Kritiky.cz > Speciály > Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA

Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA

Dangl

Myšlienke vzni­ku celo­ve­čer­né­ho hra­né­ho fil­mu Cuky Luky Film pred­chá­d­za­lo hneď nie­koľ­ko sku­toč­nos­tí. Už dlh­šiu dobu sme uva­žo­va­li o nato­če­ní žánro­vo čis­tej komé­die pre celú rodi­nu. V rám­ci dlho­ročnej spo­lu­prá­ce s kino­dis­tri­buč­nou spo­loč­nos­ťou Itafilm a TV Markízou, kto­ré sle­dujú sprá­va­nie sa slo­ven­ské­ho divá­ka v kinách a pri tele­víz­nych obra­zov­kách, sme zazna­me­na­li dopyt nášho divá­ka po kome­di­ál­nom žánri. Uvedomili sme si, že za posled­ných 20 rokov vznik­lo len zopár slo­ven­ských komé­dií.

Približne v tom istom obdo­bí sme pre TV Markízu pri­pra­vo­va­li skeč-šou Kredenc, kto­rej súčas­ťou sú aj ske­če Cuky Luky. Skeče sú paró­di­ou na čoraz čas­tej­ší spo­lo­čen­ský feno­mén mamo­nu a povrch­né­ho vní­ma­nia sve­ta. Karikatúrne pre­ve­de­nie cha­rak­te­rov Cuky a Luky si oka­mži­te zís­ka­lo obľu­bu u širo­ké­ho pub­li­ka. Ich spô­sob roz­prá­va­nia doslo­va zľu­do­vel a niek­to­ré hláš­ky sa sta­li kul­to­vý­mi.

A tak pri­rod­ze­ným spô­so­bom vzni­kol nápad vyu­žiť poten­ci­ál ove­re­nej a divác­ky úspeš­nej znač­ky Cuky Luky, kto­rá by moh­la byť náme­tom pre celo­ve­čer­nú komé­diu. Našim záme­rom je vyu­žiť to a komerč­nou for­mou pri­niesť čo naj­šir­ši­e­mu pub­li­ku isté kul­t­úr­ne a spo­lo­čen­ské hod­no­ty, kto­ré prispie­vajú

k budo­va­niu národ­nej kine­ma­to­gra­fie rov­na­kou mie­rou ako ume­lec­ké fil­my.

Stáli sme však pred veľ­mi ťaž­kou otáz­kou. Ako pre­niesť dve ske­čo­vé tele­víz­ne posta­vič­ky na fil­mo­vé plát­no? Dlho sme hľa­da­li odpo­veď a pev­ne verí­me že sme ju našli. Autentický prí­beh. Vďaka pod­po­re AVF sme moh­li začať pri­pra­vo­vať sce­nár, kto­rý nie je sústa­vou ske­čov, ale je prí­be­hom tých­to dvoch postáv. Príbehomo ich sve­te, o ich snoch, o ich lás­kach a o kama­rát­stve.

  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […] Posted in Speciály
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […] Posted in Profily osob
  • Kino pokladňa (Aneb, ako sa darí filmom v kinách)19. července 2013 Kino pokladňa (Aneb, ako sa darí filmom v kinách) Kino pokladňa je nová rubrika Film CZ, ktorá sa zaoberá tržbami filmov aktuálneho víkendu. Každý týždeň Vám budeme prinášať súhrn informácií, ako sa darilo filmom v kinách a ako ich […] Posted in Speciály
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […] Posted in Speciály
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • Tešíte sa na G.I Joe 2?Tak si počkáte,premiéra sa posúva!24. května 2012 Tešíte sa na G.I Joe 2?Tak si počkáte,premiéra sa posúva! Ono by to fungovalo ako nejaký druh marketingovej kampane,možno tak mesiac pred premiérov upozorniť na film ale nie skoro vyše 2 mesiace pred oficiálnou premiérov!Bohu žiaľ toto nieje […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […] Posted in Profily osob

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...