Kritiky.cz > Speciály > Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA

Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA

janak

Cuky a Luky v poda­ní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej roz­hod­ne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, nezná­my­mi posta­va­mi. V relá­cií Kredenc doká­za­li vyni­kaj­úcim spô­so­bom vystih­n­úť a spa­ro­do­vať určitýdruh žen­ských postáv. Vďaka svojmu nad­hľa­du a humo­ru si zís­ka­li obrov­ský počet fan­ú­ši­kov a Peťa so Zuzanou sa neu­spo­ko­ji­li len s tým, že by si z podob­né­ho typu žien uťa­ho­va­li. Podobný druh humo­ru by bol zlýa ťažko by si zís­kal taký veľ­ký počet fan­ú­ši­kov.

Cuky a Luky pra­cujú s inte­li­gent­ným a tref­ným humo­rom, často pou­ží­vajú veľ­mi inte­li­gent­né dia­ló­gy, ktorévšak zhad­zu­je fakt, že sú poda­né posta­va­mi,ktoréim v pod­sta­te nero­zu­mejú. Na Slovensku skrát­ka vzni­kol feno­mén, kto­rý má poten­ci­ál poba­viť nie­len slo­ven­ských divá­kov, ale aj prekročiť hra­ni­ce Slovenska.

Kde inde na sve­te sa stret­la taká­to dvo­ji­ca kome­di­ál­nych herečiek? Existuje množstvo pán­skych kome­di­ál­nych dvo­jíc, ale u žien je nie­čo také­to pomer­ne mimo­ri­a­d­ne. Peťa Polnišováso Zuzanou Šebovou sú však čestnou výnim­kou. A je takmer zázra­kom, že sa tie­to dve mimo­ri­a­d­ne oso­bi­té a talen­to­va­né herečky stret­li a vytvo­ri­li spo­lu kome­di­ál­nu dvo­jicu, ktoráje uni­kát­na nie­len na Slovensku, ale v rám­ci sve­to­vej kome­di­ál­nej scé­ny.

Osobne sa domnie­vam, že táto ženskákomediálna dvo­ji­ca má obrov­ský poten­ci­ál dobyť nie­len kinosá­ly na Slovensku, ale aj za jeho hra­ni­ca­mi. Nielen pre ich nespornýkomediálny talent, ale najmä pre svo­ju jedinečnosť a pre ori­gi­na­li­tu Cuky a Luky, kto­rých arche­ty­pál­ne cha­rak­te­ry by sa v kine­ma­to­gra­fii hľa­da­li len ťaž­ko. Ide skrát­ka o nie­čo nové, výraz­né a skutočne vUpné. Tento film zo všet­kých tých­to dôvo­dov nebe­ri­em len ako pokračovanie úspeš­nej tele­víznej show. Mojím cieľom bolo natočiť cra­zy komé­diu, ktoráby znies­la porov­na­nie s tými naj­lep­ší­mi fil­ma­mi podob­né­ho žán­ru. Komédiu, ktoráby moh­la oslo­viť divá­kov doslo­va po celo­m­sve­te.

  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […] Posted in Speciály
  • Rafťáci - ŘEKLI O FILMU31. května 2019 Rafťáci - ŘEKLI O FILMU Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva rozevlátí puberťáci svlékli zimní bundy, popadli pádla a vydali se do peřejí. Pravda, jmenují se jinak a místo tří sexy […] Posted in Speciály
  • Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou31. května 2019 Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvojicí Mádl - Kotek z dílny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků trochu zestárli, nic tedy nebránilo Rafťákům poněkud přitvrdit. O sportovní činnost […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […] Posted in Filmové recenze
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
  • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […] Posted in Filmové recenze
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […] Posted in Galerie
  • Rafťáci3. května 2006 Rafťáci Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...