním zamě­ře­ním, pro rodi­če han­di­ca­po­va­ných dětí.

Eva Kulhánková je dlou­ho­le­tou taneč­ní a hudeb­ní peda­gož­kou a lek­tor­kou kur­zů. V Portálu vyda­la úspěš­né kni­hy Písničky a říka­dla s tan­cem, Hudebně pohy­bo­vá výcho­va a Taneční hry s pís­nič­ka­mi.

Autor: Eva Kulhánková

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2011, Portál, Praha, 2. vydá­ní

Počet stran: 144

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-7367-929-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,92967 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55875 KB. | 19.05.2022 - 21:01:03