Kritiky.cz > Recenze knih > Cvičebnice tvůrčího psaní - novinka

Cvičebnice tvůrčího psaní - novinka

130306 600 0 fit 2
130306 600 0 fit 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Říká se, že život kaž­dé­ho z nás by vydal za kni­hu, pro­to­že všich­ni bez výjim­ky mají v sobě něja­ký pří­běh, život­ní pří­běh. Někdo si ho nese v hlou­by duše, a někdo s ním chce vyjít ven na svět­lo, tře­ba v podo­bě kni­hy, povíd­ky, feje­to­nu, či scé­ná­ře.
Inspirace není až tak slo­ži­tá, téma­ta, život­ní osu­dy, a zážit­ky pole­tu­jí oko­lo nás kaž­dý den, sta­čí se jen roz­hod­nout, kte­rý pří­běh by stál za zazna­me­ná­ní. A v tom oka­mži­ku se rodí prv­ní a dost zásad­ní otáz­ka JAK? Jak napsat pří­běh, aby byl čti­vý, sro­zu­mi­tel­ný a hlav­ně svým dob­rým popi­sem, zau­jal své čte­ná­ře až do kon­ce?
Právě těmi­to otáz­ka­mi a vše­mi kro­ky k začát­kům tvůr­čí­ho psa­ní pro­vá­zí novin­ka s názvem Cvičebnice tvůr­čí­ho psa­ní.

První autor­kou je Alžběta Bublanová, spi­so­va­tel­ka a lek­tor­ka tvůr­čí­ho psa­ní. Napsala sbír­ku poví­dek Čtyři stě­ny, Odraz se ode dna a také romá­ny V tichu, román Barák, Ti, kte­rým se naro­díš. A dru­hou je Andrea Selzerová, kte­rá se věnu­je onli­ne a offli­ne kur­zů se zamě­ře­ním na roz­ví­je­ní tvůr­čí­ho poten­ci­á­lu a také zalo­ži­la plat­for­mu Začni psát.

Autorky ji roz­dě­li­ly do něko­li­ka kapi­tol, tak aby bod po bodu, tedy od prv­ní pohnut­ky něco napsat, až po ujas­ně­ní cíle, naved­li začí­na­jí­cí spi­so­va­te­le na správ­ný směr. Od otáz­ky jak by se měl pří­běh postup­ně zpra­co­vat, čer­pá­ní inspi­ra­ce tře­ba čet­bou úspěš­ných auto­rů, urče­ní žán­ru, vytvo­ře­ní oso­bi­té­ho sty­lu, struk­tu­ru pří­bě­hu, způ­so­bu vyprá­vě­ní, věro­hod­ných dia­lo­gů popi­su, zakon­če­ní pří­bě­hu, včet­ně upo­zor­ně­ní na nej­čas­těj­ší chy­by začí­na­jí­cích auto­rů.

Kniha vede začí­na­jí­cí spi­so­va­te­le pomo­cí zada­ných cvi­če­ní k zamyš­le­ní se nad for­mou psa­ní vlast­ní­ho pří­bě­hu, napří­klad popis své posta­vy v urči­tém pro­stře­dí, vži­tí do ní, zasa­ze­ní do děje, vytvo­ře­ní napě­tí, sepsá­ní základ­ní osno­vy, způ­so­by vyprá­vě­ní, až po konec pří­bě­hu. Cvičebnice obsa­hu­je 10 témat 47 cvi­če­ní, i s pří­kla­dy, kdy jejich pomo­cí snáz pocho­pí, co se po něm chce. Což je to co se mi na kni­ze líbí a proč jsem si ji vybra­la. Obsahuje všech­ny nále­ži­tos­ti, kte­rý autor musí znát, nebo měl by znát než se do tvůr­čí­ho psa­ní pus­tí. Vše je sro­zu­mi­tel­né, má to dobrou posloup­nost, sro­zu­mi­tel­ný výklad bod po bodu, tak aby se čte­nář zase mohl vrá­tit k bodu, kte­rý si potře­bu­je tré­no­vat, než si vše správ­ně osvo­jí.

Kniha k objed­ná­ní zde:

https://www.grada.cz/cvicebnice-tvurciho-psani-11838

Datum vydá­ní: 10. 05. 2021
Katalogové čís­lo: 63074
ISBN: 978-80-271-3030-6
Formát / stran: 170×235, 160 stran

Hodnocení : 90%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jen mezi námi - T.L.Swanová16. září 2023 Jen mezi námi - T.L.Swanová Autorka T.L. Swanová je australská psycholožka a spisovatelka romantických knih, které bývají označovány za bestsellery pro její dobře popsané charaktery postav. Christopher Miles je […] Posted in Recenze knih
  • Od Oltáře do Santiaga2. srpna 2020 Od Oltáře do Santiaga Knížka, nebo spíše cestovatelský deník s názvem Od oltáře do Santiaga, je počin čerstvých novomanželů Jany a Lukáše Hanušových, který se rozhodli jít týden po svatbě svatební /poutní cestu […] Posted in Recenze knih
  • Moje super nerealita, Claire Frosto23. června 2020 Moje super nerealita, Claire Frosto Jak moc se liší náš skutečný život od uhlazené super reality, kterou se chlubíme na Facebooku či Instagramu? Jak moc potřebujeme přátele z masa a kostí? A uvědomujeme si, že nás sociální […] Posted in Recenze knih
  • Potkejte Brusel!13. července 2019 Potkejte Brusel! Brusel je hlavní město Belgického království a sídlí v něm Evropský parlament. To ví asi každý. To, jak vypadá v Bruselu každodenní život, už ale tak známé není. Víte, čemu zde obyvatelé […] Posted in Recenze knih
  • Anglická gramatika efektivně a přehledně20. prosince 2018 Anglická gramatika efektivně a přehledně Anglická gramatika není náročná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne každému, kdo se učí anglický jazyk nebo se v něm chce zdokonalit, však vyhovují tradiční učební metody, které se používají […] Posted in Recenze knih
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […] Posted in Recenze knih
  • Jak dělat reklamu?24. listopadu 2018 Jak dělat reklamu? Jak vytvořit tu "správnou" reklamu, která zaujme, vryje se do paměti a zároveň neotravuje a nerozčiluje? Se kterou se spojují pozitivní emoce? Jak připravit reklamní kampaň, jak sestavit […] Posted in Recenze knih
  • Hvězda filmu Balerína Ana de Armas o natáčení v Praze s Keanu Reevesem6. ledna 2023 Hvězda filmu Balerína Ana de Armas o natáčení v Praze s Keanu Reevesem Pražské natáčení spin-offu Johna Wicka Ballerina s Anou de Armas a Keanu Reevesem v hlavních rolích je momentálně kvůli svátkům přerušeno, ale od příštího týdne bude pokračovat na natáčení […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • #63 - Phantasm (1979)18. května 2020 #63 - Phantasm (1979) Trochu absurdní horor, hlavně svým pojetím, ale jinak klasika, která si vysloužila několik pokračování. Na Vysokého muže hned tak nezapomenete a už vůbec ne na létající kouli. […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Navždy spolu - Takové malé drama v „cukrové vatě“.11. dubna 2019 Navždy spolu - Takové malé drama v „cukrové vatě“. Mladí novomanželé Paige (Rachel McAdams) a Leo (Channing Tatum) jsou jak párek zamilovaných hrdliček . Samé sladké pohledy, souznění a lehké náznaky erotiky. Láska umělecky založených […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43284 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61683 KB. | 26.09.2023 - 20:22:04