Kritiky.cz > Speciály > Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE

Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE

Cuky

Cuky Luky Film je jedi­neč­ným pro­jek­tom v rám­ci slo­ven­skej kine­ma­to­gra­fie. Inšpiráciou jeho vzni­ku bola obľ­úbe­ná dvo­ji­ca paro­dic­kých postáv z tele­víznej šou, kto­rá si berie na muš­ku istý typ dneš­ných žien. Film však nepra­cu­je s posta­va­mi tak, ako mož­no vídať v TV. Kinematografia má svo­je vlast­né pra­vi­dlá a je jas­né, že tele­víz­ne ske­če by na veľ­kom plát­ne nefun­go­va­li.

Cuky a Luky pre­to dosta­li svo­ju vlast­nú his­tó­riu. Bývalá Miss Slovensko 2004, Luky, v mno­hom pri­po­mí­na súčas­né celebrit­ky, kto­ré sa aj po uply­nu­tí svo­jich pia­tich min­út slá­vy držia v žia­re reflek­to­rov. Jej nápro­tiv­kom je Cuky - neú­speš­ná vlo­ger­ka závis­lá na laj­koch a fan­ú­ši­koch. Povrchný šou­biznis odsud­zu­je, no záro­veň uro­bí čokoľ­vek, aby sa aspoň na chvíľu sta­la jeho súčas­ťou. Cuky a Luky sú síce fil­mo­vá dvo­ji­ca, no záro­veň pred­sta­vujú arche­ty­py, kto­ré mož­no vidieť vša­de na Slovensku i vo sve­te.

Cuky Luky Film si robí sran­du z celebrit­nej smo­tán­ky, bul­vá­ru, komer­cie a v nepo­sled­nom rade zo samé­ho seba. Divákom pri­ne­si­e­me ori­gi­nál­ny, vtip­ný a funkč­ný prí­beh vzni­ku azda naj­zná­mej­šie­ho slo­ven­ské­ho pri­a­teľstva na poza­dí absurd­nej sna­hy vyro­biť z „bež­nej ženy“ celebri­tu.

Zároveň pred­sta­ví­me Slovensku feno­mén žen­skej komic­kej dvo­ji­ce, kto­ré sú divá­kom zná­me naprí­klad vďaka duám Tina Fey-Amy Poehler či Abbi Jacobson-Ilana Glazer. Skrátka - zabud­ni­te na Cuky a Luky, ako ich pozná­te a pri­prav­te sa na novú slo­ven­skú bláz­ni­vú komé­diu, kto­rou chce­me prispieť k roz­vo­ju žánro­vé­ho fil­mu na Slovensku.

  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […] Posted in Speciály
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […] Posted in Profily osob
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […] Posted in Speciály
  • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […] Posted in Profily osob
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […] Posted in Galerie
  • Bourák2. června 2020 Bourák O FILMU Černá komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce. V kinech od 11. […] Posted in Speciály
  • Amnestie17. listopadu 2019 Amnestie Akční vztahový thriller Amnestie, který se z části natáčel přímo v autentickém prostředí Leopoldova, ve věznici v Mladé Boleslavi, v Národním divadle v Praze i v bytě Václava Havla, […] Posted in Speciály
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
  • ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie8. listopadu 2019 ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie PREMIÉRA 7.LISTOPADU Příběh filmu režisérky Lenky Kny, natočený podle námětu scenáristky Hany Cielové, se odehrává na odlehlé vysokohorské chatě na Slovensku. Tam se shodou náhod ocitne […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...